Oppilaan aktiivisuuden mittaus

Polar Education


Suomalainen Polar Electro on toiminut tiiviissä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa jo yli kymmenen vuotta. Polar Education –tuoteperheen aktiivisuus- ja sykemittareiden avulla opettajat voivat konkreettisesti tarjota entistä yksilöllisempää opetusta ja tämän päivän oppilaita luonnollisesti teknologia kiinnostaa – myös liikunnassa.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman yksi liikunnanopetuksen päätavoitteista on liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Polar Active –aktiivisuusmittareita on käytetty kouluissa jo useita vuosia, ja käyttökokemukset ovat hyviä. Tutkimusten mukaan yläkoululaisista vain noin 15 % liikkuu tavoitteiden mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Usein käy niin, että luokka joka liikkuu aktiivisuusmittareiden kanssa esimerkiksi kuukauden jakson, luokan keskiarvo on jopa 1,5 tuntia reipasta liikuntaa päivässä. Tavoitteena onkin, että mittarin avulla omaksutaan tekemään aktiivisen elämäntavan pieniä valintoja, eli kuljetaan koulumatkoja jalan tai pyörällä ja lisätään liikkumista myös koulupäivän sisällä ja vapaa-aikana.

Opetussuunnitelman tavoitteena on myös liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset. Polar Go Fit –iPad –sovellus mahdollistaa oppilaiden sykkeiden reaaliaikaisen tarkkailun iPadilta.  Liikunnanopettaja on kovan haasteen edessä, kun jokaiselle oppilaalle pitää tarjota myös kuormitukseltaan sopivaa liikuntaa. Livesykeseurannan avulla opettajan on helppo säädellä oppilaiden rasitusta yksilöllisesti ja ohjeistaa oppilaita liikkumaan halutulla teholla. Näin oppilaat oppivat konkreettisesti miten erityyppiset liikuntamuodot kuormittavat ja saavat verkkopalvelusta myös sanalllisen palautteen siitä millainen tunti oli fysiologiselta vaikutukseltaan.

Teknologisesti uusinta uutta on optinen sykkeenmittaus, eli syke mitataan suoraan ranteesta mitaten veren liikettä verisuonissa. Menetelmä ei ole vielä aivan yhtä tarkka kuin sykelähettimen kanssa suoritettava mittaus, mutta on kuitenkin riittävän tarkka luotettavien lukemien saamiseksi. Ranneksykettä ja myös fyysistä aktiivisuutta mittaavat laitteet A360 ja M200 on myös mahdollista kytkeä polargofitin livesykeseurantaan. Lisäksi M200 sisältää GPS:n, joten sen avulla saadaan ulkoliikunnassa helposti mitattua kuljettu matka ja vauhti.

Aktiivisuuden mittaus Joensuun normaalikoulussa

Joensuun normaalikoulussa oppilaiden aktiivisuuden liikunta-aktiivisuuden mittausta on tehty käyttäen PolarGoFit-sovellusta. Koulullamme on kaksi luokallista Polar SARJA?- aktiivisuusrannekkeita, joita oppilaat tilanteesta riippuen käyttävät parista tunnista muutamaan viikkoon. Mittauksia ei ole toteutettu ainoastaan liikunnanopetukseen liittyen, vaan ne on pääasiassa integroitu myös terveys- ja luonnontiedon opintoihin sekä erilaisille valinnnaiskursseille.

Mittauksia tehtäessä on tärkeää, että jokainen seuraa ensisijaisesti omaa liikkumismääräänsä sekä sen vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Tarkoitus ei ole kilpailla tai vertailla, vaan keskittyä omaan liikkumisen määrään ja sen kehittämiseen. Varsinkin pienempiä oppilaita on motivoinut PolarGoFit- ympäristöön kuuluva Activarium- sovellus, jossa oppilas kerää liikkumalla pisteitä, joita hän käyttää oman kalansa sekä luokan yhteisen akvaarion kehittämiseen. Isompien oppilaiden kanssa ollaan tututusttu myös rannekkeista saatavaan dataan sen eri muodoissa.