Ohjaus oikeustieteiden laitoksella

Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja huomioida itse asettamansa asetukset viesteille.

Mistä löytyy tietoa?

KAMU
UEF Opiskelijat -Yammer

Oikeustieteiden opintoyhteistö
Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer

Oikeustieteiden laitoksella ohjausta antavat:

 

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Mikä HOPS on?

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojen suunnittelun väline. HOPSin tarkoituksena on auttaa muodostamaan kokonaiskuva tutkinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista sekä niiden etenemisestä. HOPSissa hahmotellaan tutkintoon sisältyville opinnoille suoritusaikataulu ja laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Opintojen edetessä suunnitelma tarkentuu ja HOPSia päivitetään. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta.

HOPSin laatimisen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma ja tutkintorakenne, jotka löytyvät opinto-oppaasta ja oikeustieteiden laitoksen nettisivuilta, sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Jo opintojen alkuvaiheessa HOPSiin kannattaa sisällyttää myös mahdollinen kansainvälinen vaihto-opiskelu ja työharjoittelun suorittaminen. HOPS:ia suunnitellessaan opiskelija voi mahdollisuuksiensa mukaan ottaa huomioon myös työelämän tarpeet sekä omat uratoiveensa, ja valita valinnaisista opinnoista näitä toiveita ja tarpeita tukevia opintoja.

HOPSin laadinnassa opiskelijan apuna ovat opiskelijatuutorit, opettajatuutorit, opettajat sekä amanuenssit, jotka pyrkivät tarjoamaan tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä.

Opiskelija laatii itse HOPSin, jonka opettaja tai muu opinnoista vastaava henkilö tarkastaa ja hyväksyy. HOPSiin voi mahdollisesti sisältyä virheitä, joita opettaja tai muu tarkastaja eivät huomaa. Lähtökohtana on, että tiedekunnan vahvistamat opetussuunnitelmat ja opiskelijan tavoitetutkintoon jo suorittamat opinnot määrittelevät tutkinnosta puuttuvat opinnot. HOPS ei siis ole opiskelijan hakemus tutkintoon kuuluvista opinnoista eikä opettajan tai muun tarkastajan hyväksyntä tarkoita, että tutkinto myönnettäisiin HOPSissa esitetyn mukaisesti.

Mitä HOPSin laatimisessa tulee ottaa huomioon?

 • Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat (3+2 vuotta)
 • Opintotuen saamisen edellytykset (keskimäärin 5 op / kk)
 • Varattava aikaa myös lukemiseen, tenttikirjat hankittava hyvissä ajoin.
 • Vaihto-opiskelu osaksi HOPSia!
 • Muut ajankäyttöön vaikuttavat seikat (töissäkäynti, harrastukset, perhe-elämä).
 • Oppimistapa/-tyyli, omat vahvuudet ja heikkoudet oppijana

Miten HOPS tehdään?

 • OodiHOPS WebOodissa tai esim. Excel
 • HOPSin laadinnassa lähtökohtana on tutkintorakenne.
 • Kielikeskuksen antamien suositusten mukaisesti kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan 2. lukuvuodesta alkaen.
 • HOPS-ohje

Julkisoikeuden pääaineet

HTK-tutkinnon HOPS

 • Ensimmäisen vuoden opintojen suoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuoden HOPS-runko) on kirjoitettu opinto-oppaaseen: YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT 60 op.
 • Yleisten oikeusjärjestysopintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa.
 • Ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi.
 • HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa päivitetään ja palautetaan toisen opiskeluvuoden lokakuun loppuun mennessä amanuenssille, joka tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman. Vaihto-opintoihin liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kv-koordinaattorin kanssa.
 • HOPSin palautettuaan opiskelija saa yhden opintopisteen rekisteriin (5311016).

HTM-tutkinnon HOPS

Maisterin opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma (5311001, 2 op). Opiskelija laatii hyvissä ajoin ennen HTM-opintojen aloittamista suunnitelman maisterivaiheen opinnoistaan, josta käydään keskustelemassa maisteriopintojen pääaineen professorin kanssa. Tässä vaiheessa opiskelija saa ohjausta mm. maisterin tutkinnon sivuaineen/-aineiden valinnassa, pro gradu ‑tutkielmaprosessin käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämisessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (5311001, 2 op) tallennetaan opintosuoritusrekisteriin, kun HOPS on hyväksytty. 

Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinto

ON-tutkinnon HOPS

 • Oikeusnotaaritutkintoa opiskelevien opintojen suoritusjärjestys lukuvuosittain on kirjoitettu osaksi opinto-opasta (myös tenttitaulukossa). 
 • Ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat laativat HOPSinsa ON-tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi.

HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa päivitetään ja palautetaan toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä amanuenssille, joka tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman. Vaihto-opintoihin liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kv-koordinaattorin kanssa.

OTM-tutkinnon HOPS

Oikeustieteen maisterin opintoihin kuuluu pakollisena osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Opiskelija laatii hyvissä ajoin ennen OTM-opintojen aloittamista suunnitelman maisterivaiheen opinnoistaan, josta käydään keskustelemassa syventävien opintojen oppiaineen professorin kanssa. Tässä vaiheessa opiskelija saa ohjausta mm. maisterin tutkinnon valinnaisten opintojen valinnassa, tutkielmaprosessin käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämisessä. Mikäli opiskelija ei ole vielä päättänyt syventävien opintojen oppiainettaan, voi hän olla yhteydessä opettajatuutoreihin.

 

Ympäristöpolitiikka ja -oikeus

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden Hops-käytännöistä vastaa historia- ja maantieteen laitos.