Opintojen rakenne

Yksityiskohtaista tietoa on saatavilla opinto-oppaista:

Ajoitussuosituksia matematiikan opettajalinjojen opiskelijoille 2018-2021

Tämä suositus on tarkoitettu matematiikan aineenopettajaopiskelijoille. Suosituksessa opiskelija opiskelee pääaineena matematiikkaa aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan. Niinpä pakollisena sivuaineena ovat opettajan pedagogiset opinnot. Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan (lyh. maluko) koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena ovat lisäksi luokanopettajan monialaiset opinnot. Tämän lisäksi suositeltavia sivuaineita ovat ainakin fysiikka ja kemia. Ne näkyvät seuraavassa ajoitussuosituksessa. Muita mahdollisia sivuaineita ovat esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet, biologia, maantiede ja erityispedagogiikka.

Suosituksen mukaan opiskeltaessa kandidaatin tutkintoon sisältyvät seuraavat kokonaisuudet: Matematiikkaa 70 op, opettajan pedagogisia opintoja 25 op ja maluko-ohjelmassa luokanopettajan monialaisia opintoja 25 op. Maisterin tutkintoon jää siten matematiikkaa 60 op, opettajan pedagogisia opintoja 35 op ja maluko-ohjelmassa luokanopettajan monialaisia opintoja 35 op. Toisen opetettavan aineen (esimerkiksi fysiikan ja/tai kemian) perus- ja aineopinnot voi sijoittaa joko kokonaan kandidaatintutkintoon tai jakaa kandidaatin- ja maisterintutkintojen kesken. Jos opinnot etenevät suositusten mukaisesti, niin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on valmis kolmen opiskeluvuoden jälkeen ja maisterin filosofian tutkinto viiden vuoden jälkeen. Suosituksessa kuitenkin muutamia maisterin tutkintoon sisältyviä kursseja suoritetaan jo toisen ja kolmannen vuoden aikana.

Laitoksen opetussuunnitelmatyössä pyritään siihen, että suosituksessa samalle lukukaudelle merkittyjen opintojaksojen opetusajat eivät menisi ainakaan merkittävästi päällekkäin. Sen sijaan muiden kuin suosituksessa mainittujen sivuaineiden opetusten ajallisesta yhteensopivuudesta laitos ei voi ottaa vastuuta.

Matematiikan opinnot on merkitty vihreällä, fysiikan opinnot punaisella, kemian opinnot vaaleanruskealla, luokanopettajan monialaisten opinnot sinisellä ja opettajan pedagogiset opinnot violetilla värillä.

1. OPINTOVUOSI

Periodit 1 ja 2

Periodit 3 ja 4

Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op)

Johdatuskurssi matematiikkaan ja luonnontietei-siin (1 op)

Differentiaalilaskenta (4 op)

Integraalilaskenta (4 op)

Matematiikan johdantokurssi (8 op)

Fysiikan peruskurssi I (5 op)

Fysiikan peruskurssi II (4 op)

Kemian perusteet (6 op)

Kemian perustyöt (3 op)

Analytiikan perusteet (2 op)

Kirjallisuus- ja draamakasvatus (5 op)

Usean muuttujan differentiaalilaskenta (9 op)

Lineaarialgebra a (5 op)

[Lineaarialgebra b (4 op)]

Fysiikan peruskurssi III (5 op)

Fysiikan peruskurssi IV (5 op)

Fysiikan perustyöt (6 op)

Analyyttinen kemia (4 op)

Fysikaalinen kemia I (6 op)

Fysikaalinen kemia II (3 op)

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa, osa 1 (3,5 op)

 

2. OPINTOVUOSI

Periodit 1 ja 2

Periodit 3 ja 4

[Reaalianalyysi 8 op] (joko toisena tai kolmantena vuonna)

Algebra a (4 op)

[Algebra b (4 op)]

Fysiikan matemaattiset menetelmät (4 op)

Mekaniikka (4 op)

Fysikaalinen kemia III (7 op)

Orgaaninen kemia I (5 op)

[Orgaanisen kemian työmenetelmät (2 op)]

Oppimisen ja kehityksen perusteet (5 op)

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (2 op)

Orientoiva harjoittelu (H1) (3 op)

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa, osa 2 (1,5 op)

 

[Ruotsi (3 op)]

[Puheviestintä (2 op)]

English academic reading skills (2 op)

Todennäköisyyslaskenta a (4 op)

[Todennäköisyyslaskenta b (4 op)]

Tilastotieteen peruskurssi opettajille (2 op)

Termofysiikka ( 4 op)

Sähkömagnetismi (4 op)

Orgaaninen kemia II (5 op)

Kokeellinen koulukemia (3 op)

Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen (5op)

Tekstitaidot ja kielitieto (5 op)

TATA 1 (5 op)

[Uskonnon didaktiikan perusteet + draama (5 op)

]

 

3. OPINTOVUOSI

Periodit 1 ja 2

Periodit 3 ja 4

[Reaalianalyysi (8 op)]

Euklidinen geometria (4 op)

LaTeX-kurssi ja kandidaatintutkielma (10 op)

Matematiikan / fysiikan tiedonhaku (1 op)

Kirjoitusviestintä (2 op)

Ruotsi (3 op)

Puheviestintä (2 op)

Fotoniikka (4 op)

Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille (2 op)

Orgaanisen kemian työmenetelmät (2 op)

Epäorgaaninen kemia (5 op)

Epäorgaanisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian aineopintojen työt (4 op työtä)

Vuorovaikutus moninaisissa ympäristöissä (5 op)

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen (5 op)

TATA 2 (8 op)

[Ruotsi (3 op)]

[Puheviestintä (2 op)]

Sarjat ja integraalit (8 op)

Koulumatematiikan harjoituskurssi (4 op)

Kvantti- ja atomifysiikka (4 op)

Kokeellisen koulufysiikan kurssi (4 op)

Epäorgaanisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian aineopintojen työt (5 op työtä)

Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa (5 op)

TATA 3 (8 op)

[Uskonnon pedagogiikan perusteet + draama (5 op)]

 

4. OPINTOVUOSI

Periodit 1 ja 2

Periodit 3 ja 4

Kompleksianalyysi a (4 op)

[Kompleksianalyysi b (4 op)]

Matematiikan valinnaisia opintoja (4-8 op)

Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi (3 op)

Perusharjoittelu (H2) (7 op)

Matematiikan pedagogiset perusteet (7 op)

Monialaisten valinnainen opintojakso (5 op)

Englannin kurssi (2 op)

[Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa (5 op)]

Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus (3 op)

Syventävä harjoittelu (H3) (7 op)

Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiede-kasvatuksessa (7 op)

 

5. OPINTOVUOSI

Periodit 1 ja 2

Periodit 3 ja 4

Monialainen opettajuus (5 op)

Soveltava harjoittelu (5 op)

 

Matematiikan valinnaisia kursseja

Pro gradu –tutkielma ja kypsyysnäyte (20 op)

 

Huom! Opettajan pedagogisten opintojakso Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus (5 op) suositellaan didaktista gradua suunnitteleville.