Etätyöskentely

(Päivitetty 28.5.2020 klo 16.)

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain tulevan kesän ja alkusyksyn aikana, mutta opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tilojen käyttö ja työskentely yliopistolla  
Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

 • Tule kampukselle vain terveenä.
 • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
 • Älä kättele äläkä halaa muita.
 • Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi yhteiskäyttölaitteilla.
 • Suosi etäkokouksia aina kun mahdollista.

Paluu kampukselle tapahtuu vaiheittain 17.6. alkaen
Suurin osa yliopiston henkilöstöstä jatkaa etätöiden tekemistä vielä kesän ajan. Töihin palaavat 17.6. alkaen, eli valintakokeiden päättymisen jälkeen, ne henkilöt, joiden työskentely vaatii läsnäoloa kampuksella sekä henkilöt, jotka haluavat palata lähitöihin tässä vaiheessa (ei riskiryhmiin kuuluvat). Kampuksella työskentelevän henkilöstön määrä ei saa ylittää puolta normaalista.

Elokuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö palaa töihin siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kukin yksikkö voi itse päättää, millä tavalla henkilöstön paluu järjestetään. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa, koko yksikön henkilöstö palaa kampukselle syksyn aikana. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön ei tarvitse palata kampukselle syksyn aikana, mikäli tarvetta ei ole. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukauden 2020 aikana (ks. tarkemmin alla).

Riskiryhmään kuuluvien paluu kampukselle
Riskiryhmään kuuluvat palaavat viimeisenä kampukselle. Riskiryhmätiedot löydät THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

 • Jos epäilet kuuluvasi riskiryhmään:
  Soita 030 6000 ja varaa joko soittoaika tai 20 minuutin etävastaanottoaika työterveyslääkäri Pekka Koukkarille tai Juhana Auralle (vain Juhana Aura on paikalla 1.6.–21.6.). Lääkäri antaa sinulle lausunnon, mikäli kuulut riskiryhmään sekä kertoo, miten voit palata töihin turvallisesti ja millaisia reunaehtoja paluuseesi liittyy. Lääkäri voi myös suosittaa etätyön jatkamista arvioituaan työsi luonteen. Esitä lausunto laitos-/osastojohtajalle (yksikkösi johtajalle). Jos et kuulukaan riskiryhmään, paluu työhön tapahtuu kuten muillakin.

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Kun tilanne aikanaan normalisoituu ja päästään palaamaan kampukselle, voinko kuitenkin jäädä etätyöhön omasta halustani tai esimerkiksi lapsen hoitoon liittyvistä syistä? Entä missä vaiheessa mikin ryhmä pääsee palaamaan kampukselle? (Päivitetty 13.5.2020 klo 8.)
Työnantaja linjaa etätyöhön ja kampukselle palaamiseen liittyvät käytännöt, eli esimerkiksi omalla ilmoituksella etätöihin ei voi jäädä. Etätöistä ja kampukselle vaiheittain palaamisesta tulee lisäohjeistuksia kevään ja kesän aikana. Kesän työjärjestelyjen osalta ota tarvittaessa yhteyttä omaan esimieheesi, jos tietoa tarvitaan akuutisti esimerkiksi lasten päivähoitopaikkaan. Mikäli varhaiskasvatuksen palvelut ovat normaalisti käytettävissä, tulee niitä lastenhoidon järjestämisen osalta tarvittaessa myös hyödyntää, riippumatta siitä, tapahtuuko työskentely kampuksella tai etänä.

Voinko tehdä etätöitä kotoa käsin suojellakseni itsenäni koronavirukselta? (Päivitetty 18.3.2020 klo 10.05)
Kyllä voit. Itä-Suomen yliopiston tilat suljettiin 17.3.2020 klo 16 valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti ja valtaosa henkilöstöstä työskentelee nyt kotoaan käsin.

Miten etätyötä on linjattu?
Kun työnantaja määrää henkilön etätöihin toimitaan seuraavasti:

1.    Niissä tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätöitä kotoa käsin, työnteko ja palkanmaksu jatkuu normaalisti.
2.    Tehtävissä, joissa työnantaja määrää etätöihin, mutta henkilö ei voi tehdä työtään etänä, palkanmaksu jatkuu normaalisti poissaolon ajan. Esimies selvittää mahdollisuuden teetättää muita, etätyöhän soveltuvia työtehtäviä.
3.    Mikäli työntekijä on tänä aikana sairaana, hänelle on oikeus sairausajan palkkaan TES:n mukaisesti. Tällöin työntekovelvoitetta ei ole.
4.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella eristykseen, on henkilöllä TES:n nojalla oikeus sairausajan palkkaan.
5.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella karanteeniin,
a.    henkilöllä voi olla työntekovelvoite, mikäli henkilö on työkuntoinen ja hänellä on etänä hoidettavia tehtäviä. Tallöin yliopistolla on palkanmaksuvelvoite.
b.    Mikäli henkilö on karanteenissa, eikä ole työkykyinen tai ei tee työtä, hän on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Yliopisto ohjeistaa asian ao. henkilöille erikseen, mikäli karanteeni- tai eristystapauksia tulisi.

Etätyö ja tarkemmat tehtävät sen aikana sovitaan aluksi suullisesti esimiehen kanssa. Etätyön jatkuessa myös kirjallinen sopimus voi tulla tarpeelliseksi, mikäli esimies tai työntekijä sitä vaatii. Tällöin Heimossa olevaa kirjallista etätyöpohjaa voi käyttää etätyösopimuksen laatimiseen.

Leimaus tapahtuu maanantaista lukien syykoodilla etätyö ulos ilman päättymisaikaa. Perjantaina kesken päivää poistuttaessa työasia ulos -leimauksella, samalla maanantaista lukien etätyö ulos leimauksen kanssa.
Lisätietoja: Anne Sulkakoski (Kuopion kampus) ja Kirsti Kyyrönen (Joensuun kampus)
Päivittäinen työaika on työehtosopimuksen mukainen työaika. Liukuma-ajat ovat voimassa myös etätyössä.

Olen säännöllisen työajan piirissä. Miten liukumarajoja sovelletaan etätyössä? (Päivitetty 19.3.2020 klo 1.50)
Säännöllistä työaikaa noudattavan henkilöstön (käytännössä hallintohenkilöstön) liukumarajoihin on tehty lisäjoustoja koronavirustilanteen luoman poikkeusolotilan vuoksi. Työntekijän leimattua itsensä ulos Etätyö ulos -leimauksella toistaiseksi kellokortti laskee työpäivän pituudeksi 7 h 21 minuuttia.

 • Koska tilanne etätyössä ja kotona voi merkittävästi vaihdella, tiukoista liukumarajoista poikkeustilanteen ajaksi luovutaan.
 • Henkilö vastaa itse siitä, että työpäivät tasoittuvat 7 h 21 minuuttiin kahden viikon jaksoilla.
 • Aktiivinen työaika voi joustavasti ja tilannekohtaisesti muuntua päivittäin, kunhan keskimäärin normaali työaika täyttyy.
 • Sovitut työtehtävät ja kokoukset tulee hoitaa ja olla lähtökohtaisesti tavoitettavissa liukumarajojen puitteissa.
 • Yli- ja lisätyöt sekä viikonlopputyöt vain esimiehen määräyksestä kirjallisesti.
 • Poissaoloista (kuten vuosiloma, sairaus) työntekijä ilmoittaa samalla tavalla kuin normaaleissa olosuhteissa.

Esimiehen kanssa tulee sopia työtilanteesta siten, että työ pysyy hallittavana ja työaika keskimääräisesti vastaa 7 tuntia 21 minuuttia.

Onko kaikilla tarvittavat välineet tehdä töitä etänä? Mitä jos minulta puuttuu jotakin oleellista? (Päivitetty 16.3.2020 klo 10.12)

UEFissä noin 80% henkilökunnan tietokoneista on kannettavia työasemia. Lisäksi useita yliopistolaisten käytössä olevia palveluita voi käyttää internettiin kytketyllä työasemalla / tietokoneella, myös tarvittaessa omalla kotikoneella / päätelaitteella. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan esimieheesi.
Etätyöhön liittyvää IT-ohjeistusta on koostettu tänne: http://www.uef.fi/fi/713

Lisäksi UEFin lisenssisopimusten puitteissa työskentelyyn ja opiskeluun liittyviä ohjelmistoja on mahdollista asentaa myös esimerkiksi kotikoneisiin. Tarkemmat ohjeet ovat täällä: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx

Mitä jos rikon tietokoneeni tai näyttöni etätyön aikana. Korvaako yliopiston vakuutus? (Päivitetty 19.3.2020 klo 13.20)
Jos työntekijä tahallaan tai huolimattomuuttaan (muu kuin lievä tuottamus) rikkoo työvälineen, on työntekijä vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Muissa tilanteissa työntekijän yksikkö huolehtii työntekijän aiheuttaman vahingon kustannuksista. Yliopiston omaisuusvakuutuksen omavastuu on 10 000 euroa, joten käytännössä vakuutuksesta ei saada korvausta vahingon määrän jäädessä yleensä alle 10 000 euron. Mikäli työvälineen rikkoo muu kuin työntekijä, noudatetaan vahingonkorvauslain säännöksiä. Vahingon sattuessa voidaan myös selvittää korvaako työntekijän kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahinkoja.


Mitä jos joudun karanteeniin?
Jos joudut karanteeniin, ota viipymättä yhteyttä esimieheesi.
Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
Lisätietoa: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/tartuntatautipaivaraha-korvaa-ansionmenetyksen-karanteenin-aikana

Minulla on pienet lapset kotona ja etätyöskentely on hankalaa. En pysty olemaan yhtä tehokas kuin normaalisti. Maksetaanko minulle silti palkkaa? (Päivitetty 18.3.2020 klo 7.45)
Sinulle maksetaan palkkaa etätyön aikana. Ota huomioon, että työvelvoitteesi kuitenkin säilyy samana kuin jos työskentelisit toimistolla. Keskustele asiasta oman esimiehesi kanssa.