Joensuun normaalikoulun opettajien väitöskirjatyöt

Pursiainen, Juuso. "Kumpi oli positiivine? Hyvä vai huono?" : vahvuuslähtöisen ja oppilaan sosioemotionaalista kompetenssia tukevan mallin luominen kouluyhteisöön. 2018.

Ruotsalainen, Päivi. Interventiotutkimus oppilaiden motoristen taitojen ja lukutaidon kehittymisestä sekä niiden välisistä yhteyksistä ensimmäisen kouuvuoden aikana. 2017.

Koivistoinen, Hilkka. Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kieltenopettajien näkökulmia. 2016.

Vesala, Päivi. Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi. 2016.

Eronen, Lasse. Quasi-systematic minimalism within socio-constructivist learning of mathematics. 2014.

Tuominen, Visa. Maistereiden työllistyvyys. 2013. Yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden tiedekunta.

Jeskanen, Seija. Piina vai pelastus? : portfolio aineenopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen välineenä. 2013.

Ventola, Kalle. Polarization state manipulation with sub-micron structures. 2012.

Kotilainen, Marko. Studies on composition operators and function spaces. 2007.

Räty-Záborsky, Sinikka. Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden käsityksiä geometriasta ja geometrian opetuksesta ja oppimisesta vuosiluokilla 1-6. 2006.

Väisänen, Jaakko. Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. 2005. (pdf)

Martikainen, Timo. Inhimillinen tekijä. Opettaja eettisenä  ajattelijana ja toimijana. 2005.

Räisänen, Jaana. Growth and Hare Resistance of Birches: Testing Defense Theories. 2004.

Koskela, Hannu. Opiskelijoiden haasteellisuudesta ammattiopintoihin sitoutumisen substanssiteoriaan. Grounded theory -menetelmän soveltaminen ammattioppilaitoksen opettajien kuvauksiin opetettavistaan. 2003.

Mäntylä, Elina. Kuudesluokkalaisen oppilaan reflektio ja metakognitio itseohjautuvuusvalmiutta harjoittavassa opiskeluprojektissa. 2003.

Haring, Minna. Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. 2003.

Ripatti, Mikko. Arvid Järnefelt kasvatusajattelijana. 2002.

Saari, Heikki, Oppilaiden käsitykset malleista ja mallintaminen fysiikan peruskouluopetuksessa. 2000.

Happonen, Heikki. Fyysisten erityisopetusympäristöjen historiallinen, typologinen ja arvioitu tila Suomessa. 1998.

Mäkinen, Laila. Oppilaan itseohjautuvuus ja sitä edistävä ohjaus peruskoulun yläasteelle siirtymisen vaiheessa. 1998.

Patrikainen, Risto. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajien pedagogisessa ajattelussa. 1997.

Räisänen, Terttu. Luokanopettajan työn kokeminen ja työorientaatio. 1996.

Perho, Kaija. Miten kirjoittaa venäjän aine: Ylioppilaskokelaiden venäjän kielen taidot ja kirjoitelmien taso. 1993.