Takaisin

HR-lainsäädännön täydennyskoulutus (5 op), verkkokoulutus

Työlainsäädännön ja tietosuojan ajankohtaisia kysymyksiä henkilöstöhallinnon näkökulmasta verkkokoulutuksina.

Uusi viiden koulutuksen ohjelma on suunniteltu henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Koulutuksissa syvennät lainsäädännön tuntemustasi ja saat varmuutta säännösten
soveltamiseen työssäsi. Samalla päivität tietosi tuoreimmista lakimuutoksista, kuulet niiden tuomia käytännön haasteita, sekä miten niitä on ratkaistu. Pääset selvittämään itse työssäsi kohtaamia haastavia tilanteita yhdessä asiantuntijan kanssa ja kuulet muiden osallistujien näkökulmia.

Teemoja käydään läpi käytännön tapausten avulla ja perehdyt hakemaan ratkaisuja työelämän juridisiin kysymyksiin, kuten sopimusten tulkintaan. Osallistu kokonaisuuteen tai poimi sinua kiinnostavimmat teemat.

Kenelle?

Koulutus soveltuu eri tehtävänimikkeillä henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitaville tai organisaatiossa henkilöstöhallinnosta vastaaville: hr-ammattilaiset, pk-yritysten johtajat, esimiehet, hallintosihteerit ja muut henkilöstö,talous- ja palkka-asioita työssään hoitavat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Viisi erillistä verkkokoulutusta ja omalle organisaatiolle toteutettava tai omiin työtehtäviin liittyvä case-tehtävä, johon saat henkilökohtaista ohjausta ja palautteen. Kokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen.


OPINTOJAKSOJEN AJANKOHDAT JA TEEMAT
 

 1. Koronapandemia työlainsäädännön näkökulmasta  – haasteet ja ratkaisut työpaikoilla,
  To 1.10.2020 klo 8.30-11.30, OTT Jaana Paanetoja
   
 2. Uudistunut työaikalaki – käytännön haasteet ja ratkaisut,
  Ti 27.10.2020 klo 8.30-11.30, OTT Jaana Paanetoja
   
 3. Tietosuoja HR:n näkökulmasta – digitaalisuuden vaikutukset tietosuojaan,
  Ti 24.11.2020 klo 8.30-11.30, Tietosuojajohtaja, OTL Leena Alapuranen
   
 4. Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka – juridinen näkökulma käytännön tuen tueksi,
  Ti 19.1.2021 klo 8.30-11.30, OTT Jaana Paanetoja
   
 5. Häirinnästä vapaa ja turvallinen työympäristö – laaja vastuiden ja velvoitteiden kirjo,
  Ti 9.2.2021 klo 8.30-11.30, OTT Jaana Paanetoja
   
Katso koulutuspäivien tarkemmat sisällöt tästä


1. To 1.10.2020 klo 8.30-11.30 Koronapandemia työlainsäädännön näkökulmasta – haasteet ja ratkaisut työpaikoilla, OTT Jaana Paanetoja

Koulutuksessa käsitellään erityisesti koronaviruksen ja COVID19-taudin aiheuttamia työpaikkojen työlainsäädäntöön liittyviä käytännön haasteita ja erityisesti, miten asioita ratkaistiin ja miten niitä tulisi ratkaista. Edelleen tarkastellaan määräajan voimassa oleviin työlakeihin liittyviä tulkintaongelmia. Voit esittää ennakkokysymyksiä oman organisaatiosi käytännön haasteista kouluttajalle 15.9. mennessä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa. Kouluttaja pyrkii huomioimaan osallistujien ennakkokysymykset koulutuksen sisällössä.


2. Ti 27.10.2020 klo 8.30-11.30 Uudistunut työaikalaki – käytännön haasteet ja ratkaisut OTT Jaana Paanetoja

Työaikaa vai muuta aikaa? Muuttuuko ylityön enimmäismäärä? Mihin työaikapankki perustuu? Mitä on huomioitava etätyössä?

Ovatko omalla työpaikalla sovellettavat liukuvan työajan sopimukset uuden lainsäädännön mukaiset? Voidaanko työajan määräksi yhä sopia esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa?

Työaikalaki sisältää kokonaan uusia lainsäännöksiä sekä entisten lainsäännösten korvaavia säännöksiä. Päivän aikana saat tiiviissä paketissa käsityksen siitä, mikä on muuttunut ja miten. Koulutuksessa asiaa käsitellään käytännönläheisesti käyden läpi erilaisia ongelmakohtia ja ratkaisuja.

Koulutuksessa käsitellään 1.1.2020 voimaan tullutta uutta työaikalakia ja vuonna 2019 voimaan tulleita vaihtelevaa työaikaa (nollatuntisopimukset) koskevia säännöksiä.

Koulutuksen teemat
 • Soveltamisala; laajennukset ja supistukset, muutokset 1.1.2020
 • Mikä on työaikaa
 • Säännöllisen työajan järjestelyt
 • Joustotyöaika
 • Lisä- ja ylityö
 • Työaikapankki
 • Työaikaan liittyvät asiakirjat
 • Vaihtelevasta työajasta sopiminen, kiinteä työvoiman tarve
 • Poissaolojen vaikutus ja irtisanomissuoja


3. Ti 24.11.2020 klo 8.30-11.30 Tietosuoja HR:n näkökulmasta – digitaalisuuden vaikutukset tietosuojaan Tietosuojajohtaja, OTL Leena Alapuranen

Koulutuksessa perehdytään henkilöstöhallinnon työn kannalta merkittäviin EU-tietosuoja-asetuksen lainsäännöksiin. Vuonna 2019 voimaan tullut EU-tietosuoja-asetus ei kuulu vain tietosuojavastaaville, vaan asetus korostuu erityisesti henkilötietoja käsittelevien ja hr-prosessien parissa työskentelevien toiminnassa.

1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain mahdollistama laajempi etätyö ja digitalisaation myötä jatkuvasti kehittyvät työnteon muodot edellyttävät tarkempaa huomiota henkilötietojen suojaamiseen. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa myös tiedolla johtamisen, jolloin nousee kysymys työntekijöiden yksityisyyden suojasta. Muun muassa nämä ovat ajankohtaisimpia asioita, joihin henkilöstöhallinnossa työskentelevien on hyvä perehtyä.

Koulutuksen teemat
 • Henkilöstöhallinnon roolit henkilötietojen käsittelyssä
  • rekisteripitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät
  • mitä tietosuoja edellyttää järjestelmiltä?
  • mitä tulee dokumentoida?
  • miten huomioida oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja henkilöstöhallinnon järjestelmissä?
 • Rekrytointi ja henkilötietojen käsittely
  • mitä tietoja saa kerätä, mitä tietoja saa kysyä, miten tietoja käsitellään?
 • Työntekijän terveydentilatiedot
  • erityisesti suojattavat tiedot
  • sairauspoissaolot
  • huumausainetestit
  • tietojen luovutus työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän välillä
 • Rekisteröidyn oikeudet
  • tietopyynnöt
  • informointi
 • Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?
  • milloin henkilöstöhallinnossa vaikutustenarviointi on tehtävä?
  • miten arviointi tehdään?
 • HR-tiedot ja digitalisaatio
  • muuttuvat työnteon muodot ja henkilötietojen suoja
  • uudet mahdollisuudet kerätä ja käsitellä tietoa
  • analytiikka ja tiedolla johtaminen vs. työntekijän yksityisyys


4. Ti 19.1.2021 klo 8.30-11.30 Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka – juridinen näkökulma käytännön tuen tueksi OTT Jaana Paanetoja

Milloin työntekijällä on oikeus poissaoloon ja palkkaan?

Sairaus- ja muiden poissaolojen aikainen palkkaoikeuden syntyminen ei ole aina yksiselitteistä. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä. Työntekijä voi olla työkyvytön myös muusta syystä kuin sairaudesta tai tapaturmasta, esim. esteettisistä toimenpiteistä johtuen. Lääkäri voi kirjoittaa työkyvyttömyystodistuksen, joka oikeuttaa työstä poissaoloon, mutta työnantajalla ei aina ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Koulutuksessa käsitellään sairauspoissaolojen ohella muita poissaoloja, kuten työnantajasta johtuva työnteon estyminen, toisten työntekijöiden työtaistelun aiheuttama työnteon estyminen. Lisäksi tarkastellaan palkkaoikeutta erilaisten yhtäaikaisten poissaoloperusteiden kohdalla.

Koulutuksen teemat
 • Oikeus poissaoloon työkyvyttömyyden perusteella ja oikeus sairausajan palkkaan
 • Vaikuttaako diagnoosi ja miten se on kirjattu?
 • Voiko todistus olla ulkomailta?
 • Kelpaako minkä tahansa lääkärin kirjoittama todistus?
 • Voiko työnantaja edellyttää lisäselvityksiä ja -tutkimuksia?
 • Kenelle todistus toimitetaan?
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
 • Työnantajasta johtuvat työnteon esteet
 • Palkkaoikeuden peruste ja kesto
 • Ylivoimaiset syyt
 • Miten palkkaoikeus määräytyy
 • Usean yhtäaikainen poissaoloperuste, aikaprioriteetti


5. Ti 9.2.2021 klo 8.30-11.30 Häirinnästä vapaa ja turvallinen työympäristö – laaja vastuiden ja velvoitteiden kirjo OTT Jaana Paanetoja

Työsopimuslaissa säädetään laajasti työsuhteessa työtä teettävän työnantajan velvollisuuksista. Siinä on säännöksiä myös eräistä työntekijän velvoitteita. Epäselvyyttä aiheuttaa yleensä eri työlakien velvoitteiden tunnistaminen sekä vastuu- ja valtasuhteet. Ennaltaehkäisevät toimet ovat voivat olla myös olla puutteellisesti organisoitu.

Koulutuksessa syvennytään siihen, miten työnantajan tulee hoitaa työlainsäädännön mukaiset työnantajavelvoitteensa, joiden tavoitteena on turvata häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaa työympäristö. Toisaalta käsitellään myös työntekijöiden vastuuta ja velvoitteita.

Koulutuksen teemoja
 • Miten työnantajan tulee turvata henkisesti ja fyysisesti turvallinen työympäristö?
 • Miten mahdollisiin epäkohtiin, kuten häirintään, on puututtava ja kenen?
 • Sallitun ja kielletyn työkäyttäytymisen raja
 • Työntekijöiden velvoitteet

Kouluttaja, OTT, dosentti Jaana Paanetoja on tehnyt ministeriön pyynnöstä vuonna 2018 laajan selvityksen ja toimidenpidesuositukset häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla kontaktoiden myös monia työmarkkinajärjestöjä. Selvitysraportti on luettavissa täältä >

 

OSAAMISTAVOITE
Osallistuja tuntee keskeisen työlainsäädännön ja sen erityispiirteet ja ajankohtaisimmat muutokset, osaa etsiä sekä soveltaa aihepiirin tietoa työssään ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä oikeudellisia ja muita alan kysymyksiä. Osallistuja tuntee tehtävänsä ja roolinsa mukaiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet eri osapuolten näkökulmat huomioiden.

SUORITTAMISTAPA
Vuorovaikutteiset luennot, joihin sisältyy ennakkotutustumista aihepiirin sääntelyyn ja/tai muuhun aineistoon tai ennakkokysymysten esittäminen sekä omaan organisaatioon tai työhön liittyvä case-tehtävä, josta saat palautteen.  

 

Hinta, osallistujamäärä

990,00 € + alv 24 % 237,60 €, verollinen myyntihinta 1227,60 €.

Hinta sisältää viisi erillistä verkkokoulutusta, sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä sekä case-tehtävän ohjauksen ja palautteen.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville 275,00 € + alv 24 % 66,00 €, verollinen myyntihinta 341,00 €. Hinta sisältää yhden verkkokoulutuksen sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen 050 309 2839, anne.keranen@uef.fi
koulutussihteeri Timo Hyttinen  050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 15.9.2020 (ilmoittautumisjärjestys). Valitse ilmoittautumislomakkeessa, osallistutko kokonaisuuteen vai yksittäisiin koulutuksiin.

Ilmoittaudu e-lomakkeella täältä
 

Lisätietoja

Koulutus sopii Emba-koulutuksen vapaavalintaisiin opintoihin.


Kouluttajat

OTT, dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Helsingin yliopisto)
Jaana Paanetoja on  monipuolinen työ- ja sosiaalioikeuden osaaja. Hänelle on pitkä ja laaja-alainen opettaja- ja kouluttajakokemus. Paanetoja on osallistunut muun ohessa työlakien valmisteluun ja hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja. Paanetojaa kuvataan innovatiiviseksi ja kantaa ottavaksi asiantuntijaksi. Hänellä on opettajan pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.

OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
Leena Alapuranen toimii tietosuojavastaavana Suomen Terveystalo Oy:ssä. Alapurasen lisensiaatintutkielma (2016) käsitteli Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytyksiä. Hän on muun muassa yksi Henkilötietojen käsittely työelämässä -kirjan kirjoittajista.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.