Hoitotieteen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineeseen valitaan avoimen yliopiston väylän kautta 15 opiskelijaa (24 %) tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Ala Hoitotiede
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 7.8.2020
Opintopisteet Aiempi terveysalan tutkinto + väh. 70 op
Suoritusaika Lukuvuosi 2020-2021
Opiskelijamäärä Valitaan 15 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12e /opintopiste

Hoitotieteen väylässä voit hakea kolmeen eri koulutussuuntaukseen: 

 • preventiivinen hoitotiede 
 • hoitotyön johtaminen  
 • terveystieteiden opettajankoulutus.
Hakukelpoisia ovat ne, joilla on suoritettuna jokin seuraavista terveysalan tutkinnoista (amk-, opisto- tai erikoistumistutkinto): 
 • sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti
Taustatutkintoon liittyvät täsmälliset hakukelpoisuuskriteerit löytyvät opintopolusta
Soveltuvan terveysalan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opinnot:
 1. hoitotieteen perus- ja aineopinnot, 
 2. suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti preventiivisen hoitotieteen, hoitotyön johtamisen tai (aikuis)kasvatustieteen perusopinnot tai relevantit toisen tieteenalan perusopinnot (hakuohjeissa luetellut vaihtoehdot) sekä 
 3. muita yliopistotasoisia opintoja niin, että opintojen yhteenlaskettu laajuus on vähintään 100 op. 
Aiemmasta terveysalan tutkinnosta hyväksiluetaan väyläopintoihin 30 op (hoitotieteen perusopinnot), joten käytännössä avoimessa yliopistossa suoritettavia opintoja vaaditaan vähintään 70 opintopistettä.
 
Tarkasta kevään 2020 aloituspaikkamäärät, tarkat valintaperusteet ja muut tiedot tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta Hae yliopistoon -palvelusta. Kevään 2021 yhteishaun hakukohteet vahvistetaan myöhemmin ja julkaistaan lokakuussa 2020.
 
Tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen jälkeen aiemman soveltuvan terveysalan tutkinnon perusteella korvautuu terveystieteiden kandidaatin tutkinnosta 100 - 120 op.
 
Avoimen väylän hakuun tähtäävänä opiskelijana:
 • Vahvistat hoitotieteen osaamista työn ohessa suoritettavilla opinnoilla.
 • Avoimen yliopiston opinnoilla selvität, onko tämä sinulle mahdollinen tutkintoon johtava ala.
 • Saat suoritettua jo osan tutkinnosta valmiiksi avoimessa yliopistossa.
 • Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja avoimessa suoritetut opinnot eivät vähennä opinto-oikeusaikaasi tutkinto-opiskelijana.

Mitä hoitotiede?

Hoitotiede on terveystieteisiin kuuluva tieteenala, jonka mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena ovat terveys, terveyden edistäminen ja sairauksien hoitaminen eri-ikäisillä erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä. Hoitotieteen pääaineessa on kolme koulutussuuntausta:

Preventiivinen hoitotiede

Preventiivisen hoitotieteen opinnoissa perehdytään terveyden edistämiseen ja sen eri työmenetelmiin. Preventiivisestä hoitotieteestä valmistuneet toimivat tutkimus- ja suunnittelutehtävissä sekä asiantuntijoina ja johtajina esimerkiksi terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla.

Avoin  yo: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot 30 op

Hoitotyön johtaminen

Hoitotyön johtamisen opinnoissa opiskellaan strategisen ja lähijohtamisen tieteellisiksi asiantuntijoiksi. Hoitotyön johtamisesta valmistuneet työskentelevät johtamistehtävissä esimerkiksi ylihoitajina tai hallintoylihoitajina sekä julkisen hallinnon tai yksityisten organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai erilaisissa projekteissa.

Avoin yo: Hoitotyön johtamisen opinnot 31 op

Terveystieteiden opettajankoulutus

Terveystieteiden opettajankoulutuksen opinnoissa perehdytään näyttöön perustuvaan hoitotieteeseen ja sen soveltamiseen terveysopetuksessa ja -oppimisessa. Opintoihin sisältyy opettajan pedagogiset opinnot ja koulutus tuottaa opettajakelpoisuuden. 

Avoin yo: Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op, monimuoto-opinnot, 25 opintopistettä 

Lisätietoja

Lisätietoja hoitotieteen opinnoista saat suunnittelija Maria Mukkalalta, maria.mukkala@uef.fi, 050 476 6782 tai Avoimen yliopiston opinto-ohjaajilta.