Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa suoritetun maisteritutkinnon tavoitteena on

  • omaksua sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti
  • vahventaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
  • saada valmiuksia työskennellä oman alansa johtajana, asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä

Maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus.

Lue lisää terveyshallintotieteestä ja sosiaalihallintotieteestä.

Hae opiskelemaan Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan

Tutustu sosiaali- ja terveyhallintotieteen koulutukseen ja hakukriteereihin esittelyvideon avulla

Tutkinnot: Terveystieteiden maisteri (TtM) tai yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Hakeminen: osoitteessa Opintopolku.fi

Hakuaika: kevään 2020 yhteishaku 18.3.–1.4.2020 klo 15.00

Valintamenettely        

Maisterihaussa valitaan 30 opiskelijaa suorittamaan joko terveystieteiden (TtM) tai yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkintoa sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan. Opiskelijavalinta tapahtuu hakijoiden suorittamien tutkintojen ja opintojen perusteella.

Valintaperusteena on korkeakoulututkinto, jonka lisäksi tai osana aiempaa korkeakoulututkintoa hakija on suorittanut joko sosiaali- ja/tai terveyshallintotieteen perus- tai aineopinnot tai hallintotieteen tai kunnallispolitiikan perus- ja aineopinnot. 

Mikäli sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterihaussa on hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aiempaan tutkintoon kuulumattoman muun yliopistotasoisen perus- tai aineopintokokonaisuuden (väh. 25 op) ja aiempiin amk-tutkintoihin kuulumattomien yliopistotasoisten tutkimusmenetelmäopintojen sekä hakemuksen liitteenä olevassa kirjeessä esitettyjen perustelujen kokonaispistemäärän perusteella. Perustelukirje saa olla enintään 1 sivun pituinen (fontti 12)

Täydentävät opinnot

Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

Vuoden 2019-2020 täydentävät opinnot: 

Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Tieteenfilosofia 2 op 

Tieteellinen kirjoittaminen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijoille 1 op (Tieteellinen kirjoittaminen)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1 op

Taloustieteen perusteet 6 op tai Johdon laskentatoimen perusteet 6 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 3 op tai muu oikeustieteen opintojakso  1-5 op

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Uramahdollisuudet

Sosiaali- ja terveyshallintotieteestä valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja heillä on ollut monipuolista urakehitystä. Monitieteinen ja -muotoinen koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä sekä yksityisellä, julkisella että ns. kolmannella sektorilla. Valmistuneita työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajina, vanhuspalvelujohtajina, johtajina sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, henkilöstö- ja kehittämispäällikköinä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä erilaisissa koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa.

Vastuuhenkilöt

Johanna Lammintakanen

Sanna Laulainen