Liikunnan arviointi perusopetuksessa

Liikunnan arvioinnista opetussuunnitelmassa

"Liikuntakasvatuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen."  OPS 2016

Arvioinnin näkökulmasta edellä mainittu jatkaa samalla, kokonaisvaltaiseen oppilaan kehitykseen painottavalla tiellä:

"Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä." OPS 2016

Liikunnan arviointi Joensuun normaalikoulussa

Joensuun normaalikoulussa liikunnan arviointia ollaan kehittämässä suuntaan, jossa taitojen ja niiden kehittymisen arvioinnin pääpaino on oppilaan tekemässä ja opettajan tukemassa itsearvioinnissa. Opettajan antamat arvioinnit painottuvat oppilaan yksin, parin kanssa tai ryhmässä tapahtuvan työskentelyn arviointiin.

Esimerkkejä ja materiaalia arvioinnin toteuttamisesta ollaan parasta aikaa tuottamassa, ja niitä lisätään sivustolle sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

Lukukaudella 2017-2018 liikunnan arviointia kokeillaan peda.net - ympäristössä.