Erityispedagogiikka yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Erityispedagogiikka on oppiaine, minkä keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Itä-Suomen yliopistossa kolme erityispedagogiikan päätutkimussuuntaa ovat oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen, pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen ja inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen. Tutkimus kohdistuu esiopetusikäisistä aikuisiin. Näkökulmina ovat esim. hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, arviointi, oppimisympäristöt.

Kohderyhmä

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Avoimessa yliopistossa tarjolla olevat erityispedagogiikan opinnot EIVÄT TUOTA erityisopettajan kelpoisuutta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048

Erityispedagiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op
Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Kolmen ensimmäisen opintojakson osalta opintojakso jakaantuu ns. yhteiseen osaan Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) kanssa ja kummassakin kokonaisuudessa ko. opintojakson toinen osa, ns eriytyvä osa on oppiainekohtainen.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan osin aikatauluttaa opintoja opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä, opintopiireinä, oppimistehtävinä ja kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opetus on osin yhteistä yliopiston perusopetuksen kanssa, muun muassa osa verkkokursseista ja kampuksilla järjestettävät sähköiset tentit.Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat osallistuvat opintojaksojen aikataulutettuun verkkotyöskentelyyn.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti, mutta monimuoto-opintojen tukena ei enää edellytetä tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, joista valtaosa työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.

Erityispedagiikan aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  1  5 op
Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  2  5 op
Oppimisen arviointi ja tuki 5 op
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
Seminaarityöskentely 3 op
Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 op
Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma   6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjallisuustentteinä, verkkotyöskentelynä, oppimistehtävinä sekä seminaareina. Kvantitatiivinen tutkimus 1 -opintojakso sisältää yhteistyöoppilaitoksen itse järjestettävää lähiopetusta. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat osallistuvat yhteiseen verkkotyöskentelyyn. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan osin aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti, mutta monimuoto-opintojen tukena ei enää edellytetä tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa. Yhden opintojakson lähiopetuksen opettaja tulee yhteistyöoppilaitoksen palkata ja hyväksyttää.

Edeltävät opinnot

Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli perusopintokokonaisuus on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.