Erityisopetus ja tukiopetus Joensuun normaalikoulun lukiossa

Erityisopetus

Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Lukion erityisopettaja ei vastaa oppiaineiden opetuksesta eikä eri oppiaineiden tukiopetuksesta.

Lukion erityisopettajan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden oppimisvaikeuksiin liittyvät selvitykset sekä kielellisten erityisvaikeuksien kartoittamiseksi tehtävät lukiseulonnat ja niihin myöhemmin liittyvät lukilausunnot.

Opiskelijoille järjestetään ensimmäisen lukiovuoden alussa lukiseulonta, jonka tarkoituksena on löytää sellaiset opiskelijat, joilla on lukemisessaan ja/tai kirjoittamisessaan piirteitä lukivaikeudesta. Seulonnan tulosten ja opiskelussa esille tulleiden hankaluuksien perusteella opiskelijoiden mahdollista lukivaikeutta voidaan selvittää tarkemmin yksilötestauksessa. 

Lukion erityisopetus niveltyy osaksi koulun muuta opetustyötä ja osaltaan täydentää koulun opiskelijahuoltopalveluita.

Lukion erityisopettajana toimii Arja Rintala
puh. 050 4423420, arja.rintala(at)uef.fi

Tukiopetus

Tukiopetus on henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä annettavaa lisäopetusta, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tilapäisissä oppimisvaikeuksissa. Tukiopetuksella täydennetään opetusta niissä tapauksissa, joissa opiskelija ei ole saavuttanut yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi usean sairauspäivän jälkeen kouluun palaavan opiskelijan kannattaa pyytää tukiopetusta omalta aineenopettajaltaan. Tukiopetusta voivat opettajien lisäksi antaa myös opettajaopiskelijat.