Suoritustavat ja arviointi

Opintojen suoritustapa vaihtelee oppiaineittain ja opintojaksoittain. Kunkin opintojakson suoritustavan tai -vaihtoehdot löydät opintojakson tiedoista verkkosivuilta (katso opetustarjonta) ja WebOodin opinto-oppaasta sekä verkko-oppimisympäristöstä. Tavallisimpia suoritustapoja ovat tentit (luento- ja kirjallisuustentit) ja erilaiset kirjalliset työt (esim. esseet, oppimistehtävät ja seminaarityöt). Aiemmin hankitun osaamisen perusteella voit hakea korvaavuutta opintojaksosta tai kokonaisuudesta.

Tentit

  • Luentosarjan päätteeksi järjestetään usein luentotentit: ensimmäinen tentti ja yksi uusintatentti. Kirjallisuustenttejä järjestetään ns. yleisinä tenttipäivinä. Yhteenveto lukuvuoden tenttipäivistä, katso Tentit ja tenttiminen.
  • Verkkotentti on avoinna opiskeluohjeissa määritellyn ajan Moodlessa, yleensä 24 tuntia. Opiskelijalle annetaan 2-4 tuntia aikaa suorittaa tentti.  
  • Sähköisiä tenttejä (Exam) voi tehdä Exam-tenttijärjestelmässä oman aikataulun mukaan opintojakson opettajan määrittelemänä ajanjaksona.  

Kirjalliset työt opintojen suoritustapana

Kirjallisia töitä ovat esimerkiksi esseet, oppimistehtävät ja seminaarityöt. Ne ovat yleensä kirjallisesti kotona tehtäviä töitä.

Oppimistehtävä on laajahko kirjallinen tehtävä, joka rakentuu teoriatiedosta, omista kokemuksista ja omasta analyyttisesta asian käsittelystä vastaten oppimistehtävässä asetettuihin kysymyksiin. Teoriatieto perustuu osoitettuun kirjallisuuteen. Kirjallisten töiden aiheet ja palautusohjeet kerrotaan opetuksen yhteydessä. Säilytä itselläsi kopio palauttamastasi kirjallisesta työstä ainakin siihen saakka, kun olet saanut tuloksen suorituksestasi.

Kirjalliset työt

Oppimistehtävien ulkoasu, viittaus- ja lähdekäytännöt

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen arvioidaan ja voidaan hyväksyä osaksi hänen opintojaan. Eli sinun on mahdollista hakea opintojaksosta korvaavuutta, mikäli olet suorittanut sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavan opintojakson jonkin muun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti tai muissa opinnoissa hankkinut vastaavat tiedot. Sinun tulee selvittää itse oppisisällöt sekä liittää hakemukseen tarvittavat dokumentit (esimerkiksi opetussuunnitelma ja opintosuoritusote). Korvaavuuden myöntämiskäytäntö vaihtelee oppiaineittain ja myöntämisestä päättää aina oppiaineen vastuuhenkilö.

Korvaavuutta haetaan  seuraavalla sähköisellä lomakkeella (täyttöohje).

Huom! Sinulla tulee olla avoimen yliopiston opinto-oikeus, jotta hakemuksesi käsitellään. Tämän vuoksi sinun tulee ilmoittautua ensin opintojakson/-kokonaisuuden opiskelijaksi.

Tutkintoihin kuluvien yleisten kieli- ja viestintäopintojen korvaavuutta voit hakea vasta siinä vaiheessa, kun olet päässyt yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, katso lisätietoja.

Arviointi ja palaute

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty tai numeraalisesti: 1 = välttävä; 2 = tyydyttävä; 3 = hyvä; 4 = kiitettävä ja 5 = erinomainen. Numeraalisen arvioinnin lisäksi joistain opintojaksoista voit saada sanallista palautetta.

Jos olet tyytymätön saamaasi opintosuorituksen arviointiin, sinun tulee tehdä oikaisupyyntö 14 vrk kuluessa siitä, kun olet saanut tuloksen tiedoksi (kirjattu WebOodiin). Ota ensisijaisesti yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan, jotta saat asian vireille. Katso lisätietoja, muutoksenhaku.

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0−5 tai hyväksytty – hylätty. Opintojaksot, joiden arvosana on ”hyväksytty”, eivät vaikuta opintokokonaisuuden arvosteluun. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu.

Jos sisällytettävä opintokokonaisuus on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muunnetaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5. Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna.

Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella seuraavasti: 

keskiarvo numeerinen arvosan sanallinen arvosana
1.00-1.49 1/5 välttävä
1.50-2.29 2/5 tyydyttävä
2.50-3.49 3/5 hyvä
3.50-4.49 4/5 kiitettävä
4.50-5.00 5/5 erinomainen

 

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä (esim. 3 op x arvosana 5/5 = 15). Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen. Näin saatu summa jaetaan ko. kokonaisuuteen kuuluvien numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen yhteenlasketulla opintopistemäärällä. 

Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla ”hyväksytty”, mikäli opetussuunnitelmassa ei toisin määrätä. Lisäksi oppiaineilla voi olla omia lisävaatimuksia tai täsmennyksiä. 

Palaute

Palautteen antaminen on kaksisuuntaista. Toivomme saavamme palautetta sinulta opetuksen sisällöstä, toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä. Palautelomakkeita voidaan jakaa opetuksen yhteydessä tai voit täyttää palautelomakkeen www-sivuilla tai oppiaineen tai kokonaisuuden Moodle-ympäristössä.