Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa, miten syvällisesti hän on oppinut tutkimansa asian eli miten hyvin aihe on "kypsynyt" hänen mielessään. Useimpien ainelaitosten osalta kypsyysnäytteenä toimii nykyisin tutkielman tiivistelmä tai mahdollisesti muu ainelaitoksen edellyttämä tekstinäyte.

TARKISTA TIEDEKUNNASTASI / OPPIAINEESTASI KYPSYYSNÄYTTEESEEN LIITTYVÄ AJANTASAINEN OHJEISTUS!

Kielentarkistukseen kielikeskukseen kypsyysnäyte toimitetaan siinä tapauksessa, että suomi ei ole kirjoittajan äidinkieli tai ohjaaja toteaa kielelliset puutteet sellaisiksi, että hän haluaa kuulla kielen asiantuntijan näkemyksen.

Jos kyseessä on sellaisen opiskelijan kypsyysnäyte, jonka äidinkieli ei ole suomi, kypsyysnäyte on tenttitilanteessa laadittava essee. Tällöin tehtävänä on kirjoittaa pohdiskeleva, noin nelisivuinen kirjoitelma, jonka otsikkovaihtoehdot laatii ohjaaja ja joka käsittelee opiskelijan tutkielman aihetta jostain näkökulmasta.

Ohjeita kielikeskukseen kielentarkistukseen toimitettavaa esseekypsyysnäytettä varten

Essee voi olla yhdestä perustellusta tai monesta eri näkökulmasta aihetta tarkasteleva, pohdiskeleva kirjoitelma, joka on tiedoiltaan tarkka, kriittinen ja jäsentynyt kokonaisuus. Esseessä pohditaan tutkielmastasi annettua aihetta oman näkemyksesi pohjalta luovasti ja kriittisesti.

Kirjoitusviestinnän opettaja arvioi muun muassa seuraavia seikkoja:

 • tekstilajin mukaisuutta (esseemäisyyttä)
 • jäsentelyn loogisuutta ja tekstin kokonaisrakennetta
 • ymmärrettävyyttä, ajatuksen etenemistä eheästi ja argumentointia
 • kielenkäytön selkeyttä ja kieliasun moitteettomuutta kielenhuollon näkökulmasta
 • tyyliä.

Käytännön ohjeita

 • Valitse vain yksi annetuista aiheista. Kirjoita otsikko näkyviin. Jos otsikkoa ei ole suoraan annettu, keksi se itse.
 • Kuvittele lukijoiksesi oman alasi yleisen ajattelutavan tuntevat opiskelijatoverit, jotka eivät ole lukeneet tutkielmaasi ja joille tarjoat esseessäsi jotain uutta.
 • Kypsyysnäyte on itsenäinen, eheä teksti, joten kirjoita asioista käyttämättä väliotsikoita, kuvia, kuvioita jne. ja ota huomioon, että lukija ei ole lukenut tutkielmaasi.
 • Kirjoita omalla käsialallasi (luettavasti, ei kuitenkaan suuraakkosin eli ns. tikkukirjaimin).
 • Osoita kappalejako noin 3 cm:n sisennyksellä.
 • Älä kirjoita reunasta reunaan vaan jätä marginaalit, myös alareunaan.
 • Muista myös nimesi (myös selvennös) ja koulutusohjelmasi.
 • Jos kypsyyskoe kirjoitetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, jaksotusta osoitetaan tyhjällä rivillä ja tekstin pituus on 500–700 sanaa.