Opiskelutekniikat

Ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oppimisen tapaa tai tyyliä, vaan jokaisella yksilöllä on oma tavat oppia. Opiskelutaidoilla tarkoitetaan usein erilaisia teknisiä taitoja, joita voivat olla muistiinpanotekniikat, ymmärtävä lukeminen jne. Opiskelutaidoksi voidaan katsoa myös laajempi käsite oppimaan oppiminen, jolla tarkoitetaan yksilön kykyä reflektoida eli ajatella ja tarkastella omaa oppimista.

Muistiinpanotekniikat

Hyvän oppimisen edellytyksenä ovat erilaiset muistiinpanotekniikat, kuten mind-map, ranskalaiset viivat, marginaali merkinnät, tehostevärien käyttäminen jne. Luentomuistiinpanotekniikat voivat erota kirjallisuudesta tehdyistä muistiinpanoista. Jokaisella yksilöllä on omanlaiset tavat ja tyylit kirjata asioita ylös, mutta uusia tapoja voi ja on myös suositeltavaa kokeilla ja opetella. Jokin tekniikka voi sopia toiselle opiskelijalle paremmin kuin toinen tai saman opiskelijan kohdalla eri oppiaineissa eri tekniikat voivat olla toimivia.

Laadukasta oppimista edesauttaa tiedon muokkaaminen käsin tai tietokoneella. Muistiinpanojen tekemisen on todettu johtavan parempiin oppimistuloksiin kuin lukemisen ilman muistiinpanoja. Muistiinpanotekniikoiden avulla huomio kiinnitetään tekstin tai luennon keskeisiin asioihin, jolloin ne edistävät tiedon aktiivista prosessointia. Lisäksi muistiinpanotekniikat auttavat kokonaisuuksien muodostamisessa.  Uuden tiedon tulkitsemisessa omat kokemukset ja sisäiset mallit ovat tärkeässä osassa asian ymmärtämisen kannalta.

Muistiinpanojen hyödyllisyys:

 • huomion kiinnittäminen opiskeltavaan materiaaliin
 • huomion suuntaaminen keskeisiin kohtiin
 • aktiivisempi työpanos opiskelussa
 • kokonaisuuksien hahmottaminen helpottuu
 • opiskeltavan tiedon liittäminen omiin ajatuksiin
 • tunne opiskelijan omasta aktiivisesta roolista

Muistiinpanot kannattaa tehdä mahdollisimman väljästi ja selkeästi. Kielen oikeellisuus ei ole tärkeää, vaan oleellisinta on se, että itse muistaa jälkikäteen, mitä milläkin merkinnällä on tarkoittanut.

Muista lisäksi muistiinpanoja tehdessäsi:

 • Hyvät muistiinpanot sisältävät selkeästi tärkeimmät luennoilla esitetyt asiat.
 • Muistiinpanojen tulee sisältää tärkeimpien käsitteiden määritelmät.
 • Luennoilla esiin tulleet omat oivallukset on hyvä kirjata ylös; omat ajatukset on kuitenkin erotettava varsinaisesta luentotekstistä.
 • Hyvistä muistiinpanoista voi poimia asioita pitkänkin ajan jälkeen.

Kirjallisuuteen perehtyminen

Kirjallisuuden lukeminen on tärkeä, ellei tärkein osa opiskelua. Tieteellisten kirjojen ja artikkelien kieli on uusien käsitteiden opettelua ja on kunkin tieteenalan omaa kieltä, jolloin oppiminen voi aluksi tuntua vaikealta. Asiantuntijakielen tarkoituksena on kuitenkin sekä auttaa tarkastelemaan kunkin tieteenalan asioita siten, että erottaa käsiteltävien asioiden merkitykset arkikielen merkityssisällöistä.

Kirjallisuudessa esitettyä tietoa ei ole syytä opetella ulkoa ja esittää sellaisenaan oppimistehtävässä tai tentissä, vaan ulkoa opettelun sijaan tärkeämpää on asiasisällön ymmärtäminen. Erityisen tärkeää on luetun liittäminen käytännön elämään ja omiin kokemuksiin. Kirjoissa esitettyä tietoa pitäisi ihmetellä, pureskella, selittää omin sanoin. Kirjallisuutta luetaan oppimisen vuoksi, ei tenttejä ja arvosanoja varten.

Lukemisen tarkoituksia:

 • ajattelun kehittäminen
 • uusien ideoiden, tiedon ja kiinnekohtien tuominen ajatteluun
 • omien ennakkokäsitysten ja ajatusten esiin nostaminen ja asioiden pohtiminen uusista näkökulmista

Tenttiin valmistautuminen ja tenttikysymykseen vastaaminen

Tenttien tarkoituksena on varmistaa, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Tentit jakaantuvat luentotentteihin ja yleisiin tentteihin ja niihin valmistaudutaan lukemalla huolellisesti tentittävä materiaali. Lukemisessa apuna kannattaa käyttää edellä mainittuja muistiinpanotekniikoita.

Luentotentissä tentitään luennot, muu luennoilla jaettu materiaali sekä usein myös opintojakson kirjallisuus. Yleisessä tentissä tentitään pelkästään kirjallisuus. Luentotentit järjestetään yleensä yleisten tenttien kanssa yhtäaikaa.

Suoritettavan kirjallisuuden hankkiminen on tärkeä osa opiskelutaitoa. Kirjan hankkimiseen saattaa kulua aikaa, joten niiden hankkiminen on syytä aloittaa ajoissa. Kannattaa hyödyntää myös muita kuin opiskelupaikkakunnan kirjastoja, sillä useat kirjastot lähettävät kirjoja toiselle paikkakunnalle maksullisina kaukolainoina. Tiedonhakutaidot toimivat tärkeässä roolissa kirjallisuuden hankkimisessa.

Tenttitilanne voi tuntua ensimmäisillä kerroilla jännittävältä.  Joskus tenttitilanteessa voi käydä niin, että kysymykset nähtyäsi sinulle ei tule mieleen mitään kysymyksiin liittyviä asioita. Mikäli näin käy, älä häkelly vaan anna ajan kulua. Pikku hiljaa vastaus kysymykseen alkaakin hahmottua. Mieleen palauttamista helpottaa esimerkiksi kirjan sisällysluettelon, otsikoiden ja kuvien sekä avainkäsitteiden pohtiminen.

Voit pyrkiä mind-mapin avulla kokoamaan sisällysluettelon ym. asioita ylös. Jos et kuitenkaan saa mieleesi kysymykseen liittyviä asioita, siirry pohtimaan muita kysymyksiä. Älä kuitenkaan luovuta vaikeidenkaan kysymysten kohdalla, vaan palaa niihin uudelleen ja vastaa parhaasi mukaan niihinkin. Muista, että rentoutuminen auttaa yleensä asioiden mieleen palautumista. Voit ajatella joitakin tentin ulkopuolisia asioita, jolloin yllättäen mieleesi alkaakin palautua kysyttyjä asioita.

Lue kysymykset huolellisesti läpi ja arvioi samalla, kuinka paljon aikaa kuluu kuhunkin kysymykseen vastaamiseen. Valitse kysymys, josta aloitat ja laita vaikka ranskalaisilla viivoilla näkyville ne asiat, jotka siitä tulevat ensimmäisenä mieleen tai kokoa mind-mapit kysymyksistä. Hyvässä esseessä pyritään tuomaan keskeiset asiat esille, joten vastausta suunnitellessasi keskity tärkeimpiin kysymyksen sisältöihin. Yksityiskohtia voit lisäillä vastaukseen myöhemmin, mikäli jää aikaa. Muista, että vastaat vain siihen mitä kysytään. Vastauksen pituus ei ole ratkaiseva, vaan vastauksen sisältö.

Vastauksen ensimmäiseen ja viimeiseen kappaleeseen tulee paneutua huolellisesti. Ensimmäisen kappaleen tehtävänä on herättää lukijan mielenkiinto ja todistaa, että tuleva teksti on lukemisen arvoista. Viimeisessä kappaleessa esitetyt asiat vedetään yhteen ja todistetaan lukijalle, että vastaus kannatti lukea ja että siitä sai uutta tärkeää tietoa. Kun vastauksesi on valmis, tarkasta se, jotta voit lisätä mahdollisesti mieleen tulevia asioita sekä korjata mahdolliset virheet ja puutteet. Tarkasta samalla, että jokaisessa vastauspaperissa on nimesi, opiskelijanumerosi ja tentittävän opintojakson nimi.

Tutustu myös