Etätyöskentely

Henkilöstö siirtyy tekemään etätyötä. Vain tutkimuksen, etäopetuksen ja tukitoimien kannalta kriittiset ja välttämättömät työtehtävät hoidetaan yliopiston tiloissa. Työn tekemisen järjestelyihin ja etätyöhön liittyvissä kysymyksissä henkilöstön tulee olla yhteydessä omaan esimieheensä.

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Kun tilanne aikanaan normalisoituu ja päästään palaamaan kampukselle, voinko kuitenkin jäädä etätyöhön omasta halustani tai esimerkiksi lapsen hoitoon liittyvistä syistä? Entä missä vaiheessa mikin ryhmä pääsee palaamaan kampukselle? (Päivitetty 13.5.2020 klo 8.)
Työnantaja linjaa etätyöhön ja kampukselle palaamiseen liittyvät käytännöt, eli esimerkiksi omalla ilmoituksella etätöihin ei voi jäädä. Etätöistä ja kampukselle vaiheittain palaamisesta tulee lisäohjeistuksia kevään ja kesän aikana. Kesän työjärjestelyjen osalta ota tarvittaessa yhteyttä omaan esimieheesi, jos tietoa tarvitaan akuutisti esimerkiksi lasten päivähoitopaikkaan. Mikäli varhaiskasvatuksen palvelut ovat normaalisti käytettävissä, tulee niitä lastenhoidon järjestämisen osalta tarvittaessa myös hyödyntää, riippumatta siitä, tapahtuuko työskentely kampuksella tai etänä.

Voinko tehdä etätöitä kotoa käsin suojellakseni itsenäni koronavirukselta? (Päivitetty 18.3.2020 klo 10.05)
Kyllä voit. Itä-Suomen yliopiston tilat suljettiin 17.3.2020 klo 16 valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti ja valtaosa henkilöstöstä työskentelee nyt kotoaan käsin.

Miten etätyötä on linjattu?
Kun työnantaja määrää henkilön etätöihin toimitaan seuraavasti:

1.    Niissä tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätöitä kotoa käsin, työnteko ja palkanmaksu jatkuu normaalisti.
2.    Tehtävissä, joissa työnantaja määrää etätöihin, mutta henkilö ei voi tehdä työtään etänä, palkanmaksu jatkuu normaalisti poissaolon ajan. Esimies selvittää mahdollisuuden teetättää muita, etätyöhän soveltuvia työtehtäviä.
3.    Mikäli työntekijä on tänä aikana sairaana, hänelle on oikeus sairausajan palkkaan TES:n mukaisesti. Tällöin työntekovelvoitetta ei ole.
4.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella eristykseen, on henkilöllä TES:n nojalla oikeus sairausajan palkkaan.
5.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella karanteeniin,
a.    henkilöllä voi olla työntekovelvoite, mikäli henkilö on työkuntoinen ja hänellä on etänä hoidettavia tehtäviä. Tallöin yliopistolla on palkanmaksuvelvoite.
b.    Mikäli henkilö on karanteenissa, eikä ole työkykyinen tai ei tee työtä, hän on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Yliopisto ohjeistaa asian ao. henkilöille erikseen, mikäli karanteeni- tai eristystapauksia tulisi.

Etätyö ja tarkemmat tehtävät sen aikana sovitaan aluksi suullisesti esimiehen kanssa. Etätyön jatkuessa myös kirjallinen sopimus voi tulla tarpeelliseksi, mikäli esimies tai työntekijä sitä vaatii. Tällöin Heimossa olevaa kirjallista etätyöpohjaa voi käyttää etätyösopimuksen laatimiseen.

Leimaus tapahtuu maanantaista lukien syykoodilla etätyö ulos ilman päättymisaikaa. Perjantaina kesken päivää poistuttaessa työasia ulos -leimauksella, samalla maanantaista lukien etätyö ulos leimauksen kanssa.
Lisätietoja: Anne Sulkakoski (Kuopion kampus) ja Kirsti Kyyrönen (Joensuun kampus)
Päivittäinen työaika on työehtosopimuksen mukainen työaika. Liukuma-ajat ovat voimassa myös etätyössä.

Olen säännöllisen työajan piirissä. Miten liukumarajoja sovelletaan etätyössä? (Päivitetty 19.3.2020 klo 1.50)
Säännöllistä työaikaa noudattavan henkilöstön (käytännössä hallintohenkilöstön) liukumarajoihin on tehty lisäjoustoja koronavirustilanteen luoman poikkeusolotilan vuoksi. Työntekijän leimattua itsensä ulos Etätyö ulos -leimauksella toistaiseksi kellokortti laskee työpäivän pituudeksi 7 h 21 minuuttia.

  • Koska tilanne etätyössä ja kotona voi merkittävästi vaihdella, tiukoista liukumarajoista poikkeustilanteen ajaksi luovutaan.
  • Henkilö vastaa itse siitä, että työpäivät tasoittuvat 7 h 21 minuuttiin kahden viikon jaksoilla.
  • Aktiivinen työaika voi joustavasti ja tilannekohtaisesti muuntua päivittäin, kunhan keskimäärin normaali työaika täyttyy.
  • Sovitut työtehtävät ja kokoukset tulee hoitaa ja olla lähtökohtaisesti tavoitettavissa liukumarajojen puitteissa.
  • Yli- ja lisätyöt sekä viikonlopputyöt vain esimiehen määräyksestä kirjallisesti.
  • Poissaoloista (kuten vuosiloma, sairaus) työntekijä ilmoittaa samalla tavalla kuin normaaleissa olosuhteissa.

Esimiehen kanssa tulee sopia työtilanteesta siten, että työ pysyy hallittavana ja työaika keskimääräisesti vastaa 7 tuntia 21 minuuttia.

Onko kaikilla tarvittavat välineet tehdä töitä etänä? Mitä jos minulta puuttuu jotakin oleellista? (Päivitetty 16.3.2020 klo 10.12)

UEFissä noin 80% henkilökunnan tietokoneista on kannettavia työasemia. Lisäksi useita yliopistolaisten käytössä olevia palveluita voi käyttää internettiin kytketyllä työasemalla / tietokoneella, myös tarvittaessa omalla kotikoneella / päätelaitteella. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan esimieheesi.
Etätyöhön liittyvää IT-ohjeistusta on koostettu tänne: http://www.uef.fi/fi/713

Lisäksi UEFin lisenssisopimusten puitteissa työskentelyyn ja opiskeluun liittyviä ohjelmistoja on mahdollista asentaa myös esimerkiksi kotikoneisiin. Tarkemmat ohjeet ovat täällä: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx

Mitä jos rikon tietokoneeni tai näyttöni etätyön aikana. Korvaako yliopiston vakuutus? (Päivitetty 19.3.2020 klo 13.20)
Jos työntekijä tahallaan tai huolimattomuuttaan (muu kuin lievä tuottamus) rikkoo työvälineen, on työntekijä vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Muissa tilanteissa työntekijän yksikkö huolehtii työntekijän aiheuttaman vahingon kustannuksista. Yliopiston omaisuusvakuutuksen omavastuu on 10 000 euroa, joten käytännössä vakuutuksesta ei saada korvausta vahingon määrän jäädessä yleensä alle 10 000 euron. Mikäli työvälineen rikkoo muu kuin työntekijä, noudatetaan vahingonkorvauslain säännöksiä. Vahingon sattuessa voidaan myös selvittää korvaako työntekijän kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahinkoja.


Mitä jos joudun karanteeniin?
Jos joudut karanteeniin, ota viipymättä yhteyttä esimieheesi.
Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
Lisätietoa: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/tartuntatautipaivaraha-korvaa-ansionmenetyksen-karanteenin-aikana

Minulla on lieveiä flunssan oireita. Voinko tulla töihin? (Päivitetty 16.3.2020 klo 11.21)
Töistä tulee nyt olla pois tai tehdä etätyötä, jos on lieviäkin oireita.

Minulla on pienet lapset kotona ja etätyöskentely on hankalaa. En pysty olemaan yhtä tehokas kuin normaalisti. Maksetaanko minulle silti palkkaa? (Päivitetty 18.3.2020 klo 7.45)
Sinulle maksetaan palkkaa etätyön aikana. Ota huomioon, että työvelvoitteesi kuitenkin säilyy samana kuin jos työskentelisit toimistolla. Keskustele asiasta oman esimiehesi kanssa.

En pysty hoitamaan töitäni kotoa käsin. Mitä teen? (Päivitetty 18.3.2020 klo 7.45)
Ota yhteys omaan esimieheesi, joka katsoo, löytyykö sinulle korvaavia tehtäviä. Palkanmaksusi jatkuu normaalisti.