Opetusjärjestelyihin liittyviä ohjeita

(Päivitetty 8.6.2020 klo 10.45.)

Itä-Suomen yliopiston opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020. Laboratorio-opetusta, kenttäkursseja ja välttämättömiä harjoitteluja sekä muuta opetusta, jota on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etänä, voidaan järjestää lähiopetuksena dekaanin päätöksellä. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön.Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Opetusjärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumis- ja muita turvallisuussuosituksia. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Kaikissa tilanteissa pyrimme turvaamaan opiskelijoiden tavoiteajassa valmistumisen ja opettajat ovat velvoitettuja etsimään erilaisia keinoja opetuksen järjestämiseksi. Olemme keränneet tälle sivulle opetukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia, joiden toivomme helpottavan opettajien työtä näissä poikkeuksellisissa oloissa.

TILAT

Millaista turvaväliä Itä-Suomen yliopiston opetustiloissa noudatetaan?
Turvavälit yliopiston opetustiloissa ovat vähintään 1,5 metriä. Mikäli koronatartunnat alkavat lisääntyä valtakunnallisesti, turvaväli nostetaan kahteen metriin. Tällä hetkellä tilojen kapasiteetti mitoitetaan 1,5 metrin turvavälit huomioiden.
 

Kuinka opetuksen tilavaraukset tehdään syyslukukaudella 2020?

Kaikki tilavaraukset tehdään keskitetysti, jotta voidaan hallita tilojen yhtäaikainen ja peräkkäinen käyttö (luennot tms. eivät voi olla samassa salissa peräkkäin). Opetuksen ja väitöstilaisuuksien tilat kerätään laitoksilta lomakkeilla:

  • viimeistään 12.6. elo- ja syyskuussa alkavan opetuksen osalta
  • viimeistään 3.8. loka- ja marraskuussa alkavan opetuksen osalta

HYGIENIA- JA TURVALLISUUSOHJEET

Mitä hygienia- ja turvallisuusohjeita noudatetaan, jos opetus tapahtuu yliopiston ulkopuolella?

Jos opetus on muualla kuin yliopiston tiloissa, esimerkiksi uimahallissa, noudatetaan ko. tilan omia hygienia- ja turvallisuusohjeita.
 

Miksi Itä-Suomen yliopisto noudattaa turvallisuusohjeita näin tarkasti, vaikka Itä-Suomessa tartuntoja on vain vähän?

Yliopiston opiskelijat saapuvat Joensuuhun ja Kuopioon eri puolelta Suomea. Yliopistossa opiskelee yli 15 000 opiskelijaa, joten kampukselle palaamisen on tapahduttava vaiheittain ja tartuntatilannetta tarkasti seuraten. On myös olemassa useita tutkimuksia siitä, että sisätiloissa koronaviruksen tartuntariski kasvaa. Tartuntariskiä voidaan pienentää mm. huolehtimalla käsihygieniasta ja turvaväleistä sekä lisäämällä ilmanvaihtoa. Kaikki nämä huomioidaan kampuksille paluussa.
 

MATKUSTAMINEN JA VIERAILUT

Voiko yliopistoon tulla vierailevia luennoitsijoita, tutkijoita tai muita vieraita ulkomailta syyslukukaudella 2020?

Kyllä voi. Vierailijoiden osalta on huomioitava, että Suomessa on edelleen voimassa 14 vrk omaehtoinen karanteeni ulkomailta maahan saapumisen jälkeen. On mahdollista, että omaehtoista karanteeniaikaa jossakin vaiheessa lyhennetään tai muutetaan, yliopistomme toimii valtakunnallisten suositusten mukaan. Tällä hetkellä omaehtoinen karanteeni on kuitenkin 14 vuorokautta.


Työmatkat ulkomaille ovat tällä hetkellä kiellettyjä. Milloin tilannetta tarkastellaan uudelleen?

Ulkomaille suuntautuvien työmatkojen osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen elokuun aikana. Tällä hetkellä ulkomaan työmatkoja syyslukukaudelle 2020 ei voi varata.

LÄHIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Mitä on välttämätön lähiopetus ja kuinka se priorisoidaan?

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena syyslukukaudella 2020. Välttämätöntä lähiopetusta ovat esimerkiksi laboratoriotyöt ja kenttäkurssit. Välttämättömän lähiopetuksen linjaa viime kädessä tiedekunnan dekaani. Samoin dekaanin päätösvallassa on päättää, kuinka valtakunnallisia turvallisuusohjeita sovelletaan tiedekunnan opetukseen.

Lähiopetuksen järjestämisessä erityisenä prioriteettina ovat uudet opiskelijat, jotta heidät saadaan sitoutettua opintoihin ja yliopistoyhteisöön. Lähiopetuksen järjestämisen osalta on huomioitava, että turvavälit (1,5 metriä) ja –toimenpiteet vähentävät tilojen kapasiteettia merkittävästi. Tilojen keskitetyllä varaamisella pyritään huolehtimaan esimerkiksi siitä, että samassa siivessä tai yksikössä opiskelijoiden määrä pysyy riittävän pienenä.

Kuinka toimitaan lähiopetuksessa, jossa on lähikontaktit ovat välttämättömiä?
Kaikkia lähikontakteja tulee lähtökohtaisesti välttää. Jos kuitenkin lähikontakti toiseen ihmiseen (esim. hoitotiede) on oppimisen kannalta täysin välttämätöntä, tulee hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaa erityisen tarkasti. Usein tällaisissa tapauksissa on jo lähtökohtaisestikin käytössä suojavarusteita.

Onko opiskelijoille mahdollista järjestää kuljetuksia tai majoitusta, esim. kenttäkurssit?
On mahdollista, kuljetuksen ja majoituksen osalta suosittelemme normaalia väljempiä järjestelyjä turvavälien mahdollistamiseksi.

Milloin opetusjärjestelyistä päätetään ja tiedotetaan?
Syksyn opetusjärjestelyistä päätetään ja tiedotetaan opiskelijoille viimeistään 30.6.2020 elo- ja syyskuussa alkavan opetuksen osalta ja viimeistään 7.8.2020 loka-, marras- ja joulukuussa alkavan opetuksen osalta. WebOodiin tiedot päivitetään 31.7. ja 15.9. mennessä.

TENTIT

Voiko tenttejä järjestää?
Yleisiä tai muita tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella. EXAM-tenttisalit pysyvät suljettuina 31.7. asti; ne voidaan ottaa erikseen käyttöön dekaanin päätöksellä. 1.8. alkaen EXAM-tentit avataan käyttöön. Tilojen käyttö turvallisesti ohjeistetaan erikseen.

Yleisiä tenttejä ei syyslukukaudella järjestetä, mutta pienryhmätenttejä opettajan itse valvomana on mahdollista toteuttaa. Pienryhmätenttien välttämättömyyden päättää dekaani ja tilavaraukset hoidetaan keskitetysti.

VÄITÖKSET

Voiko väitöstilaisuuksia järjestää?
Väitöstilaisuuksia voi järjestää, niissä noudatetaan tämänhetkistä max. 50 hlön kokoontumisrajoitusta. Jo päätettyjen väitösten järjestelyt priorisoidaan ja muu opetus suunnitellaan väitöstilaisuudet huomioiden. Väitösten aikataulut, salit ja muut järjestelyt ilmoitetaan jaetulla lomakkeella. Toivomme, että väitöstilaisuudet myös striimataan.

OPISKELEMINEN, OPISKELUELÄMÄ JA PALVELUT

Kannattaako opiskelijoiden muuttaa Joensuuhun tai Kuopioon, jos lähiopetusta ei ole, tai sitä on vain vähän?
Yliopiston tavoitteena on, että toimintoja palautetaan vaiheittain ja jos koronavirustilanne säilyy hyvänä, voidaan myös toimintoja normalisoida enenevissä määrin. Suosittelemme, että opiskelijat pyrkivät palaamaan mahdollisimman normaaliin opiskeluelämään jo syksystä alkaen, toki turvallisuusohjeet huomioiden.

Avautuvatko kirjastot ja itseopiskelutilat syksyllä?

Päätös näiden avaamisesta tehdään elokuussa.

Avautuvatko Sykettä-palvelut syksyllä?
Päätös näiden avaamisesta tehdään viimeistään elokuussa.

RISKIRYHMÄT

Voivatko riskiryhmään kuuluvat opiskelijat tai opettajat tulla kampukselle?
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat eivät toistaiseksi voi tulla kampuksen tiloihin. Opiskelijan, joka kuuluu vakavaan riskiryhmään, tulee hakea yksilöllisiä opetusjärjestelyjä. Yksilöllisten opetusjärjestelyjen hakemisesta tullaan ohjeistamaan vielä erikseen.

HYVINVOINTI

Kuinka yliopisto huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista poikkeustilanteessa?
Opinnoissaan pidemmällä olevien valmiudet etäopiskeluun ovat lähtökohtaisesti paremmat kuin uusilla aloittavilla opiskelijoilla. Tästä syystä uusien opiskelijoiden mahdollisuus lähiopetukseen priorisoidaan. Yksilökohtaisia eroja on ja yliopistossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tukipalvelujen saatavuuteen. Lisäksi opiskelijatiedottamista kehitetään.
 

Kuinka yliopisto huolehtii opetushenkilökunnan hyvinvoinnista poikkeustilanteessa?
 Syyslukukauden opetusjärjestelyistä tehtiin selkeä päätös juuri sen takia, että opetuksen suunnittelulle jää vielä aikaa. Poikkeustilanne on varmasti myös kuormittanut opetushenkilökuntaa, mutta on huomioitava, että muutos ja kuormitus koskee yhtä lailla koko henkilöstöä. Keväällä toteutetussa hyvinvointikyselyssä yliopiston henkilökunta on kuitenkin sopeutunut etätyöskentelyyn pääsääntöisesti erittäin hyvin. Yliopistossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota esim. etäopetuksen tukipalvelujen saatavuuteen.

OPETUKSEEN KUULUVAT HARJOITTELUT

Voiko harjoitteluja toteuttaa?
Harjoitteluja voi toteuttaa Suomessa, mikäli harjoittelupaikalla on mahdollisuus ottaa harjoittelija vastaan. Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan hygienia- ja turvallisuusohjeita. Itä-Suomen yliopisto ei lähetä harjoittelijoita ulkomaille syyslukukaudella 2020 (yliopiston myöntämät harjoittelutukikuukaudet). Tiedekunnan tukemista tai rahoittamista harjoitteluista päättää dekaani.

Jos opiskelija suorittaa harjoittelun ilman yliopiston myöntämää harjoittelutukea ja solmii työsopimuksen harjoittelupaikan kanssa, päätöksen harjoittelupaikan vastaanottamisesta voi tehdä opiskelija itse.

ETÄOPETUS

  • Opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella.
  • Luennot tulee mahdollisten kapasiteettiongelmien vuoksi pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti tallenteina striimauksen sijaan.
  • Etäopetuksen ohjeet (välineet, tallenteet, tentit):  http://www.uef.fi/etaopetuksen-valineita
  • Etäopetuksen ja etätyön tuelle on perustettu yhteinen, kaikille avoin TeamsEtätyö ja etäopetus UEFissa”. Teamsissa toimii myös vertaisopettajien verkosto.
  • Oppitupa ja tietotekniikkapalvelut antavat tukea osoitteessa servicedesk@uef.fi.
  • Tukea etäopetukseen tarjotaan syksyllä etäopetuksen tukituntien ja webinaarien muodossa. Sisältöinä mm. etäopetuksen ABC Moodlella, liveopetus etänä, opetustallenteiden teko, etätentit ja -tehtävät. Toiveita sisällöiksi voi esittää tällä lomakkeella. Täältä löytyvät myös kevään tukituntien tallenteet. Tukipyynnöt voit lähettää osoitteeseen servicedesk@uef.fi.

VASTUUOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt siirtää määräaikaisesti vastuuopettajalle toimivallan yksittäisten opintojaksojen opetusmuodoista ja arviointimenetelmistä päättämisen. 

Akateeminen rehtori on linjannut, että opettajakohtaiset poikkeusajaksi annetut päätäntävaltuudet koskevat myös tentti- ja muiden opintosuoritustulosten anto- ja tarkastusaikaa.
Opettaja voi nyt omalla päätöksellään painavista/perusteluista syistä ja kohtuullisuus huomioiden poiketa opintojohtosäännön mukaisesta kolmesta viikosta sekä mahdollisesti myönnetystä yhdestä lisäviikosta, eli ottaa lisäaikaa tenttien ja opintosuoritusten tarkastamiseksi ja tulosten julkistamiseksi. Opiskelijoille tulee kuitenkin aina ilmoittaa asiasta sekä siitä, milloin viimeistään tulokset tulevat opiskelijoille tiedoksi.

Hallituksen päätökseen sisältyy myös oikeus muuttaa arviointiasteikkoa opetusmenetelmän muuttuessa.