Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot aloitetaan kielen perusteista. Japanin kielen ja kulttuurin opinnot lähtevät johdantoluennoilla nollatasolta eli opiskelijoilta ei vaadita mitään edeltävää kielitaitoa. Oppiaine ei ole tarkoitettu japanin kielen natiivipuhujille eikä se ole mielekäs muillekaan, jotka jo ennestään hallitsevat japanin kielen.

Osaamistavoite Perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee muun muassa suoriutumaan päivittäisistä viestintätilanteista, pitämään helpohkoja esitelmiä ja kertomaan mielipiteitään sekä lukemaan helpohkoa tai keskitason japaninkielistä tekstiä. Hän tuntee Japanin kulttuurihistorian pääpiirteet sekä tarkemmin perinteisen kulttuurin eri osa-alueita.

Opintojaksot

Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op
Japanin kielen perusteet 1 6 op
Japanin kielen perusteet 2 7 op
Suullinen kielitaito 1 5 op
Kirjallinen kielitaito 1 5 op
Japanin perinteinen kulttuuri 4 op

Valinnaiset opinnot: Japanin kielen ja kulttuurin perusopintoja 1 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii pääasiassa itse kaikesta opetuksesta, tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät ohjaavat opetuksen toteutusta.

Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot- opintojaksosta sekä sivuainekokeen ja Japanin kulttuuri – opintojakson toteutuksesta sovittava vastuuopettaja Terttu Rajalan kanssa.

Opettaja/tuutori

Opettajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa järjestämisoikeutta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot

Perusopintoihin osallistumisen edellytys on hyväksytysti suoritettu sivuainekoe.

Sivuainekokeessa kysytään asioita, jotka on käsitelty opintojaksolla Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot ja opintojakson aikana jaetussa itseopiskelumateriaalissa.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048