Lukiolaisille

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa mahdollisuudesta opiskella maksutta Avoimessa yliopistossa. Katso listalta, onko sinun lukiosi mukana yhteistyössä ja kysy lisää opoltasi!

Lista yhteistyölukioista

Yhteistyölukioiden opiskelijat – miten alkuun?

Kun suunnittelet omaa kurssitarjotintasi, voit valita opintojaksoja Avoimen yliopiston tarjonnasta. Avoimen yliopiston opinnot ovat osa yliopistotutkintoa eli pystyt hankkimaan yliopiston opintopisteitä jo lukioaikanasi.

Opinnot Avoimessa yliopistossa ovat verkko-opintoja tai päiväopetusta, johon osallistut yliopiston perusopiskelijoiden kanssa. Opintojaksojen suoritustavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustuthan huolellisesti opintojaksojen kuvauksiin. Apua ja neuvoja opintojaksojen valintaan saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

Opintojaksojen työmäärä määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelua. Huomioithan tämän opintojaksoa valitessasi. Erityisesti verkko-opinnoissa opiskelun aikataulutus on tärkeää, jotta sinulle jää lukujärjestykseesi riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen.

Opo auttaa

Kun olet tutustunut opetustarjontaan ja löytänyt sieltä sopivan opintojakson, varaa aika omalle opinto-ohjaajallesi. Sovi hänen kanssaan opintojakson sijoittuminen lukujärjestykseen. Opinto-ohjaajaltasi saat myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Jos haluat tietää enemmän opiskelusta Avoimessa yliopistossa tai opintojakson suorittamisesta, voit olla yhteydessä myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajiin. Katso yhteystiedot.

Hei rehtori, haluaisiko lukiosi yhteistyöhön kanssamme?

Tutustu toimintamalliimme: lukioyhteistyön toimintamalli.

Lisätietoja antaa

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut), opinto-ohjaus, yksilölliset opintojärjestelyt
Sähköposti
juurela@uef.fi
GSM-numero
+358405162572
Suora numero
+358294457027
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Hei yhteistyölukion opiskelija!

Voit valita suoritettavat opintojaksot koko opetustarjontamme joukosta. Tälle sivulle olemme poimineet joitakin sopivankokoisia verkko-opintojaksoja, joita voi opiskella etänä omalta kotipaikkakunnalta käsin.

Tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon!

Opetustarjonta, lukuvuosi 2020-2021 

Kauppatieteet

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet, osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä ja osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.
Suoritustapa: oppimistehtävät

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset 3 op

Tavoitteet: Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.
Suoritustapa:  Verkko-opinnot. Oppimistehtävät

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa.
Suoritustapa: Verkko-opinnot. Verkkotentti

Oikeustieteet 

Oikeustieteen perusteet 1 op  

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.
Suoritustapa: Opiskelija voi suorittaa tentin verkossa haluamaan ajankohtana. Aikataulu vahvistuu kesän aikana. 

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee lainopin ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan menetelmälliset perusteet sekä ymmärtää oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-oppien merkityksen oikeudellisissa käytännöissä ja oikeustieteen opiskelussa. Opiskelija pystyy itsenäisesti tuottamaan sisällöllisesti vakuuttavaa ja teknisesti asianmukaista juridista tekstiä.
Suoritustapa: Aikataulu vahvistuu kesän aikana. 

Työ- ja organisaatiopsykologia

Kokous ja neuvottelu yhteistyövälineinä 3 op

Tavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaikentyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja  tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.
Suoritustapa: Oppimistehtävät Moodlessa

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op                      

Tavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaa omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.
Suoritustapa: Oppimistehtävät Moodlessa

Psykologia

Kehityspsykologian perusteet 5 op            

Tavoitteet: Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.
Suoritustapa: Oppimistehtävät Moodlessa/verkkotentti

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Tavoitteet: Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.
Suoritustapa: Oppimistehtävät Moodlessa/verkkotentti                            

Historia

Orientaatio historiaan 4 op  

Tavoitteet: Syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden käsitystä historiasta. Tämä tarkoittaa ensinnäkin perehtymistä historian tutkimuksen ja -kirjoituksen vaiheisiin. Toiseksi tavoitteena on, että opiskelijat oppivat hahmottamaan erilaisia historian ilmiöihin ja rakenteisiin liittyviä käsityksiä ja tulkintoja.
Suoritustapa: Kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät. Monimuoto-opetuksen aikataulun mukaisesti.

Historian uravalinnat, 1 op

Tavoitteet: Opiskelija jakson suoritettuaan osaa hahmottaa erilaiset urapolkumahdollisuudet historian alalta valmistuneille ja on tietoinen työmarkkinoiden toiminnasta ja vaatimuksista.
Suoritustapa: Kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät. Monimuoto-opetuksen aikataulun mukaisesti.

Yleisen teologia

Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op

Tavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään systemaattisen teologian tietämisen perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.

Johdatus opin historiaan 3 op

Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle.

Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op

Tavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään sielunhoidon historiaan ja teologiaan, sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin ja pastoraalipsykologiaan.

Moderni uskonnollisuus 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnoissa 1800-luvun lopulta lähtien tapahtuneet keskeiset muutokset sekä osaa yhdistää ne maailmanlaajuisiin muutosprosesseihin kuten modernisaatioon ja globalisaatioon
Suoritustapa: Verkko-opinnot. Kirjalliset verkkotehtävät.

Ortodoksisen teologia

Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op 

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan slaavilaisen kirkkolauluperinteen kehitykseen 800-luvulta 1900-luvun alkuun. Pääpaino on venäläisessä musiikkiperinteessä, neuminotaation, kirkkolaulukirjojen ja veisutyyppien kehityksessä.
Suoritustapa: Verkko-opinnot. Kirjalliset oppimistehtävät.

Kasvatus -ja aikuiskasvatustiede         

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Suoritustapa: Monimuoto-opinnot. Yksilö/ryhmätentti tai oppimistehtävät
 

Oppimisen ja kehityksen perusteet 3 op

Suoritustapa: monimuoto-opinnot. (luennot ja kirjallisuus) soveltavat tehtävä

Erityispedagogiikka        

Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op                      

Suoritustapa: monimuoto-opinnot. oppimistehtävät (etäopetus sy-20)/kirjallisuustentti

Ravitsemustiede

Ruokakulttuuri 2 op

Suoritustapa: Verkko-opinnot. Verkkotentti.

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op             

Suoritustapa: Verkko-opinnot                 

Ravitsemus ja liikunta 4 op

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Ravitsemustieteen perusteet 4 op       

Suoritustapa: verkko-opinnot

Terveysliikunta

Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 5 op

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Terveystieto

Terveyden edistämisen perusteet 5 op 

Suoritustapa: verkko-opinnot

Exam-tenttinä kampuksella on suoritettavissa useimpiin yliopistutkintoihin kuuluvat ja soveltuvat filosofian yleisopintojaksot.

Filosofian yleisopintojaksot

Etiikka 1 2 op
Tavoitteet: Etiikan peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen.

Johdatus filosofiaan 2op

Tavoitteet: Filosofian peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen.

Yhteiskuntafilosofia 2 op

Tavoitteet: Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien hahmottaminen.
Suoritustapa: Exam-tentti kampuksella tai yhteistyö korkeakoulun tenttitiloissa.

Humanistiset aineet

Kieliaineiden yhteiset jaksot

Monikielinen viestintä 2 op
Suoritustapa: Luennot ja luentotentti

Kirjallisuuden peruskurssi 2 op
Suoritustapa: Luennot ja luentotentti

Kirjallisuuden peruskurssi, kirjallisuus 3 op
Suoritustapa: Kirjallisuustentti

Kielitieteen peruskurssi 2 op
Suoritustapa: Luennot ja luentotentti