Ameba-tiimin tutkijat

Ameba-tiimi on kasvatustieteellisesti painottunut tutkijaryhmä, jonka kokoonpanon on mahdollista elää tutkimustarpeiden mukaisesti, mutta koordinoidusti uusiin tutkimussuunnitelmiin ja tiimin postdoc-tutkijoiden kollegiaaliseen päätöksentekoon perustuen. Ameba-tiimiin kuuluvat seuraavat tutkijat, joista suurimmalla osalla on kokemusta myös flippauksesta.

Sähköposti tiimin jäsenelle: etunimi.sukunimi(at)uef.fi

 

Erkko Sointu

Erkko Sointu (KT) toimii oppimisen ja tulevaisuuden opetusmenetelmien kehittämisen tenure track yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa (UEF). Hänen tutkimuksensa liittyy Flipped Classroom/Learning (FC/L) mallien käyttöön ja opiskelijanäkökulmiin, teknologiaan opetuksessa, vahvuusnäkökulmiin ja viimeisempänä oppimisanalytiikkaan. Erkon tehtäviin kuuluvat Ameba-tiimin tutkimuskoordinaattorina ja FC/L-asiantuntijana toimiminen, UEF:in Digisociety tutkimusyhteisön tulevaisuuden pedagogiset menetelmät tutkimusjärven johtaminen, määrällisten menetelmien opetus, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimus eri aluilla. Oppimisanalytiikan OAHOT-hankkeessa Erkko toimii Yliopistokontekstin työpaketin 2 johtajajana. Erkko on taustaltaan opettaja ja hän on toiminut opetustehtävissä niin peruskoulussa kuin yliopistossa.

 

Laura Hirsto

Laura Hirsto (KT, Dos.) toimii kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa liittyvät laajalti kontekstuaalisen oppimisen ja motivaation teemoihin ja opetuksen kehittämiseen yliopistokontekstissa. Laura on konsultoinut yliopistopedagogisissa teemoissa eri yliopistojen opetuksen kehittämisen yhteyksissä, ja hän kansallisen yliopistopedagogista tutkimus- ja kehittämistyötä käsittelevän Yliopistopedagogiikka –lehden sekä kansainvälisen Educational Research Review – lehden toimituskuntien jäsen. Ameba-tiimissä Lauran teemat liittyvät sekä yliopisto-opiskelijoiden oppimiseen ja motivaation sekä yliopisto-opettajien oppimiseen ja osaamiseen. Laura vastaa osaltaan Ameba-tiimissä yliopisto-opettajien tutkimuksen näkökulmista. Lisäksi hän toimii OKMn opettajankoulutusfoorumin opettajien vertaismentorointihankkeessa (www.verme.fi) Itä-Suomen yliopiston osa-hankkeen johtajana sekä korkeakouluopettajien vertaismentoroinnin kehittämishankkeen puheenjohtajana (2017-2020). Laura on taustaltaan opettaja, ja hän on toiminut yliopisto-opetuksen tutkimukseen pohjaisissa kehittämistehtävissä koko yliopistouransa ajan vuodesta 1998, pääasiassa Helsingin yliopistossa, mutta myös Aalto-yliopistossa ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloaan. Laura on myös aktiivinen flippari-opettaja.

 

Jyri Manninen

Professori, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 

Kati Mäkitalo

Kati Mäkitalo (KT) toimii kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanina Oulun yliopistossa. Hän johtaa Suomen Akatemian tutkimushankekonsortiota nimeltään PREP21, jossa edistetään opettajaksi opiskelevien 2000-luvun valmiuksia (TULOS-ohjelma, 2014-2017). Hän on mukana myös EU Horizon 2020-hankkeessa “eCraft2Learn”, jossa hänen vastuullaan on pedagogiikan kehittäminen. Mäkitalo on erityisesti tutkinut opettajien ja opettajaksi opiskelevien oppimista ja valmiuksia sekä asenteita hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa (TPACK/TPB). Tutkimuksissaan hän on tarkastellut tiedon rakentamisen ja yhteisen ymmärryksen rakentamisen prosesseja, tutkivan yhteisöllisen oppimisen lähestymistapoja, neuvonkysymisen prosesseja sekä innovatiivisten pedagogisten käytänteiden, oppimisympäristöjen ja TVT:n hyödyntämistä eri koulutusasteilla.

Päivi Atjonen

Päivi Atjonen (KT) työskentelee kasvatustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on noudattanut omassa työssään käänteisen opetuksen periaatteita jo yli 20 vuotta. Hän on arvioinnin asiantuntija, joka tutkinut muun muassa opettajien arviointikäytänteitä ja yliopiston henkilöstön kokemuksia tieteellisestä vertaisarvioinnista. Hän on teoreettisesti käsitteellistänyt oppimista tukevaa arviointia ja jäsentänyt opettajan arviointiosaamista erityisesti kehittävän arvioinnin näkökulmasta. Tutkimus laajentuu myös yliopisto-opintojen arviointiin.

 

 

Teemu Valtonen

Teemu Valtonen (KT) toimii apulaisprofessorina (tenure track) Itä-Suomen yliopistossa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hänen tutkimusintressit keskittyvät luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksiin hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) opetustyön tukena. Lisäksi tutkimus kohdistuu Flipped Classroom/Learning mallien käyttöön yliopistokontekstissa. Valtonen työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoituksella viisivuotisessa tutkimushankkeessa Nature and development of pre-service teachers’ TPACK.

 

 

Lasse Heikkinen

Lasse Heikkinen (FT) toimii yliopistotutkijana Sovelletun fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimustausta on laskennallisessa fysiikassa ja erityisesti käänteisongelmissa. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut opetuspainotteisessa tehtävässä opettaen kandivaiheen kursseja sovelletun fysiikan opiskelijoille. Tämän lisäksi hän on toiminut vahvasti laitoksen opetuksen kehittämisen parissa. Hän on ottanut käyttöön käänteisen opetuksen mallin omassa opetuksessaan vuonna 2015 ja kehittänyt kursseilla erityisesti oppimisen arviointia ja opiskelijoiden ohjausta.

 

Anna Kaasinen

Anna Kaasinen (FT) toimii yliopistonlehtorina Sovelletun fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimustaustansa on sovelletun matematiikan ja tieteellisen laskennan alalta. Hänen tämän hetkinen tutkimus keskittyy metsien kaukokartoituksessa ja prosessitomografiassa tarvittavien laskennallisten menetelmien kehittämiseen. Kaasisen työtehtäviin kuuluu myös Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämien matematiikan opintojaksojen opetusta sekä laitoksen opiskelijoiden ohjausta. Lisäksi hän toimii laitoksen opetuksen suunnittelu- ja kehittämisryhmässä. Kaasinen on toteuttanut opintojaksoja käyttäen Flipped Classroom -menetelmää ja on jäsenenä Ameba-tiimissä. 

 

Virve Pekkarinen

Virve Pekkarinen (KM) on jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, kasvatustieteiden tohtoriohjelmassa. Virven väitöskirjatutkimus liittyy yliopisto-opettajien pedagogiseen kompetenssiin, sen kehittymiseen ja kehittymisen tukemiseen. Virve tekee tutkimustaan Ameba-tiimin jäsenenä ja kerää aineistoaan Itä-Suomen yliopiston Flipped Classroom –hankkeen puitteissa. Itä-Suomen yliopistossa tehtävien jatko-opintojen lisäksi Virve työskentelee yliopistopedagogisena asiantuntijana Aalto-yliopistossa. Virve on taustaltaan kokenut opettajan kouluttaja ja yliopistopedagogi.

 

 

Antti Ronkainen

Antti Ronkainen on taustaltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineessa ja projektikoordinaattorina soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Ameba-tiimin jäsenenä hän tekee väitöskirjaa, jossa tutkitaan flippauksen ja etäopiskelun yhdistämistä. 

 

 

 

 

 

Jenni Kankaanpää

Jenni Kankaanpää toimii projektitutkijana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Flipped Learning -hankkeessa. Ameba-tiimissä hänen tehtävänkuvaansa kuuluvat flippaukseen ja tiimin tutkimukseen liittyvät tukitoiminnot. Jenni on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (luokanopettaja) ja lisäksi hän on suorittanut tradenomin tutkinnon.

 

Markku Saarelainen

Markku Saarelainen (FT) toimii Sovelletun fysiikan laitoksen lehtorina ja on jo useiden vuosien ajan käyttänyt ja kehittänyt Flipped Classroom -menetelmää fysiikan opetuksessaan erinomaisin tuloksin. Aiemmin Markku toimi Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen kehittämispäällikkönä, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluivat oppijakeskeiseen pedagogiaan – erityisesti Flipped Classroom ja Learning menetelmiin -  nojaavien oppimisympäristöjen kehittäminen. Markku on taustaltaan matemaattisten aineiden opettaja.