Psykologian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Haluatko oppia ymmärtämään paremmin omaa ja muiden toimintaa? Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa ja toiminnan muutoksia. Psykologia on kiinnostunut siitä, miten ihminen ajattelee ja toimii, miten hän kokee elämänsä ja miksi hän tekee niin kuin tekee.

Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä.

Psykologian tutkimuskohteena on siis ihminen. Kehityspsykologia tutkii sitä, miten ihminen kasvaa ja kehittyy sekä miten siihen voidaan vaikuttaa. Persoonallisuuspsykologia on kiinnostunut yksilön tavasta hahmottaa ja tulkita ympäristöä sekä toimia näiden tulkintojen mukaan. Kognitiivinen psykologia tarkastelee sitä, miten ihminen käsittelee tietoa, miten hän havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa. Neuropsykologiassa tutkimuskohteena on puolestaan aivojen ja käyttäytymisen välinen suhde. Myös mielenterveys, sen ylläpito ja häiriöt ovat psykologian mielenkiinnon kohteita.
Kohderyhmä

Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Voidaankin sanoa, että psykologia hyödyttää kaikkia ihmisten kanssa työskenteleviä (mm. opetus- ja hoiva-ala, asiakaspalvelu, johtotehtävät, ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyvät tehtävät kuten ohjelmistosuunnittelu). Myös lasten saanti ja tarve oman elämän ymmärtämiseen voivat johtaa psykologian opiskeluun.

Psykologian opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville ja muiden opintojen tueksi. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • henkilöstöjohdon tehtävissä toimiville,
 • vanhuspalveluissa työskenteleville,
 • opettajille tai
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (psykologia) ja laajemmin sivuaineiksi.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Tiina Immonen, tiina.immonen@uef.fi, 029 445 7049

Psykologian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Kehityspsykologian perusteet 5 op

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä ohjaa tuutori, jolta edellytetään vähintään psykologian aineopintoja. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän noin 20 tuntia.

Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettaja PSM Tiina Immonen. Tuutorilta edellytetään vähintään psykologian aineopintoja. Lisäksi yhteistyöoppilaitos voi sopia tuutorin kanssa mahdollisista vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta.

Psykologian aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot 25 op:

 • Persoonallisuuspsykologia 5 op
 • Sosiaalinen ihminen 5 op
 • Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op
 • Elämänkulun psykologia I: Lapsuus ja nuoruus 5 op
 • Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus 5 op

Valinnaiset opinnot 10 op:

 • Työelämän psykologia I 3 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
 • Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 3 op
 • Terveyspsykologian perusteet 5 op
 • Psykogerontologia 5 op
 • Sosiaalipsykologian perusteet 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta sekä tenttimällä kirjallisuutta.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä ohjaa tuutori, jolta edellytetään vähintään psykologian syventäviä opintoja. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän noin 40 tuntia.Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat pääasiassa Itä-Suomen yliopiston psykologian osaston opettajat.

Tuutorilta edellytetään vähintään psykologian syventäviä opintoja. Lisäksi yhteistyöoppilaitos voi sopia tuutorin kanssa mahdollisista vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta.