Psykoterapeuttikoulutus // Hakukelpoisuus

Itä-Suomen yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittamaa psykoterapeuttikoulutusta, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten, nuorten ja lasten tai vaihtoehtoisesti perheisiin ja pariskuntiin suunnattujen terveys- ja sosiaalihuollon mielenterveyspalvelujen hoito- ja kuntoutusprosessia.

Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla ennen psykoterapeuttikoulutuksen alkamista

1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai

2. sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos
tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai

3. muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus.

Soveltuvia ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulutkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi ennen psykoterapeuttikoulutuksen alkamista vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä. Työkokemus osoitetaan todistuksella, josta mahdolliset keskeytykset tai osa-aikaisuudet käy ilmi. Edelleen opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on todettu soveltuvuus psykoterapeutin työhön ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten, lasten tai perheiden ja pariskuntien kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee olla myös riittävä englanninkielen taito ja riittävät tietotekniset valmiudet verkko-opintojen suorittamiseen.

Katso myös valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion antamat suositukset

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat psykoterapeuttikoulutukseen etenevät kolmivaiheisesti:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijoiden hakukelpoisuus, eli yllämainittujen hakukelpoisuuden kriteerien täyttyminen tarkistetaan yliopistolla.
  2. Valintojen toisessa vaiheessa hakukelpoisuuden täyttävät opiskelijat kutsutaan koulutusohjelmakohtaiseen soveltuvuuden arviointiin.
  3. Kolmannessa vaiheessa Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan tai terveystieteiden tiedekunnan dekaani vahvistaa päätöksellään hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden ottamisen psykoterapeuttikoulutukseen.

Psykoterapeuttiopiskelijat otetaan Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiksi ja myönnetään opinto-oikeus koulutusohjelmaan, johon hakija on tullut valituksi. Koska kyseessä on täydennyskoulutus, koulutukseen valittavilla ei ole tutkinto-opiskelijan statusta.