MANOT // KOKEILUT


RATKAISUKESKEINEN TYÖLLISTYMISEN TAVOITTEISTAMINEN

Ratkaisukeskeisen asiakasohjauksen pilotoinnin tavoitteena oli kokeilla ratkaisukeskeisessä valmennuksessa käytettyä goaling-menetelmää maahanmuuttajien työllistymisen tavoitteistamiseen. Menetelmää haluttiin testata, koska se ohjaa maahanmuuttajia aktiivisuuteen heidän omaan työllistymiseensä liittyvissä kysymyksissä ja menetelmä antaa konkreettisia toimintaehdotuksia siihen, kuinka henkilökohtainen työllistymistavoite voidaan saavuttaa. Menetelmän etuna on myös se, että goaling eli tavoitteistaminen tukee maahanmuuttajan omaa toimijuutta sekä selkeyttää työllistymispolkua Suomessa. Pilotoinnin tavoitteena oli selvittää menetelmän toimivuutta erilaisten maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksessa, jotta sen vaikuttavuutta ohjauksen välineenä voitaisiin arvioida. Menetelmän toimivuutta kokeiltiin yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kanssa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi sekä puhelin- ja läsnäolotulkkauksen välityksellä.

Goaling-menetelmän keskeisenä ideana on auttaa asiakasta asettamaan itselleen tavoite ja rakentaa vaihe vaiheelta portaat eli asiakkaan itse määrittelemät välitavoitteet, joiden avulla asiakas voi saavuttaa tavoitteensa. Menetelmän ideana on oivalluttaa asiakas itse hahmottamaan, mikä hänen tavoitteensa on ja mitä hänen pitää tehdä saavuttaakseen sen. Lisäksi menetelmässä ennakoidaan myös tulevat mahdolliset vastoinkäymiset ja laaditaan eräänlainen varasuunnitelma haasteiden selättämiseen. Keskustelun aikana tavoite, sen saavuttamisesta tulevat hyödyt, välitavoitteet tavoitteen saavuttamiseksi sekä suunnitelma vastoinkäymisiin varautumiseksi piirretään ja kirjataan tyhjälle paperille. Goaling-menetelmää voidaan käyttää hyvin laajasti minkä tahansa tavoitteen saavuttamisen tukena, mutta hankkeessa toteutetussa pilottihaastatteluissa tavoitteen asettamista ohjattiin kuitenkin työllistymisen näkökulmasta.


Pilotoinnissa esille tulleita ratkaisukeskeisen työllistymisen tavoitteistamisen hyötyjä ovat, että

  • goaling-haastattelu auttaa maahanmuuttajaa asettamaan itselleen työllistymiseen liittyviä tavoitteita ja tekemään ne näkyviksi,
  • goaling-menetelmä on selkeä, se etenee tietyn mallin mukaisesti ja menetelmän visuaalisuus toimii hyvin maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa,
  • haastattelussa syntyy konkreettinen suunnitelma, johon välitavoitteet kirjataan vaiheittain ylös,
  • menetelmällä on laajat soveltamismahdollisuudet ja monenlaisia käyttömahdollisuuksia,
  • menetelmä on helppo oppia,
  • erilaiset toimijat voivat hyödyntää samaa menetelmää ja
  • menetelmä tukee asiakkaan omaa aktivisuutta työllistymiseen liittyvissä asioissa.

 

Lue lisää ratkaisukeskeisen työllistymisen tavoitteistamisen kokeilusta

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi