Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun perusasteen järjestyssäännöt  

Järjestyssäännöt ovat samat kaikilla kouluilla. Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten. Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen. 

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelemisestä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.´ (PL 29 § 3. ja 4. momentti) 
 
Koulun alue käsittää koulurakennukset, koulun pihan ja polkupyörien paikoitusalueet. Kouluyhteisöön kuuluvat oppilaat, opettajaopiskelijat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä koulun järjestämät tilaisuudet kouluajan tai koulurakennuksen ulkopuolella (mm. retket ja leirikoulut). 

1. Yleinen käytös ja työskentelyrauha 
Koulun alueella ja kouluaikana noudatetaan hyviä tapoja käyttäytyen suvaitsevaisesti muut kouluyhteisön jäsenet huomioon ottaen. Kaikille annetaan työrauha. Koulualue pidetään siistinä. 

2. Koulunkäynti 
Oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin saavutaan ajoissa, koulutehtävät suoritetaan tunnollisesti. 

3. Matkapuhelin ja viihde-elektroniikka 
Kouluaikana matkapuhelimen ja viihde-elektroniikan luvaton ja häiritsevä käyttö on kielletty. Oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa matkapuhelin pidetään äänettömänä ja kokeissa suljettuna. 

4. Ruokailu 
Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ruokailun jälkeen ruokailuvälineet huolehditaan niille tarkoitetuille paikoille. 

5. Omaisuus 
Omaa, toisten ja koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja vastuullisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan viipymättä koulun henkilökunnalle. 

6. Tupakointi ja päihteet 
Tupakointi ja päihteiden käyttö, niiden hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

7. Kulkuvälineet 
Kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. 

8. Ristiriitatilanteet 
Kouluyhteisössä ristiriidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Tarvittaessa käytetään koulun ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteitä. 

Noudatamme myös Suomen lakia mm.: