Monimuotoisen video-opetuksen kehittäminen "MOVIE"


Itä-Suomen yliopiston kolmen kampuksen maantieteellinen sijainti tuo haasteita yliopiston viestintään ja toimintaan. Itä-Suomen yliopiston strategiassa todetaan, että kolmen, selkeästi profiloituneen kampuksen välinen yhteistyö tutkimuksessa, koulutuksessa ja tukitoiminnoissa on tiivistä ja yhtenäisiin toimintatapoihin perustuvaa.

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten Savonlinnan toimipisteessä on osana ESR- ja EAKR -hankkeita (Avoin Kampus 1, Ossi, eTiimit, Smoot, Virtukampus, LIVE/LOVE, TATU) ja omarahoitteisesti etsitty ratkaisuja hyödyntää tehokkaita tietoliikenneyhteyksiä etäopetuksessa ja alueen korkeakoulujen sisäisessä viestinnässä. Kehitystyö on luonut sekä paikallisia että kansainvälisiä verkostoja, joita hyödyntämällä alueellista kilpailukykyä voidaan parantaa opetussektorilla. Kehitettävillä toimintamalleilla, niiden tutkimuksella ja toimijaverkoston yhteisenä kehitystyönä syntyvillä uusilla tuotekonsepteilla on laaja potentiaali alueellisen tasavertaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Verkkovideoratkaisut edistävät verkostoitumista, sillä ne mahdollistavat luentojen ja tilaisuuksien laadukkaan ja varmatoimisen välittämisen kohderyhmille kuten yrityskumppaneille tai perus- ja täydennyskoulutuksen opiskelijoille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Verkkovideoratkaisut toteuttavat pedagogista demokratiaa kampusten kesken sekä tukevat ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Ne vähentävät myös ympäristökuormitusta silloin, kun koulutusta järjestetään maantieteellisesti laajalla alueella.

Tässä hankkeessa testataan ja arvioidaan luentotallenteiden vaikuttavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta oppimisen näkökulmasta. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti aikuis- ja täydennyskoulutuksessa. Projekti tuottaa kansainvälisesti kiinnostavaa tutkimusta etäopetuksen ja luentotallenteiden sovellusmahdollisuuksista. Yhteistyökumppanit saavat hankkeen kautta tietoa luentotallenteiden soveltuvuudesta sekä tutkimuksellisesti testattuja toimintamalleja. Lisäksi eri oppiasteiden oppilaitokset voivat hyödyttää niitä omassa toiminnassaan ja hankkeen tuloksia voidaan jalkauttaa hankeverkoston välityksellä.

MOVIE on EAKR-osarahoittenen hanke, jossa muina rahoittajina ovat Savonlinnan kaupunki, Ilona IT Oy ja Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

 TUKIMATERIAALIT JA OHJEET


 

YHTEYSTIEDOT:

Itä-Suomen yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Ilkka Kukkonen
Kehittämispäällikkö
050 453 6524
etunimi.sukunimi@uef.fi