Teologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston teologian opetustarjontaan. Sinulle on avoimen kautta auki monta eri ovea. Avoimen yliopiston teologian opinnot voivat auttaa sinua sammuttamaan tai kasvattamaan tiedonjanoasi, täydentämään koulutustasi aineenopettajaksi tai avaamaan oven yliopistoon.

Yleisen teologian oppinnoissa arvioidaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten tutustut keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen käsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekä kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.  Aineopinnoissa perehdytään tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja erityisalan vaatimiin metodologisiin lähtökohtiin.

Ortodoksisen teologian erillisiä arvosanoja opiskeleva perehtyy kuuteen teologiseen oppiaineeseen: eksegetiikkaan, kirkkohistoriaan, systemaattiseen teologiaan ja patristiikkaan, käytännölliseen teologiaan, uskontotieteeseen ja ortodoksiseen kirkkomusiikkiin. Eksegetiikan opintojen tavoitteena on oppia ymmärtämään Vanhaa ja Uutta testamenttia. Perehtymällä Raamatun ajan maailmaan ja ajatteluun on tekstien sanomaa helpompi lähestyä.

Ortodoksisen – tai yleisen teologian aineopintokokonaisuus (60 op) antaa pätevyyden toimia uskonnonopettajana kaikilla luokka-asteilla, mikäli opiskelijan pohjatutkinto on sopiva. Lisätietoja löydät Finlexistä. Voit pyytää virallisen maksullisen erillisen pätevyystodistuksen teologisesta tiedekunnasta kokonaisuuden valmistuttua, mikäli oma koulutoimi tätä edellyttää.

Jatkaakseen perusopinnoista aineopintoihin tulee perusopintojen kokonaisarvosanan olla vähintään hyvät tiedot tai 3/5. Opintojen vanhenemisesta noudatetaan Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan ohjeita, jotka löydät tiedekunnan opinto-oppaasta, katso Opintojen hyväksiluku (AHOT): teologinen koulutusala.

Opetustarjonta

Yleisen teologian perusopinnot (suoritettavissa kokonaisuudessaan etänä)
Uuden testamentin tutkimus 
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 
Johdatus systemaattiseen teologiaan 
Johdatus opin historiaan
Johdatus käytännölliseen teologiaan
Sielunhoito ja pastoraalipsykologia
Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena
Moderni uskonnollisuus

Yleisen teologian aineopinnot (suoritettavissa etänä lukuun ottamatta yhtä pakollista kirjatenttiä)
Vanhan testamentin tutkimus 
Raamatuntuntemus
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 
Suomen kirkkohistoria
Kristinuskon historia uudenajan alusta nykypäivään
Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan
Teologinen etiikka
Ekumeniikka 
Uskontokasvatuksen perusteet 
Diakonia ja jumalanpalveluselämä
Euroopan uskonnollinen kenttä
Maailman uskonnot

Ortodoksisen teologian perusopinnot (suoritettavissa kokonaisuudessaan etänä)
Uuden testamentin tutkimus 
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan
Dogmatiikka ja dogmihistoria
Johdatus liturgiseen teologiaan
Moderni uskonnollisuus
Kirkkomusiikin slaavilainen perinne

Ortodoksisen teologian aineopinnot (suoritettavissa etänä lukuun ottamatta yhtä pakollista kirjatenttiä)
Vanhan testamentin tutkimus 
Raamatuntuntemus
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille
Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 
Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan
Patristiikka
Ikoniteologia
Etiikka ja asketiikka
Pastoraaliteologia
Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka
Maailman uskonnot
Varhaiskristillisen kauden ja Bysantin kirkkomusiikki

Opiskelutavat

Teologian opinnoissa on suoritustapoina perinteiset kirjatentit, moodlessa tapahtuvat verkkotentit, moodleen palautettavat oppimistehtävät ja osassa oppiaineista myös sähköiset tentit. Teologian opinnot ovat verkkotuettuja ja niissä hyödynnetään Moodle -oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Ohjaamme tarvittaessa, mikäli verkko-opinnot herättävät kysyttävää.

Teologian opinnot on mahdollista suorittaa omien aikataulujen mukaan – voit suorittaa jaksot vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tukea opintojen suunnittelemiseen saat opinto-ohjaajalta ja tuutorilta. 

Tutustu teologian opintojen käytänteisiin kuuntelemalla ja katselemalla infotallenne!

Ilmoittautuminen ja opintojen aloittaminen.

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Ohjaus ja neuvonta

Autamme mielellämme sinua askarruttavissa kysymyksissä:

Leea Huusko
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, teologia, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
leea.huusko@uef.fi
GSM-numero
+358505119468
Suora numero
+358294457007
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Kati Hietava
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia
Sähköposti
kati.hietava@uef.fi
GSM-numero
+358504324797
Suora numero
+358294457004
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs