Matkailualan monitieteiset opinnot eivät ole enää tarjolla sivuaineopintoina 1.8.2019 alkaen

Keskeneräiset sivuainekokonaisuudet on mahdollista suorittaa loppuun JOO-opintoina.

Itä-Suomen, Turun, Tampereen yliopistot, ja Hanken School of Economics tarjoavat yhdessä Matkailualan monitieteiset opinnot kaikille opiskelijoilleen. Opinnot toteutetaan yhteistyössä digitaalisesti kaikille verkoston jäsenyliopistoille. Opinnot ovat osa Itä-Suomen kauppatieteiden sivuaineopintoja ja Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos koordinoi opintojen toteuttamista. Tämän digitaalisen opetusverkoston kautta potentiaalisesti kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoiden on mahdollista opiskella matkailualan opintoja.

Matkailualan monitieteiset opinnot tarjoavat monien eri alojen opiskelijoille mahdollisuudet opiskella matkailualan opintoja. Opiskelija perehtyy muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, kestävään matkailuun ja matkailuun ilmiönä. Matkailu oppiaineena tuottaa opiskelijalle uudenlaisen näkemyksen matkailun vaikutuksista ihmisiin, maapalloon ja yhteiskuntaan. Matkailualan opinnot tarjoavat  käytännönläheisen näkökulman, jonka kautta opiskelija pystyy lisäämään uuden ulottuvuuden omaan pääaineeseensa. Opinnot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta oman pääaineen hyödyntämisessä ja tarjoavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ymmärtää matkailua niin toimialana kuin ilmiönäkin.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat hakevat verkoston jäsenyliopistoissa suoritettujen matkailuopintojen korvaavuutta/hyväksilukua sähköisesti Kamun Asiointipalvelussa koodilla 5215805 Other Tourism Studies. Lisätietoja antaa Sari-Johanna Karhapää (sari.karhapaa@uef.fi) ja sivuainekokonaisuuden kokonaisuusmerkinnän koostaa Anne Ikonen (anne.ikonen@uef.fi).

5215800 Matkailualan perusopinnot (väh. 25 op)

Pakollinen opintojakso:
5216709 Introduction to Tourism Studies 5 op (Itä-Suomen yliopisto)

Valitaan vähintään 20 op seuraavista:
Global Tourism Business 5 op (Turun yliopisto)
Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op (Tampereen yliopisto)
Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op (Turun yliopisto)
Trends in Tourism 5 op (Hanken School of Economics)

Matkailualan perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksoja tarjoavat Itä-Suomen yliopisto, Hanken School of Economics, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Opinnot ovat suoritettavissa verkko-opintoina.

Opintojaksot

5216709 Introduction to Tourism Studies 5 ECTS (5216709)

Itä-Suomen yliopisto

Learning outcomes

Knowledge related:

 • identify and understand central concepts of tourism
 • understand why tourism is a multidisciplinary field of study and what it means for tourism as a research topic
 • understand the role of tourism in modern society

Skills related:

 • explain what kind of fields and disciplines tourism covers and how
 • search for new information related to various tourism topics
 • look at tourism from other perspectives besides that of Western tourist

Content: Tourism discipline, tourism research, tourism industry, tourism history, tourism business, tourism geography, tourism sociology, international tourism, tourism organizations, tourism as a work, culture tourism, sustainable tourism.

Study Material: Online material

Study Modes:

 • Online course and materials
 • Learning diary
 • Information search and presentation assignments

Teaching Methods:

 • Individual study 100 hours
 •  Assignments 35 h

Teaching Language: English

Grading: Pass / Fail

Teacher: Juho Pesonen, juho.pesonen@uef.fi

Previous studies: Bachelor Degree

Further information: The course is available both in autumn 2018 and spring term 2018 in UEF Moodle. The new groups start on 5.9.2018 (only UEF students) 15.10.2018, 21.1.2019 or 1.4.2019. The course must be accomplished by July 31, 2019.

Registration:

UEF-students: in UEF WebOodi by 4.9.2018, 14.10.2018, 20.1.2019 or 31.3.2019. You will receive the key to the Moodle course by email after the registration period has ended.

HANKEN,  University of Tampere, University of Turku students:

The registration proceeds in two steps.

 1. Student status to accomplish the course and to receive the UEF account. Fill in the form by 30.9.2018, 7.1.2019 or 18.4.2019 in this link. Please note: Attach to the form a copy of  the Certification of student status. For further details contact Juho Pesonen.

The student office of the University of Eastern Finland will send you an email and further instruction how to activate your UEF account and register to the course at UEF WebOodi. The student status is valid until July 31, 2019.

 1. Register at UEF WebOodi to Introduction to Tourism Studies either by 15.10.2018, 21.1.2019 or 1.4.2019. You will receive the key to the Moodle course by email to your UEF student email address.

 

Global Tourism Business 5 ECTS

Turun yliopisto

Learning outcomes

Knowledge related:

The course introduces students to the basic concepts and themes of tourism and hospitality as a significant global industry and a model example of the experience economy. During the course the student learns the geographical patterns of international tourism, characteristics of the tourism and hospitality companies as well as the multifaceted tourism cluster that is formed by these companies but includes also a wide range of other organizations and actors.

Skills related:

The student is familiar with the basic assumptions of the global tourism business and understands the characteristics, development and significance of the tourism and hospitality industry and its linkages to various other industries.

Content:

Global tourism business, the experience economy, geographical patterns of international tourism, the structure of tourism and hospitality industry, tourism destinations, attractions and products, the hospitality sector and tourism transport, tourism and the public sector.

Study Material: 1) The Business of Tourism (10th ed.) Holloway & Humpreys 2016, 2) Other material.

Study Modes: Online lectures, independent study, group and individual assignments

Teaching Methods:  Online lectures 4 h, Independent reading and assignments 130 h.

Teaching Language: English

Grading: 1–5

Teacher: Juulia Räikkönen,

Level: Basic studies

Available: Autumn 2018 (period 1-2)

Registration: Link to the University of Turku

Johdanto monikulttuuriseen ja monikielisyyteen 5 op

Tampereen yliopisto

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän osaa myös määritellä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä sekä ymmärtää erilaisten lähestymistapojen merkityksen aihealuetta tutkittaessa. Opiskelija osaa hahmottaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden merkityksiä sekä paikallisesti että globaalisti.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista. Opintojaksolla pohditaan erityisesti monikulttuurisuuden historiaa Suomessa ja muualla, kielipolitiikkaa ja -ideologiaa, monikulttuurista koulua ja työelämää, rasismia ja maailmankuvaa, maahanmuuttoa, sekä median, kirjallisuuden ja elokuvan luomia kuvia ja kertomuksia monikulttuurisuudesta.

Suoritustapa: Sähköinen tentti (Tampereen yliopiston tiloissa) tai Moodle-tentti (Moodle-tentti vain muille kuin TaY:n omille opiskelijoille)

 • Rastas Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli toim. Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005.
 • Martikainen Tuomas, Saukkonen Pasi & Säävälä Minna, toim. Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus 2013. Luvut 8-9, 11, 15.
 • Saukkonen, Pasi. Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus 2013. Luku 6.
 • Grönstrand Heidi, Kauranen Ralf, Löytty Olli, Melkas Kukku, Nissilä Hanna-Leena & Pollari Mikko. Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS 2016. Johdanto.
 • Koskinen Kaisa, toim. Tulkattu Tampere. Tampere University Press 2013. Sivut 106-160.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Hanne Juntunen

Ajankohta: syys- ja kevätlukukausi

Ilmoittautuminen: Tampereen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin kuten muihinkin sähköisiin tentteihin. Muiden yliopistojen opiskelijoiden tulee hakea vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta e-lomakkeella (https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19522/lomake.html). Kun opinto-oikeus on myönnetty, opiskelijalle lähetetään tarkemmat ohjeet.

Matkailua ajassa - matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op

Turun yliopisto

Osaamistavoitteet

Kurssilla opittavat tiedot:

Opiskelija tutustuu matkailuun historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän osaa hahmottaa nykyisiä matkailutrendejä osana matkailun historian pitkäaikaisia kehityslinjoja ja nähdä matkailun tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee matkailun historian keskeisiä käsitteitä sekä erilaisia matkailukäytäntöjä ja -toimijoita.

Kurssilla opittavat taidot:

Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matkailun eri muotoja historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan sekä kykenee hahmottelemaan niiden mahdollisia tulevaisuuksia.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään matkailun historiallisiin vaiheisiin ja toimijoihin. Jakson aikana tarkastellaan historian, kulttuurin ja perinteen hyödyntämistä matkailussa erityisesti autenttisuuteen, alkuperäisyyteen ja historiakulttuuriin liittyvien kysymysten avulla.

Oppimateriaalit: Verkkoaineistot ja oheislukemistot, jotka ilmoitetaan tarkemmin opintojakson verkkoalustalla.

Toteutustapa: Itsenäinen verkko-opiskelu ja pienryhmätyöskentely verkossa. Opiskelijan työn kokonaismäärä on 135 tuntia.

Opetuskieli: Suomi, osa aineistoista englanniksi

Arviointi: 0-5

Opettajat: Yhdyshenkilö Leila Koivunen. Tuutoriopettajat Turun yliopiston yleisestä historiasta, kansatieteestä ja maisemantutkimuksesta.

Opintotaso: Perusopinnot

Lisätiedot: Ajankohta Kevät 2019 (3-4 periodit)

Ilmoittautuminen: Linkki Turun yliopisto.

Trends in Tourism5 ECTS

Hanken School of Economics

Contents:

Trends inform tourism firms and organizations what is happening in society at large and in specific sectors. For enhanced competitiveness tourism firms have to stay tune to existing trends and spot new opportunities in emerging ones. Methods and tools for trend analysis are discussed and practiced, and trends in tourism scrutinized. Tourism being an interdisciplinary phenomenon, trends for analysis, in this course, are sought from the areas of consumer behavior, communication and technology, and socio-cultural research. Based on this, options for sustainable tourism development are discussed.

Period: P1, 3.9.-12.10.2018

Learning goals:

You have an understanding of the logic of trend analysis, and can describe, explain and use trends for sustainable tourism development.

Learning Objectives:

After the course, the student can:

 • Identify and describe trends in tourism
 • Use different methods and tools for trend analysis
 • Plan and practice trend analysis 
 • Give tourism policy recommendations
 • Show communication skills in various forms and for various purposes

Language of Instruction: English

Total Student Workload:

 • 134 hours, on-line course
 • Scheduled (contact) hours: 0 h
 • Non-scheduled work: 134 h

Instruction:

The course consists of 5 on-line sections. Each section comprises of a reading package and an appending assignment.

Literature:

OECD Tourism Trends and Policies 2016, Highlights.

https://www.oecd.org/industry/tourism/Tourism2016-Highlights_Web_Final.pdf

UNWTO Sustainable Tourism Development 2013

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415496

Additional reading, selected articles (max 100 pages)

Evaluation and Examination:

Evaluation is based on a written e-exam (60%) and assignment (40%)

Instructor: Björk, Peter (peter.bjork@hanken.fi)

Additional Information: This is a Master level course.

All assignments are valid for one academic year, thereafter if the course is not completed it has to be retaken.

Registration: JOOPAS.fi.