Päättyneet hankeet

Ape1 – Digiajan työelämätaitojen ennakointihanke Mitä osaamista ja millaisia valmiuksia tulevaisuuden työelämä edellyttää ammattiin valmistuvilta nuorilta ja heitä kouluttavilta opettajilta? Vuoteen 2020 mennessä työstä suurin osa tehdään...
DOKTOR - Lääkäreiden työperäisen maahanmuuton edistäminen DOKTOR - Lääkäreiden työperäisen maahanmuuton edistäminen -hanke pyrki lievittämään Pohjois-Karjalan kuntien terveyskeskuksissa vallitsevaa lääkäripulaa. Tavoitteena oli valmentaa Venäjältä...
eAmmattipolut eAmmattipolut-hankkeen tavoite oli itäsuomalaisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja ammatillisten oppilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen. Tähän...
eFORA -hanke - Funding Opportunities for Regional Arena using electronic tools Pohjois-Savossa tarvitaan tulevaisuudessa kasvavissa määrin kansainvälistä hankeyhteistyötä. eFORA-hanke edisti pohjoissavolaisten toimijoiden kansainvälisen hanketoiminnan osaamista. Hanke...
HEALTH IN FOCUS - Tähtäimessä terveys HEALTH IN FOCUS - Tähtäimessä terveys. Hanke on toteutettu 2013 - 2014.
INTOA - Maahanmuuttaneiden työllistymispalveluiden kehittäminen INTOA – Maahanmuuttaneiden työllistymispalveluiden kehittäminen. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2012 - 31.12.2014. http://wanda.uef.fi/tkk/liferay/projektit/intoa/
INTO - Maahanmuuttajien työllistäminen - Kansainväliset mallit työllistymisessä Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat työvoimaresurssi, jonka työllistymisen erityistarpeet on tunnistettava. Monilla Euroopan mailla on Suomea pidempi kokemus maahanmuuttajien kanssa...
Karjalan tasavallan ja Suomen vankiloiden välisen virkamiesvaihdon kehittämishanke Karjalan tasavallan ja Suomen vankiloiden virkamiesvaihdon kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää vankeinhoitolaitosten välistä virkamiesvaihtoa sekä luoda toimiva verkosto vankiloiden ja...
KIPA - Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutushankkeen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuus toteutettiin 1.1.2010 - 31.1.2013.
Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa 2012-2014 Kokonaisarkkitehtuurin (enterprise architecture) avulla ohjataan organisaation toiminnan kehittämistä ja organisaation tuottaman tai käyttämän tiedon hallintaa sekä sitä, millä tietoteknisillä...
KOPSU – Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke – työssä ja työstä oppien Työ tekijäänsä opettaa –palvelu kokoaa yhteen oppisopimustyyppisen koulutustarjonnan korkeasti koulutetuille. Arkikielessä on alettu puhua oppiksista. Vuonna 2014 myönteisen aloituspäätöksen sai...
KORKO - Korkeasti koulutettujen työllistymis- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke KORKO oli Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinnoima korkeasti koulutettujen työllistymis- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. Hanketta rahoitti Euroopan...
LOVE luo uutta opettajuutta LOVE -hankkeessa on kehitetty uudenlainen täydennyskoulutuksen valmennusperustainen toimintamallin, joka tukee alueen työorganisaatioita (koulutusorganisaatiot ja kumppaniyritykset) kehittymään...
LOVE Pohjois-Karjala Hankeen tavoitteena oli käynnistää oppilaitoksissa oppivan organisaation ideaan perustuva kehittämiskulttuuri. Hanke haastoi koulujen nykyisen toimintakulttuurin ja opetuksen käytänteet...
Mediation in progress - developing conflict resolution The project Mediation in progress (1.1.2011 - 31.12.2013) aimed at increasing social wellbeing in North Karelia and the Republic of Karelia by developing mediation, especially on criminal (and...
Metsä hyvinvointimatkailun kohteena Hankkeen lähtökohtana oli metsän hyödyntäminen hyvinvointimatkailun kehittämisessä. Pääkohdealueena oli Ilomantsin kunta. Hankkeen tavoitteena olivat palvelutuottajaverkoston kehittäminen,...
MoM2 - Muuttuva oppimaisema – tulevaisuuden koulun horisontti MoM2 - Muuttuva oppimaisema – tulevaisuuden koulun horisontti. Hanke on toteutettu ajalla 1.4.2011 - 30.6.2013.
Monikko - monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen -hanke MONIKKO – monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen – hanke toteutettiin 1.1.2010–30.6.2012 välisenä aikana. Hankkeen hallinnoijana toimi Itä-Suomen yliopiston...
Monimuotoisen video-opetuksen kehittäminen "MOVIE" Hankkeessa testattiin ja arvioitiin luentotallenteiden vaikuttavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta oppimisen näkökulmasta. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti aikuis- ja...
Ohjausta työhön ja elämään (OTE -hanke 2012-2014) Hankkeen tavoitteena oli kehittää ohjaustoimintaa sekä ohjaus- ja tukipalvelujen laatua perus- ja toisella asteella. Hankkeen koulutusten kautta vahvistettiin ohjaajien, opettajien ja rehtoreiden...
OiLi - Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen OiLin tehtävä oli tuoda yrittäjyyttä uravaihtoehtona esiin eri muodoissa; palkkatyön kaltaisena itsensä työllistämisenä, voittoa maksimoivana kasvuyrittäjyytenä sekä yrittäjyyden ja palkkatyön...
Oppimisvaikeudet työelämässä Oppimisvaikeudet työelämässä -hanke kehitti ratkaisuja uusien työtapojen ja -menetelmien omaksumiskykyvyn haasteisiin. Hankkeen tavoite oli oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden työurien...
Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tukena  Kehittämistavoitteena oli luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja osaamisen hallintaan ja synnyttää osaamisen hallintaa tukevaa alueellista osaamisverkostoyhteistyötä sekä tukea esimiesten ja...
OSSI - Osaamisperustaisen yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan synnyn edistäminen Pohjois-Karjalassa Hankkeen tavoitteena oli kehittää Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen yhteinen osaamisperustaisen yrittäjyyden palvelumalli, joka yhdessä...
Palvelumuotoilua yrityksiin Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeen tavoitteena on lisätä palvelumuotoiluosaamista Pohjois-Karjalassa ja luoda kontakteja alueen yritysten ja yliopisto-opiskelijoiden välille. Palvelumuotoilua...
Pedagogiset opinnot korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 60 op Pedagogiset opinnot korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 60 op. Hanke on toteutettu ajalla 1.5.2013 -30.6.2015.
Rajat ylittävä lainkäyttö tuomioistuimissa – tietoa, laatua, verkostoja Rajat ylittävä lainkäyttö tuomioistuimissa – tietoa, laatua, verkostoja Hankkeen tavoitteena oli lisätä suomalaisten ja venäläisten tuomioistuinten tuomareiden tietämystä toisen valtion...
RUNAT - Product development and development of market insight and e-marketing of rural and nature tourism The RUNAT project (30.6.2012 - 29.8.2014) aimed at developing and strengthening the expertise and know-how of rural and nature tourist companies. The main activities were market research as well...
Suomen kielen mobiilioppiminen työssä käyville Suomen kielen mobiili oppiminen työssä käyville -hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajataustaisille, työssäkäyville ja opiskeleville henkilöille yksilöllinen, helposti tavoitettava,...
Taiten tuottoa - työhyvinvointia kulttuurista -toiminnan vakiinnuttaminen Hankkeen kohderyhmänä olivat pohjoiskarjalaiset kulttuuri- ja taidealan toimijat sekä julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöjen edustajat. Hankkeen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä levitettiin...
Tulevaisuusohjelma PK2030 (Aluekehityksen strategisen osaaminen vahvistaminen) Tulevaisuusohjelma PK2030 oli pohjoiskarjalaisten tulevaisuuden tekijöitten innovatiivinen kehittämisprosessi, joka kokosi yhteen toimijoita yrityksistä, kunnista, järjestöistä, mediasta,...
TYPKE - Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hankkeen toteutuksesta vastasi Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ja...
Työhyvinvointia kulttuurista Hanke kohdistui tarpeeseen luoda osaamisverkostoja, tukea uudenlaista yrittäjyyttä, luoda työllistymismahdollisuuksia kulttuuri- ja taidealan toimijoille, tukea työyhteisöjen työhyvinvointia ja...
VAVA2 - Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen VAVA II- Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen oli ylimaakunnallinen hanke, jota toteutettiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen...
VAVA - Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen oli ylimaakunnallinen hanke, joka toteutettiin Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella. Sen tavoitteena oli edistää...
Verkka - Varkauden alueen erityiskasvatuksen verkostoprojekti Hanke on toteutettu 1.9.2003 - 30.4.2006.
Virtukampus Virtukampus-hanke päättyi vuoden 2011 kesäkuun viimeisenä päivänä. Olemme kahden ja puolen vuoden aikana muun muassa kokeneet, oivaltaneet, kartoittaneet, arvioineet, keskustelleet, löytäneet,...