Takaisin

Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)

Kyselytutkimusten mukaan jatkuva kasvatus kiinnostaa merkittävää valtaosaa metsänomistajista. Ongelmana on edelleen puutteellinen ja jopa virheellinen tieto itse menetelmästä ja soveltamisesta erilaisissa metsissä. Tällä paljon luentotallenteita sisältävällä NON-STOP -verkkokurssilla tutustutaan jatkuvan kasvatuksen perusteisiin, soveltamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin.

 • Millaisissa metsissä voidaan käyttää jatkuvaa kasvatusta ja mihin se sopii parhaiten?
 • Miksi yläharvennus on yleensä alaharvennusta kannattavampaa? Kuinka jatkuvan kasvatuksen ja tasaikäismetsätalouden kannattavuutta voidaan verrata tilatasolla ja yksittäisissä metsiköissä?
 • Miten metsäpalveluja pitäisi kehittää vastaamaan paremmin metsänomistajan erilaisiin tavoitteisiin?
 • Millaisia kokemuksia on saatu jatkuvan kasvatuksen leimikoiden puukaupasta ja puunkorjuusta käytännössä?
 • Miten jatkuva kasvatus edistää luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemipalveluja, riistan elinympäristöjä tai metsien hiilitasetta?
 • Mitä mahdollisuuksia jatkuva kasvatus antaa turvemaiden metsätalouden haasteisiin erityisesti vesistövaikutusten ja ilmastonmuutoksen torjunnassa?
 • Miten jatkuva kasvatus vaikuttaa erilaisiin metsätuhoriskeihin?

Uusin tutkimustieto peitteisen metsätalouden menetelmistä (ml. jatkuva kasvatus) osoittaa, että se on viljelymetsätaloutta kannattavampaa erityisesti karuilla kasvupaikoilla ja Pohjois-Suomessa, missä puun kasvu on niin hidasta, että viljelykustannuksia ei saada korkoineen katetuiksi. Biojalostamoinvestoinnit kasvattavat merkittävästi kuitupuun kysyntää, mutta sahat ovat ilmaisseet huolensa tukkipuun laadusta. Jatkuvan kasvatuksen tukkivaltaisista leimikoista kertyy yleensä runsaasti laadukasta sahapuuta, jonka sivuvirroista saadaan merkittävästi myös biojalostamojen ja bioenergian raaka-ainetta. Jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto on myös yksi keino aktivoida passiivisia ja avohakkuita karttavia metsänomistajia mukaan puumarkkinoille.

Kenelle?

Metsäpalvelujen tuottajat, tutkijat, kehittäjät ja johtajat metsäpalveluyrityksissä, metsäyhtiöiden ja sahojen puunhankinnassa, metsänhoitoyhdistyksissä ja neuvontaorganisaatioissa.  Riistanhoidon kehittäjät ja tutkijat. Yhteismetsien, kuntien, seurakuntien ja valtion metsien hoidosta vastaavat sekä metsäsijoittajat ja muut metsänomistajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

NON-STOP verkkokurssilla (2018-2020) on monipuolinen aineisto, johon on mahdollista perehtyä rauhassa omaan tahtiin. Luentomateriaalit sekä tallennetut luennot ja laskuharjoitukset/demot ovat valmiina verkko-oppimisympäristössä, missä on myös teoriaan ja käytännön soveltamiseen liittyviä tehtäviä ja keskustelualueita. Laskuharjoituksissa tutustutaan muutamiin Timo Pukkalan kehittämiin laskentaohjelmistoihin, jotka ovat osallistujien käytössä määräajan kurssin suorittamisen aikana. Ohjuri – ja Vapari -sovellukset ovat ilmaisohjelma, jotka jäävät osallistujien käyttöön. Ohjelmilla voidaan tehdä metsikkötason laskelmia (Ohjuri, Vapari ja Hakkuri) tai tilatason metsäsuunnittelulaskelmia (Metsuri). 

Koulutuksen sisältö

prof. Timo Pukkala

 • Jatkuvan kasvatuksen perusteet ja vaihtoehdot, esimerkkikohteita
 • Jatkuvaan kasvatukseen liittyviä harhakäsityksiä
 • Metsän kasvatuksen taloudelliset perusteet
 • Metsikön käsittelyn optimointi
 • Jokametsän hakkuuohjeet (kokeile Vapari -ohjelmaa)
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus metsien kasvuun
 • Ekosysteemipalvelut eri metsänkäsittelymenetelmissä
 • Jatkuvan kasvatuksen laskentaohjelmistot, esimerkkejä ja harjoituksia

MMT Janne Miettinen, Suomen riistakeskus

 • Jatkuva kasvatus riistametsänhoidossa

CASE-luentoja/tietoiskuja:

 • Metsästäjäliiton ja metsästysseurojen näkökulmia ja kokemuksia. Veli-Matti Pekkarinen
 • Jatkuvaan kasvatukseen erikoistuneen metsäpalveluyrityksen kokemuksia: metsäsuunnittelu, leimikonsuunnittelu, puukauppa ja puunkorjuu. Jussi Saarinen
 • Metsäsijoittajan ja liikemiehen näkökulmia & kokemuksia. Timo Kujala
 • Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla, Raija Laiho, Markku Saarinen, Sakari Sarkkola
 • Puunkorjuuyritys, puunostaja
 • Esimerkkejä myös osallistujien omista kohteista (harjoitustyöt)

Tehtäviä:

 • Verkkokurssilla on erilaisia tehtäviä ja keskustelualueita.
 • Laskuharjoituksia voit tehdä esimerkkiaineistolla tai omalla aineistolla.

Perusteiden (2 op) lisäksi voit suorittaa 1 opintopisteen laajuisen harjoitustyön, jossa laaditaan kaksi vaihtoehtoista metsäsuunnitelmaa (perinteinen tasaikäismetsätalous ja jatkuvan kasvatus) omalla aineistolla.

Hinta, osallistujamäärä

2 op:n laajuus: 200 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 248 €
3 op:n laajuus (sisältää harjoitustyön): 350 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 434 €.

Hinnat sisältävät verkkoluennot ja laskuharjoitukset (tallenteet), luentoaineistot sähköisessä muodossa sekä todistuksen. 3 op:n laajuiseen koulutuksen hintaan sisältyy myös harjoitustyön ohjaus, tarkastus ja webinaari, jossa esitellään harjoitustyön tuloksia.

Yhteystiedot

Kari Pasanen, MMM
kari.pasanen@uef.fi
 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Kouluttaja:
Pääkouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu metsäsuunnittelun ja optimointilaskelmien menetelmiä kehittänyt Timo Pukkala (Joen Forest Program Consulting), jolla on painavaa sanottavaa jatkuvan kasvatuksen soveltuvuudesta ja kannattavuudesta Suomen oloissa. Pukkala toimii myös metsätalouden suunnittelun professorina Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi kuullaan on asiantuntijoita, jotka tarkastelevat jatkuvan kasvatuksen käytännön soveltamista puunkorjuun, puukaupan, metsätuhojen torjunnan, riistanhoidon ja turvemaiden metsätalouden näkökulmista.
 

VERKKOKYSELY syksyllä 2019. Kerro kokemuksiasi ja kommentoi esimerkkejä kyselyssämme! Haluaisitko esitellä omia kohteitasi myös webinaarissamme?

 

Verkkokurssiin liittyvät maksuttomat webinaarit:


9.12. klo 15-16: Kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta. Tallenne

29.10.2019: Kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta. Tallenne

3.6.2019: Jatkuvapeitteinen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa. Tallenne

15.5.2018: Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla. 
Tallenne

22.8.2017 Kysymyksiä metsän jatkuvasta kasvatuksesta. Tallenne

18.8.2016 professori Timo Pukkalan metsästä. Tallenne

Timo Pukkalan blogikirjoitus kesäkuussa 2016

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.