Ortodoksisen teologian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Opinnot johdattavat opiskelijaa monenlaiseen uskonnolliseen ymmärtämiseen. Ortodoksisen teologian opintoihin kuuluvien kuuden eri oppiaineen kautta opiskelija saa perustiedot teologisesta ajatellusta.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille teologisista kysymyksistä kiinnostuneille. Esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille, tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä kaikille kiinnostuneille.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi , 029 445 7007

Ortodoksisen teologian perusopinnot verkko-opintoina

Opintojaksot

Uuden testamentin tutkimus 5 op
Johdatus kirkkohistoriaan sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5
op
Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op
Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op
Moderni uskonnollisuus 3 op
Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Ortodoksista teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.  Yhtä pakollista kirjatentti lukuunottamatta jaksot on suorittavissa etäopintoina.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. 

Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tuutorina voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen teologian maisteri tai tuutorointi voidaan kytkeä Avoimen ylioipiston verkkotuutorointiin, jolloin tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori.

Ortodoksisen teologian aineopinnot verkko-opintoina 

Opintojaksot

Vanhan testamentin tutkimus 4 op
Raamatuntuntemus 1 op  (pakollinen kirjatentti tai sähköinen tentti kampuksella)
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op (tai Suomen kirkkohistoria 3 op)
Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op
Patristiikka 3 op
Ikoniteologia 2 op
Etiikka ja asketiikka2 op
Pastoraaliteologia 2 op
Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5op
Maailmanuskonnot 4 op
Varhaiskristillisen kauden ja Bysantin kirkkomusiikki 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Ortodoksista teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.  Yhtä pakollista kirjatentti lukuunottamatta jaksot on suorittavissa etäopintoina.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. 

Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tuutorina voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen teologian maisteri tai tuutorointi voidaan kytkeä Avoimen ylioipiston verkkotuutorointiin, jolloin tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori.