Terveystieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Ergonomian ja työhyvinvoinnin opinnoissa perehdytään ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opinnot toteutetaan työpaikalla, jossa tehdään henkilöstölle työhyvinvointiselvitys. Opinnot soveltuvat omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; mm. työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt. 

Farmasian opinnoissa tutustutaan farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat urakehityksensä eri vaiheissa oleville terveydenhuollon ammattilaisille, omaa ammatillista osaamistaan kehittäville ja/tai päivittäville, opiskelijoille sekä muuten aiheesta kiinnostuneille. 

Gerontologian opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.

Hoitotieteen aineopinnoissa opiskelijat perehtyvät hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.  

Hoitotyön johtamisen opinnoissa kehitetään johtamisvalmiuksian uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin sekä potilasturvallista, -keskeistä ja väestön terveyttä edistävää vaikuttavaa hoitotyötä erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa. Opinnoissa saadaan valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. 

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opinnot antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Opinnot soveltuvat lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille.

Liikuntalääketieteen opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat mm. liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille.  

Lääketieteen perusteita -kokonaisuudessa esittellään lääketieteen, terveystieteiden ja kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopivat mm. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville, alan opiskelijoille, opintoihin tähtääville ja sivuaineeksi/osaksi tutkintoa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.

Terveystaloustieteen opinnot tutustuttavat alan keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä palvelujärjestelmän toimintaan kokonaisuutena. Opinnot soveltuvat niin sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville asiantuntijoille ja alasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Urheiluravitsemuksen opinnoissa perehdytään mm.  eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Opinnot soveltuvat kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Opetustarjonta

Laaja opintokokonaisuuksien valikoima terveyden ja hyvinvoinnin opintoja:

 • Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op
 • Gerontologian perusopinnot 25 op
 • Hoitotieteen aineopinnot 31 op
 • Hoitotyön johtaminen 31 op
 • Ihmisen biologia 16 op
 • Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot 25 op
 • Lääketieteen perusteita 25 op
 • Preventiivinen hoitotiede, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 36 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 25 op
 • Terveysliikunnan perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op

Opetustarjonta

Tutustu terveystieteiden opintotarjontaan.

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Neuvonta ja ohjaus

Leea Huusko
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, teologia, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
leearau@uef.fi
GSM-numero
+358505119468
Suora numero
+358294457007
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Kukka-Maaria Kokkonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, kansanterveystiede
Sähköposti
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi
GSM-numero
+358504421874
Suora numero
+358294457030
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Maria Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- hoitotiede, hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, liikuntalääketiede
Sähköposti
maria.mukkala@uef.fi
GSM-numero
+358504766782
Suora numero
+358294457010
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
+358403552336
Suora numero
+358294457045
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
+358403553387
Suora numero
+358294457041
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Hanna Rouvinen
No image.
Nimike
Yliopisto-opettaja
Nimikeen lisätietoja
- suunnittelija, terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot avoimessa yliopistossa
Sähköposti
hanna.rouvinen@uef.fi
GSM-numero
+358504341907
Suora numero
+358294457014
Huoneen tiedot
Kuopio Canthia 3004

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
+358503418524
Suora numero
+358294457100
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
helena.karisto-lautanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553906
Suora numero
+358294457037
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ihmisen biologia, innostu ikääntymisestä, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
+358403552116
Suora numero
+358294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marjo Mustonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- terveysliikunta, terveyden edistäminen ja terveystieto
Sähköposti
marjo.mustonen@uef.fi
GSM-numero
+358505744390
Suora numero
+358294457020
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sanna Nissinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuus, kansanterveystiede, oikeuspsykologia, verkkosivut
Sähköposti
sanna.nissinen@uef.fi
GSM-numero
+358505055726
Suora numero
+358294457023
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- datatiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, metsätiede, sosiaalityö, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
+358403553934
Suora numero
+358294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553950
Suora numero
+358294457047
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs