Lukiolaisille

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa mahdollisuudesta opiskella maksutta Avoimessa yliopistossa. Katso listalta, onko sinun lukiosi mukana yhteistyössä ja kysy lisää opoltasi!

Lista yhteistyölukioista

Yhteistyölukioiden opiskelijat – miten alkuun?

Kun suunnittelet omaa kurssitarjotintasi, voit valita opintojaksoja Avoimen yliopiston tarjonnasta. Avoimen yliopiston opinnot ovat osa yliopistotutkintoa eli pystyt hankkimaan yliopiston opintopisteitä jo lukioaikanasi.

Opinnot Avoimessa yliopistossa ovat verkko-opintoja tai päiväopetusta, johon osallistut yliopiston perusopiskelijoiden kanssa. Opintojaksojen suoritustavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustuthan huolellisesti opintojaksojen kuvauksiin. Apua ja neuvoja opintojaksojen valintaan saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

Opintojaksojen työmäärä määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelua. Huomioithan tämän opintojaksoa valitessasi. Erityisesti verkko-opinnoissa opiskelun aikataulutus on tärkeää, jotta sinulle jää lukujärjestykseesi riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen.

Opo auttaa

Kun olet tutustunut opetustarjontaan ja löytänyt sieltä sopivan opintojakson, varaa aika omalle opinto-ohjaajallesi. Sovi hänen kanssaan opintojakson sijoittuminen lukujärjestykseen. Opinto-ohjaajaltasi saat myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Jos haluat tietää enemmän opiskelusta Avoimessa yliopistossa tai opintojakson suorittamisesta, voit olla yhteydessä myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajiin. Katso yhteystiedot.

Hei rehtori, haluaisiko lukiosi yhteistyöhön kanssamme?

Tutustu toimintamalliimme: lukioyhteistyön toimintamalli.

Lisätietoja antaa

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut), opinto-ohjaus
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
GSM-numero
+358405162572
Suora numero
+358294457027
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Opetustarjonta, kevätlukukausi 2020

Lukiolaisille on tarjolla koko opetustarjontamme, mutta olemme poimineet tälle sivulle verkko-opintojaksoja, joita voi opiskella etänä omalta kotipaikkakunnalta käsin. Ensin opinnot 1-3 op ja sen jälkeen opinnot 4-6 op.


Opintojaksot, jotka ovat tarjolla verkko-opintoina 1-3 op kevät 2020
Tarjonta pdf-tiedostona

Luonnontieteet 

Metsätieteen opinnot 

Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1, 1 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää metsien ominaispiirteet monipuolisena uusiutuvana luonnonvarana sekä hallitsee perustiedot Suomen metsätaloudesta ja metsätieteistä. Opiskelija ymmärtää Suomen metsätalouden ja metsävarojen kehityksen pääpiirteet, metsänhoidon perusmenetelmät sekä metsäpolitiikan päälinjat.
Suoritustapa: aikataulutettu verkko-opetus 7.4.-15.5.2020

Mitä on metsäbiotalous 1 op 

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää biotalouden ja metsäbiotalouden käsitteet sekä niiden aseman Suomessa ja globaalissa merkityksessä. Opiskelija tietää perusasiat metsäbiotaloudesta ja osaa tarkastella biotalouden ilmiöitä ja haasteita kokonaisvaltaisesti useasta eri näkökulmasta.
Suoritustapa: aikataulutettu verkko-opetus 4.-31.5.2020.

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Solubiologia 3 op
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solujen rakenteen, toiminnan ja aineenvaihdunnan yhteiset pääpiirteet sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmät erot.

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Molekyylibiologia 3 op
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija hallitsee geneettisen informaation periytyvyyden ja merkityksen proteiinien valmistuksessa, eliön ilmiasun määräytymisessä sekä tuntee tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset.

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Biokemia 2 op

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää biologisten makromolekyylien kemiallisen perusrakenteen ja siihen vaikuttavat voimat. Opiskelija osaa yhdistää biologisten makromolekyylien rakenteen niiden toimintoihin ja ymmärtää biokemiallisten reaktioiden energetiikan ja entsyymien vaikutukset reaktioiden etenemiselle.

Suoritustapa: Kirjalliset verkkotehtävät.
 

Yhteiskunnallinen ala 

Oikeustieteet 

Oikeustieteen perusteet 1 op  

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.
Suoritustapa: Opiskelija voi suorittaa tentin verkossa haluamaan ajankohtana.

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee lainopin ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan menetelmälliset perusteet sekä ymmärtää oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-oppien merkityksen oikeudellisissa käytännöissä ja oikeustieteen opiskelussa. Opiskelija pystyy itsenäisesti tuottamaan sisällöllisesti vakuuttavaa ja teknisesti asianmukaista juridista tekstiä.
Suoritustapa: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät: 30.4.2020, 31.5.2020 ja 30.6.2020.

Filosofian yleisopintojaksot

Etiikka 1 2 op
Tavoitteet: Etiikan peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen.

Johdatus filosofiaan 2op

Tavoitteet: Filosofian peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen.

Yhteiskuntafilosofia 2 op

Tavoitteet: Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien hahmottaminen.

Suoritustapa: verkkotentti

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op  

Tavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaa omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.
Suoritustapa: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät: 30.4.2020, 30.6.2020 ja 31.8.2020.

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op  

Tavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaikentyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Suoritustapa: Kirjalliset verkkotehtävät.
 

Humanistiset alat 

Historian perusopinnot  

Orientaatio historiaan (5 op) Osasuoritus: Mitä historia on? 3 op  

Tavoitteet: Syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden käsitystä historiasta. Tämä tarkoittaa ensinnäkin perehtymistä historian tutkimuksen ja -kirjoituksen vaiheisiin. Toiseksi tavoitteena on, että opiskelijat oppivat hahmottamaan erilaisia historian ilmiöihin ja rakenteisiin liittyviä käsityksiä ja tulkintoja.

Orientaatio historiaan (5 op) Osasuoritus: Tiedonhankinta ja kriittinen ajattelu 2 op

Tavoitteet: Syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden käsitystä historiasta. Tämä tarkoittaa ensinnäkin perehtymistä historian tutkimuksen ja -kirjoituksen vaiheisiin. Toiseksi tavoitteena on, että opiskelijat oppivat hahmottamaan erilaisia historian ilmiöihin ja rakenteisiin liittyviä käsityksiä ja tulkintoja.

Suoritustapa: Kirjalliset verkkotehtävät. Suoritettavissa 30.6.2020 saakka
 

Kasvatusala

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)

Oppimisen ja kehityksen perusteet. Osasuoritus 3 op 

Sisältö: Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian sekä vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa.
Suoritustapa: Kirjalliset oppimistehtävät. Suoritettavissa 4.5.2020 saakka

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, 3 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.
Suoritustapa: Kirjalliset oppimistehtävät

Erityispedagogiikan perusopinnot 

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa, erityispedagogiikka 2 op

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.
Suoritustapa: verkkotentti 31.7.2020 saakka.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa, erityispedagogiikka 3 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille
Suoritustapa: Kirjalliset oppimistehtävät 31.5.2020 mennessä.

Yleisen teologian perusopinnot  

Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op

Tavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään systemaattisen teologian tietämisen perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.

Johdatus opin historiaan 3 op

Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle.

Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op

Tavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään sielunhoidon historiaan ja teologiaan, sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin ja pastoraalipsykologiaan.

Moderni uskonnollisuus 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnoissa 1800-luvun lopulta lähtien tapahtuneet keskeiset muutokset sekä osaa yhdistää ne maailmanlaajuisiin muutosprosesseihin kuten modernisaatioon ja globalisaatioon

Suoritustapa: Kirjalliset verkkotehtävät.

Ortodoksisen teologian perusopinnot 

Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan slaavilaisen kirkkolauluperinteen kehitykseen 800-luvulta 1900-luvun alkuun. Pääpaino on venäläisessä musiikkiperinteessä, neuminotaation, kirkkolaulukirjojen ja veisutyyppien kehityksessä.
Suoritustapa: Kirjalliset oppimistehtävät.


 

Opintojaksot laajuus 4-6 op, verkko-opintoina
Tarjonta pdf-tiedostona


 

Humanistiset alat

Historian perusopinnot

Orientaatio historiaan 5 op  

Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka 5 op

Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle 5 op

Historia ajankohtaisena tieteenä 5 op

Suoritustapa: Esseiden ja oppimistehtävien palautus kuukauden viimeinen päivä. Viimeinen palautusmahdollisuus 30.6.2020

Yleisen teologian perusopinnot

Uuden testamentin tutkimus 5 op
Suoritustapa: Essee ja oppimistehtävät

Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
Suoritustapa: oppimistehtävät ja verkkotentti

Ortodoksisen teologian perusopinnot 

Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op

Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op

Suoritustapa: oppimistehtävät ja verkkotentti

 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppatieteen perusopinnot:

Johtamisen perusteet 6 op 

Markkinoinnin perusteet 6 op

Laskentatoimen perusteet 6 op

Suoritustapa: oppimistehtävät ja verkkotentti 2.6.2020

 

Rahoituksen perusteet 6 op
Suoritustapa: oppimistehtävät ja verkkotentti 12.5.2020

Kansantaloustiede:

Taloustieteen perusteet 6 op
Suoritustapa: oppimistehtävien palautus 30.4. tai 31.7.2020

 

Terveystieteet

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot

Terveyden edistämisen perusteet 5 op
Suoritustapa: aikataulutettu verkko-opetus 01.04. - 17.05.2020 tai 12.06. - 02.08.2020.

Terveysliikunnan perusopinnot

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op
Suoritustapa: aikataulutettu verkko-opetus 6.4.-6.6.2020.

 

Yhteiskunnallinen ala

Psykologian perusopinnot 

Kehityspsykologian perusteet 5 op

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Suoritustapa: oppimistehtävät tai verkkotentti

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiaalipedagogiikan perusopinnot:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op 
Suoritustapa: verkkotentti ti 21.4.2020 tai ti 9.6.2020

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiaalipsykologian perusopinnot:

Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
Suoritustapa: verkkotentti 1.6.2020

Sosiaalitieteiden perusopinnot ja Sosiologian perusopinnot:

Sosiologian perusteet 5 op 
Suoritustapa: oppimistehtävien palautus 30.4. tai 31.5. tai 30.6.2020

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot:

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
Suoritustapa: JOKO oppimistehtävien palautus 30.4. tai 31.5. tai 30.6.2020 TAI verkkotentti ti 21.4.2020, ti 9.6.2020