Kolmiportainen tuki

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki, jonka mukaan koulussa annettava pedagoginen tuki eli oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaetaan kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada koko perusopetuksen ajan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa, kuten ihmissuhdeasioissa, jaksamisessa, oppimisessa ja arjessa selviytymisessä. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat tuen tarpeen laadusta ja laajuudesta. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Aloite tuen tarpeesta voi tulla huoltajalta, oppilaalta tai opettajalta.

Yleinen ja tehostettu tuki

Yleinen tuki on osa jokaiselle oppilaalle annettavaa kasvatusta ja opetusta. Tukimuotoja ovat muun muassa opetuksen eriyttäminen, vaihtelevat tehtävät ja työskentelytavat, tukiopetus, joustavat opetusjärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus ja koulunkäynninohjaajan tuki.

Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Se on säännöllistä ja siinä hyödynnetään samanaikaisesti eri tukimuotoja. Tehostettu tuki suunnitellaan ja toteutetaan oppilaalle kokonaisuutena. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti pedagogiseen arvioon perustuen. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.  

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Erityisen tuen päätös perustuu moniammatillisesti tehtyyn pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukainen opetuksen järjestäminen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen aikana moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu. Ohjauksen sekä oppilaalle annettavan tuen tehtävänä on tukea oppimista sekä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Erityisopetus

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa järjestetään osa-aikaista luokatonta erityisopetusta. Sen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.  Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Erityisopettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Opetusta annetaan tavallisesti yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena oppituntien aikana.   

Erityisopettajat Tulliportin normaalikoululla luokat e1-6: 

Arja Rintala

Hilkka Räty

Tuire Silvennoinen

Erityisopettajat Tulliportin normaalikoululla luokat 7-9: 

Toni Kortelainen

Hannu Koskela 

Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010, 16§).  

Tukiopetuksella täydennetään opetusta niissä tapauksissa, joissa oppilas ei ole saavuttanut oppimisen tavoitteita. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).