Humanististen tieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoin yliopisto tarjoaa opintoja pääosin perusopetukseen integroituina lähiopintoina.

Englannin kielen ja kulttuurin opinnoissa tutustutaan englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteisiin sekä tutustutaan keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin  piirteisiin. Opinnoissa tutustutaan myös kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen perusteisiin.
 
Historian opinnoissa perehdytään historiallisten kehityslinjoihin sekä tutustutaan historiatieteen omaan historiaan. Aineopintovaiheessa voit perehtyä joko Suomen historiaan tai yleiseen historiaan.

Japanin kielen ja kulttuurin opinnoissa tutustutaan Japanin ja yleensä Itä-Aasiaan kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Opinnot suorittanut suoriutuu arkipäivän viestintätilanteista, osaa kertoa mielipiteitään, pitämään helpohkoja esitelmiä tutuista aiheista sekä lukemaan helpohkoa tai keskitason japaninkielistä tekstiä.

Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen käsitteisin ja lähestymistapoihin.  Opinnoissa tutustutaan myös kirjallisuuden päälajeihin ja niiden tutkimusperinteisiin sekä länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan.

Mediakasvatuksen monitieteinen ja monimuotoinen opintokokonaisuus, mikä avaa digitalisoituvan maailman ajankohtaisia ilmiöitä, uhkia ja mahdollisuuksia sekä näiden hyödyntämistä mediataitojen opetuksessa. 

Mediakulttuurin ja viestinnän opinnoissa perehdytään viestinnän, joukkoviestinnän ja median tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva mediasta sekä kyky erotella siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä. Opit myös analysoimaan kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä. Uutuutena tarjolla myös aineopinnot.

Ruotsin kielen opinnoissa tutustutaan kieliopin ja kielitieteen keskeisiin käsitteisiin sekä ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaiseen kielialueeseen, sen historiaan, kulttuuriin, maantieteeseen ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -opinnot on suunnattu niille kääntämisestä kiinnostuneille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään; äidinkielisiksi katsotaan ne, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon äidinkielisen suomen kokeen. Opiskeluoikeus edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista. Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa.

Venäjän kielen perusopinnot sisältävä kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Osa opetuksesta eriytyy opiskelijan äidinkielen mukaan.

Opetustarjonta

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Historian perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (yleinen historia tai suomen historia)
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op
Kirjallisuuden perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot 25 op
Mediakasvatuksen opintokokonaisuus 25 op
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Ruotsin kielen perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op
Suomi toisena ja vieraana kielenä, perusopinnot 30 op
Venäjän kielen perusopinnot 30 op

Yksittäiset opintojaksot:
Keskeiset käsitteet (Temokuu) 5 op
Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen 5 op
Kielitieteen peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
Kirjallisuuden peruskurssi 2 op (lukiolaisille)
Kirjallisuuden peruskurssi, kirjallisuus 3 op (lukiolaisille)
Monikielinen viestintä 2 op (lukiolaisille)

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston hinnastoon.

Opiskelijavalinta

Kieliaineissa sekä Mediakasvatuksen avoimeen yliopisto-opetukseen aloituspaikkoja on tarjolla rajoitetusti.  Kiintiöpaikan varaaminen tapahtuu lukuvuosittain elokuun alussa opintopolku.fi -palvelussa ohjeistuksen mukaisesti. Kiintiöpaikat täyttyvät nopeasti. Varaa siis paikkasi heti varausajan alettua. Avoimen yliopiston kautta kielten perusopintoihin hakevat osallistuvat yliopiston sivuainevalintakokeisiin

Historian, kirjallisuuden, mediakulttuurin ja viestinnän sekä suomi toisena ja vieraana kielenä opintoihin ei ole osallistumisrajoituksia. 

Ohjaus ja neuvonta

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Suora numero
+358294457048
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Suora numero
+358294457054
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs