Humanististen tieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoin yliopisto tarjoaa opintoja pääosin perusopetukseen integroituina opintoina.

Englannin kielen ja kulttuurin opinnoissa tutustutaan englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteisiin sekä tutustutaan keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin  piirteisiin. Opinnoissa tutustutaan myös kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen perusteisiin.
 
Historian opinnoissa perehdytään historiallisten kehityslinjoihin sekä tutustutaan historiatieteen omaan historiaan. Aineopintovaiheessa voit perehtyä joko Suomen historiaan tai yleiseen historiaan.

Japanin kielen ja kulttuurin opinnoissa tutustutaan Japanin ja yleensä Itä-Aasiaan kulttuurin keskeisiin piirteisiin. Opinnot suorittanut suoriutuu arkipäivän viestintätilanteista, osaa kertoa mielipiteitään, pitämään helpohkoja esitelmiä tutuista aiheista sekä lukemaan helpohkoa tai keskitason japaninkielistä tekstiä.

Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen käsitteisin ja lähestymistapoihin.  Opinnoissa tutustutaan myös kirjallisuuden päälajeihin ja niiden tutkimusperinteisiin sekä länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan.

Kulttuuriantropologian on ihmisen kulttuurisidonnaisen käyttäytymisen tutkimusta. Antropologit tutkivat niitä tapoja, joilla ihmiset eri kulttuureissa hahmottavat maailmaa ja järjestävät yhteisöllisen elämänsä. Antropologian opinnot antavat valmiuksia muiden kulttuurien ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen sekä oman kulttuurin tarkasteluun vertailevasta näkökulmasta.

Mediakulttuurin ja viestinnän opinnoissa perehdytään viestinnän, joukkoviestinnän ja median tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva mediasta sekä kyky erotella siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä. Opit myös analysoimaan kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä.

Ruotsin kielen opinnoissa tutustutaan kieliopin ja kielitieteen keskeisiin käsitteisiin sekä ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaiseen kielialueeseen, sen historiaaan, kulttuuriin, maantieteeseen ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -opinnot on suunnattu niille kääntämisestä kiinnostuneille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään; äidinkielisiksi katsotaan ne, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon äidinkielisen suomen kokeen. Opiskeluoikeus edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.

Suomi toisena / vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista.

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus tarjoaa tieteelliseen tietoon pohjautuvan perustietämyksen terveyden, hyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden yhteen kietoutuneista ulottuvuuksista sekä työllistymistä tukevaa asiantuntemusta. Kiinnostuksen kohteita ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset mallit, arkiset käytännöt ja tiedolliset taustat sekä näiden yhteiskunnalle asettamat haasteet.

Opetustarjonta

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Historian perusopinnot 25 op ja 50 op (yleinen historia tai suomen historia)
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op
Kirjallisuuden perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Kulttuuriantropologian perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op
Ruotsin kielen perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op
Suomi toisena / vieraana kielenä, perusopinnot 30 op
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot 25 op

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston hinnastoon.

Opiskelijavalinta

Kieliaineissa avoimeen yliopisto-opetukseen aloituspaikkoja on tarjolla rajoitetusti.  Kiintiöpaikan varaaminen tapahtuu lukuvuosittain ilmoittautumispalvelussa elokuun alussa. Kiintiöpaikat täyttyvät nopeasti. Varaa siis paikkasi heti varausajan alettua. Sivuainekokeet järjestetään hakijoille heti syksyn alussa myös avoimen yliopiston kautta kielten perusopintoihin. Katso lisätietoja filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston verkkosivuilta.

Historian, kirjallisuuden, kulttuuriantropologian, mediakulttuurin ja viestinnän sekä suomi toisena/vieraana kielenä ja terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintoihin ei ole osallistumisrajoituksia. 

Ohjaus ja neuvonta

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Suora numero
+358294457048
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Suora numero
+358294457054
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs