Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet

Yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja edistää sivistystä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoittensa kasvua itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitsevaisiksi toimijoiksi. Onnistuakseen tehtävässään yliopisto pyrkii luomaan hyvän oppimis- ja työympäristön opiskelijoilleen, opettajilleen, tutkijoilleen sekä muulle henkilökunnalle.

Eettisessä toiminnassa korostuu jokaisen omakohtainen sitoutuminen asiaan. Tavoitteena on luoda luottamusta, tasa-arvoa ja yhteistyötä arvostava ilmapiiri, jossa kaikkien osapuolten on hyvä toimia.

Opiskelijan päätavoite opiskelussa on oppiminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen.

  • Hänen opintosuorituksensa pohjautuvat aitoon osaamiseen.

Opiskelija on vastuussa siitä, että hän noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita opiskelussa, esimerkiksi tutkielmien laatimisessa, esseiden kirjoittamisessa, tentteihin vastaamisessa ja muissa opintosuorituksissa.

  • Hän tiedostaa roolinsa tiedeyhteisön vastuullisena toimijana.
  • Hän tunnustaa muiden tekemän työn arvon ja toimii kaikissa tilanteissa rehellisesti.
  • Hän tukee omalla toiminnallaan tiedeyhteisön eettistä, kriittistä, luovaa, avointa ja yhteisöllistä toimintatapaa.
  • Hän pitää huolen, että kaikissa hänen opinnäytetöissään käy ilmi, mistä tiedot, alkuperäiset ideat ja menetelmät ovat peräisin ja että niiden alkuperään viitataan asianmukaisesti.

Opiskelija kunnioittaa opettajien opetus- ja tutkimustyötä.

  • Hän ylläpitää opetustilanteissa positiivista ilmapiiriä olemalla aktiivinen ja vastuunsa tunteva opiskelija.
  • Hän antaa opetuksesta rakentavaa palautetta.
  • Hän kysyy tarvittaessa oma-aloitteisesti lisätietoa oikeista menettelytavoista.
  • Hän toimii opetus- ja tenttitilanteissa muiden työrauhaa häiritsemättä.

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston opetuksen ja opiskelun eettisistä  ohjeista.