Terveyshallintotiede

Terveyshallintotieteen opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Näitä tarkastellaan sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Terveyshallintotieteessä sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Laaja-alaisen osaamisen mahdollistaa perehtyminen myös sekä sosiaali- ja terveystaloustieteellisiin että sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kysymyksiin. Vapaasti valittavilla, soveltuvilla sivuainevalinnoilla opiskelijat voivat edelleen suunnata osaamistaan työelämän kiinnostuksensa mukaisesti.

Maisteritutkinnon tavoitteena on syventää terveyshallintotieteen keskeisen tietosisällön osaamista ja perehtyä tiedontuottamisen menetelmiin sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti. Lisäksi tavoitteena on saada valmiuksia työskennellä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja  -tieteellisissä toimintaympäristöissä. Maisteriopinnot antavat myös jatko-opintokelpoisuuden pääaineessa.

Terveyshallintotieteen opinnot johtavat terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM). Jatko-opinnoissa opinnot johtavat terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoon.

Terveyshallintoa opetettu Kuopiossa 1970-luvulta lähtien

Terveyshallintotieteen kehitys yliopistollisena oppiaineena alkoi Kuopiossa 1970-luvun loppupuolella terveyden- ja sairaanhoidon hallintona ja vuodesta 1999 alkaen terveyshallintotieteenä. Terveyshallinnon ja -talouden laitos oli pitkään ainoa terveyshallintotieteen pääainekoulutusta antava yksikkö Suomessa. Nykyisin terveyshallintotiedettä pääaineena voi opiskella myös Oulussa ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa Vaasassa. Terveyshallintotieteen tutkimus- ja opetustoiminta integroi laajasti sekä kansallisia että kansainvälisiä alan osaajia.

Monitieteinen ja -muotoinen terveyshallintotieteen opiskelu antaa laaja-alaisen asiantuntemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen. Terveyshallintotieteen opinnot antavat valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yksityisellä, julkisella että ns. kolmannella sektorilla. Valmistuneita työskentelee esimerkiksi johtajina sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, opetus-, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävissä erilaisissa oppilaitoksissa, virastoissa, kuntasektorilla ja tutkimusorganisaatioissa.

Terveydenhuollon organisaatioissa, niin keski- kuin ylimmissäkin johtotehtävissä, tarvitaan runsaasti uusia johtamisosaajia seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisten johtajien siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi palvelurakenteeseen kohdistuvat muutokset lisäävät hallinnon asiantuntemuksen tarvetta terveydenhuollossa. Terveydenhuollon johtamiskoulutuksen lisääminen on asetettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi.

Vastuuhenkilöt

professori Johanna Lammintakanen