Takaisin

Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH

Future Leadership -koulutus toteutetaan kaksi kertaa, kerran Joensuun seudulla ja kerran Kuopion seudulla. Koulutus sisältää viisi jaksoa, joissa osallistujat tutustuvat ja oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja sosiaalisen neurotieteen menetelmiä johtamisessa ja esimiestyössä.
 

Aikataulu

 

 

 

 

Joensuu
(lähijakso ja webinaari)

Kuopio
(lähijakso ja webinaari)

1 Työntekijän kasvu omaan potentiaaliin ja motivaation johtaminen (2 op)

27.2.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 28.3.2019 klo 9:00 – 11:00

26.2.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 25.3.2019 klo 9:00 – 11:00

2 Oivalluttaminen, valmentaminen ja fasilitointi (2 op)

2.4.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 8.5.2019 klo 14:00 – 16:00

1.4.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 7.5.2019 klo 14:00 – 16:00

3 Osaamisen johtaminen ja valmentava kehityskeskustelu (2 op)

14.5.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 5.9.2019 klo 14:00 – 16:00

15.5.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 4.9.2019 klo 14:00 – 16:00

4 Ratkaisukeskeiset vuorovaikutus menetelmät johtamisen arjessa (2 op)

11.9.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 3.10.2019 klo 14:00 – 16:00

12.9.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 2.10.2019 klo 14:00 – 16:00

5 Haastavat esimiestilanteet WS (2 op)

10.10.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 21.11.2019 klo 14:00 – 16:00

9.10.2019 klo 9:00 – 16:00 ja 20.11.2019 klo 14:00 – 16:00

Huom! Joensuun webinaarit 28.3.2019 ja 3.10.2019 menevät päällekkäin lukion kirjoituksien kanssa. Kun saamme porukan kansaan, niin sovitaan uusista ajankohdista näiden osalta tai sitten lukion rehtoreille korvaavat webinaarit.

Huom! Kuopion webinaari 25.3.2019 menee päällekkäin lukion kirjoituksien kanssa. Lisäksi 2.10.2019 ajoittuu kirjoituksien lomaan. Kun saamme porukan kasaan, niin sovitaan uusista ajankohdista näiden osalta tai sitten lukion rehtoreille korvaavat webinaarit.

 

Koulutus antaa tietoa ja taitoja, jotta esimiesasemassa olevat henkilöt voivat innostaa opetushenkilöstöä uuden oppimiseen, luoda mahdollisuuksia ja puitteet uuden oppimiseen ja vahvistaa kokeilukulttuuria omassa työyhteisössään. Näin osallistujat voivat onnistuneesti vahvistaa henkilöstön voimavaroja, edistää tuottavuutta ja hyvinvointia tukevaa vuorovaikutusta, tukea henkilöstön uudistumiskykyä sekä innostaa henkilöstöä kohtaamaan uusia (oppimis)haasteita.

Koulutus toteutetaan valmentamisen, oivalluttamisen ja kokeilukulttuurin keinoin. Lähijaksoilla osallistujat tutustuvat ja harjoittelevat positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja sosiaalisen neurotieteiden menetelmiä johtamisessa ja esimiestyössä. Lähijaksojen jälkeen osallistujat kokeilevat käytännössä oppimiaan menetelmiä. Kokeilujakson jälkeen opitut asiat jaetaan webinaareissa.

 

Sisältö

 

1 Työntekijän kasvu omaan potentiaaliin (mindset) ja motivaation johtaminen 2op
Osaamistavoitteena on, että valmennukseen osallistuja sisäistää mindset-ajattelun, osaa soveltaa sitä johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn, sisäistää erilaisia motivaatioteorioita ja osaa soveltaa sisäisen motivaation (SDT) teoriaa käytäntöön omassa työssään. Mindset –työskentelyn tarkoituksena on luoda rakenteet, asettaa tavoitteita ja antaa palautetta, jotka tukevat henkilöstön uskoa omaan oppimiskykyyn. Usko omaan oppimiskykyyn liittyy osana resilienssiin (mm. psykologinen joustavuus), jota tarvitaan työelämän muutostilanteissa. Motivaation osalta koulutusosiossa tarkastellaan eri näkökulmia motivaatioon (ml. neurotieteet) sekä syvennytään sisäiseen motivaatioon itsemääräämisteoria (SDT) käytännön sovelluksien muodossa. Koulutusosio sisältää 10h lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä, kokeilutehtävä ja sen raportointi) 44 h.

 

2 Oivalluttaminen, valmentaminen ja fasilitointi 2op
Osaamistavoitteena on, että osallistujat sisäistävät valmentavan ja oivalluttavan työotteen periaatteet ja osaavat soveltaa valmentamisen menetelmien johtamiseen ja esimiestyöhön. Keskeisiä teemoja ovat ei-tietämisen-positio, ratkaisukeskeinen kuunteleminen, oivalluttavat kysymykset, hyvä tavoite, innostaminen, vastoinkäymiset, uskon vahvistaminen, SFCT Clues. Lähiopetuksen aikana osallistujat tekevät pari- ja ryhmäharjoituksia sekä oppivat arvioimaan omaa ja toisten työskentelyä valmentavan työotteen näkökulmasta. Koulutusosio sisältää 10h lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä, kokeilutehtävä ja sen raportointi) 44 h.

3 Osaamisen johtaminen ja valmentava kehityskeskustelu 2op
Koulutusosion osaamistavoitteena on, että osallistujat tuntevat osaamisen johtamisen ns. perusprosessin, osaamisen johtamisen kokonaisuuden sekä osaavat soveltaa oppimiaan tietoja kehityskeskustelujen toteuttamiseen. Keskeisiä teemoja ovat osaaminen ja kompetenssi, osaamisen johtaminen, strategia ja osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen, osaamisen kehittäminen, jakaminen ja ylläpitäminen, talouden johtaminen, kehityskeskustelu ja ryhmäkehityskeskustelu, fasilitointimenetelmät. Lisäksi jaksolla tutustutaan vahvuuksien johtamiseen ja kuinka vahvuudet liittyvät (tai eivät liity) osaamiseen. Lähiopetuksessa osallistujat harjoittelevat erilaisia kysymysmalleja kehityskeskusteluiden toteuttamiseksi. Koulutusosio sisältää 10h lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä, kokeilutehtävä ja sen raportointi) 44 h

4 Ratkaisukeskeiset vuorovaikutusmenetelmät johtamisen arjessa 2op
Oppimistavoitteena on, että osallistujat sisäistävät ratkaisukeskeisen toiminnan tunnuspiirteet sekä osaavat soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä työyhteisön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Keskeisiä teemoja ovat ratkaisukeskeisyys ja työpaikan ilmapiiri, ongelmien käsitteleminen ratkaisukeskeisesti, vahvistavan ja korjaavan palautteen antaminen. Osallistujat myös tutustuvat sosiaalisen neurotieteiden tutkimuksiin sekä kuinka tutkimustulokset tukevat ratkaisukeskeistä toimintaa ja antavat sisältöä ratkaisukeskeisiin vuorovaikutusmenetelmiin. Lähiopetuksen aikana osallistujat tekevät pari- ja ryhmäharjoituksia. Koulutusosio sisältää 10h lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä, kokeilutehtävä ja sen raportointi) 44 h.

5 Haastavat esimiestilanteet WS 2op
Koulutusosion oppimistavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan erilaisia menetelmiä haastavien esimiestilanteiden ratkaisemiseksi. Ennakkotehtävänä osallistujat tekevät kuvauksen haastavaksi kokemastaan esimiestyöhön liittyvästä tilanteesta. Kouluttajat luokittelevat tilanteet ja tekevät niiden pohjalta harjoituksia lähiopetuspäivään. Lähiopetuspäivässä osallistujat tutustuvat erilaisiin menetelmiin mm. sovitteluun liittyen sekä pienryhmissä soveltavat oppimaansa haastavien esimiestilanteiden ratkaisemiseksi. Ryhmätyöskentelyjen tulokset ja hyvät käytännöt esitellään muille osallistujille. Koulutusosio sisältää 10h lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä, kokeilutehtävä ja sen raportointi) 44 h.

Kenelle?

Esimiestehtävissä toimivat henkilöt (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, taiteen perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus).

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.
 

Yhteystiedot

Arttu Puhakka, suunnittelija
0504064310
arttu.puhakka@uef.fi

Ilmoittautuminen

Kuopion ryhmä
Joensuun ryhmä
 

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 hlöä/ryhmä. Koulutuksen enimmäisosallistujamäärä on 25 hlöä/ryhmä.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.