Hoitotieteen opiskelijaksi avoimesta yliopistosta

Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämän uuden preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhetyön opinnot (30 op) käynnistyivät syksyllä 2019 ja opinnot ovat osa avoimen yliopiston väyläopintoja! Hoitotieteessä on uusien opintojen myötä kaikissa hakukohteissa avoimen yliopiston väylä, joka mahdollistaa tutkinto-opiskelijaksi hakemisen ilman valintakoetta!

Mikä on hoitotieteen väyläpilotti?

Hoitotieteen väyläpilotissa opiskelet uudet työelämälähtöiset Preventiivisen hoitotieteen Yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot 30 op avoimessa yliopistossa. Opinnot soveltuvat erinomaisesti terveysalalla toimivien osaamisen vahvistamiseen ja ovat osa avoimen väyläopintoja preventiiviseen hoitotieteeseen.

Hoitotieteen väylässä voit hakea Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi kolmeen eri koulutussuuntaukseen: preventiivinen hoitotiede, hoitotyön johtaminen ja terveystieteiden opettajankoulutus.

Hoitotieteen väyläkriteereiden mukaisesti hakijalla tulee olla suoritettuna 1) hoitotieteen perus- ja aineopinnot, 2) suuntautumisvaihtoehdon mukainen hoitotieteen pääaineen opintokokonaisuus tai relevantit toisen tieteenalan perusopinnot (hakuohjeissa luetellut vaihtoehdot) sekä 3) muita yliopistotasoisia opintoja niin, että opintojen yhteenlaskettu laajuus on vähintään 100 op.

Tarkasta aloituspaikkamäärät, tarkat valintaperusteet ja muut tiedot tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta Hae yliopistoon -palvelusta. Kevään 2020 yhteishaun hakukohteet julkaistaan marras-joulukuussa 2019.

Hoitotieteen hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. Tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen jälkeen aiemman tutkinnon perusteella korvataan terveystieteiden kandidaatin tutkinnosta 100 – 120 op.

Väyläpilotin opiskelijana hyödyt!

  • Vahvistat yhteisö- ja perhehoitotyön osaamista työn ohessa suoritettavilla opinnoilla.
  • Avoimen yliopiston opinnoilla selvität, onko tämä sinulle mahdollinen tutkintoon johtava ala.
  • Saat suoritettua jo osan tutkinnosta valmiiksi avoimessa yliopistossa.
  • Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja avoimessa suoritetut opinnot eivät vähennä opinto-oikeusaikaasi tutkinto-opiskelijana.

Mitä hoitotiede?

Hoitotiede on terveystieteisiin kuuluva tieteenala, jonka mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena ovat terveys, terveyden edistäminen ja sairauksien hoitaminen eri-ikäisillä erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä.

Preventiivinen hoitotiede

Preventiivisen hoitotieteen opinnoissa perehdytään terveyden edistämiseen ja sen eri työmenetelmiin. Preventiivisestä hoitotieteestä valmistuneet toimivat tutkimus- ja suunnittelutehtävissä sekä asiantuntijoina ja johtajina esimerkiksi terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla.

Hoitotyön johtaminen

Hoitotyön johtamisen opinnoissa opiskellaan strategisen ja lähijohtamisen tieteellisiksi asiantuntijoiksi. Hoitotyön johtamisesta valmistuneet työskentelevät johtamistehtävissä esimerkiksi ylihoitajina tai hallintoylihoitajina sekä julkisen hallinnon tai yksityisten organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai erilaisissa projekteissa.

Terveystieteiden opettajankoulutus

Terveystieteiden opettajankoulutuksen opinnoissa perehdytään näyttöön perustuvaan hoitotieteeseen ja sen soveltamiseen terveysopetuksessa ja -oppimisessa. Opintoihin sisältyy opettajan pedagogiset opinnot ja koulutus tuottaa opettajakelpoisuuden. 

Lisätietoja

Lisätietoja hoitotieteen opinnoista saat suunnittelija Maria Mukkalalta, maria.mukkala@uef.fi, 050 476 6782 tai Avoimen yliopiston opinto-ohjaajilta.