Yhteiskuntatieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntatieteelliset opinnot perehdyttävät yhteiskunnan eri puoliin ja tehtäviin sekä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskella eri oppiaineita.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden opinnot ovat monitieteinen kokonaisuus, jossa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden osa-alueisiin ja toimijoihin, laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen moniammatillisista näkökulmista. Opinnot soveltuvat asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille.

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

Historia-alan koulutuksen yleisenä tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä ja muussa julkisuudessa esitettäviä menneisyyttä ja nykypäivää koskevia käsityksiä. Koulutuksen sisällöllisiin tavoitteisiin kuuluvat historiallisten kehityslinjojen hallinta sekä historiatieteen oman oppihistorian tuntemus.

Maantieteen tutkimus- ja opetustoiminnan lähtökohtana ovat yliopiston alueellisesti suuntautuneet vahvuusalueet, alueellinen kehitys ja yhdyskunnat, Itä-Suomeen ja raja-alueille kohdistuva monitieteinen tutkimus sekä ympäristö- ja maaseutututkimus. Niitä tarkastellaan maailmanlaajuisessa yhteydessä ja maantieteelle ominaisista teoreettisista lähtökohdista, jolloin alueelliseen tutkimukseen kytkeytyy luontevasti laajempi kansainvälinen näkökulma.

Sosiaalihallintotieteen koulutus painottuu monitieteiseen sosiaalipalvelujen hallintoon ja johtamiseen. Opiskelu tuo asiantuntijuutta ja osaamista kuntien ja valtion sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen tehtäviin sekä alan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Opinnot antavat niin ikään valmiudet toimia sosiaalialan järjestöjen ja yritysten johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Sosiaalitieteiden opinnot Kuopion kampuksella muodostavat monitieteisen kokonaisuuden, joka perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikka tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön tarkastelemalla kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyviä teemoja. Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Sosiologia tarjoaa tietoa mm. eriarvoisuuden ja syrjinnän syistä ja seurauksista sekä yhteiskunnan rakenteen ja kulttuuriin muutoksista.

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Yhteiskuntatieteiden opinnot Joensuun kampuksella avaavat näkökulmia moninaisiin aiheisiin, kuten työelämään, koulutukseen, kansalaisuuteen, hoivaan, maahanmuuttoon, valtaan, monikulttuurisuuteen ja sukupuoleen. Sosiologia sopii oppiaineeksi niille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja millaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Yhteiskuntapolitiikassa perehdytään yhteiskunnan toimintaan, sen kehitykseen ja vaikuttamiskeinoihin sekä analysoidaan yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia.

Ympäristöpolitiikassa perehdytään ihmisen ja ympäristön suhteeseen, kontekstuaalisuuteen ja paikallisuuteen ihmisen ja luonnon kohtaamisessa, poliittisiin ja sosiaalisiin näkökulmiin ympäristökysymyksissä, ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteisiin sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuvaan muutokseen.

Opintokokonaisuudet

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op

Filosofia perusopinnot 30 op
Filosofian yleisopintojaksot: Johdatus filosofiaan, Etiikka I, Tieteenfilosofia I, Yhteiskuntafilosofia I
Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op
Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja 35 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteet perusopinnot 30 op
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
Sosiologian perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Ympäristöpolitiikan aineopinnot 35 op

Opetustarjonta

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon.

Tiedustelut

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Suora numero
+358294457048
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Kukka-Maaria Kokkonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, kansanterveystiede
Sähköposti
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi
GSM-numero
+358504421874
Suora numero
+358294457030
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sisko Piippo
No image.
Nimike
Projektitutkija
Nimikeen lisätietoja
- suunnittelija, sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa puh. 040 355 3920
Sähköposti
sisko.piippo@uef.fi
GSM-numero
+358503536034
Suora numero
+358294455304
Huoneen tiedot
Kuopio Snellmania 3090

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- filosofia, kieli- ja viestintäopinnot, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
+358403553904
Suora numero
+358294457035
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ihmisen biologia, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
+358403552116
Suora numero
+358294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sanna Nissinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuus, kansanterveystiede, oikeuspsykologia, verkkosivut
Sähköposti
sanna.nissinen@uef.fi
GSM-numero
+358505055726
Suora numero
+358294457023
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- datatiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, metsätiede, sosiaalityö, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
+358403553934
Suora numero
+358294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Suora numero
+358294457054
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs