-

Teemaryhmät

 

Teemaryhmien aikataulut ja tilat löytyvät etusivultamme, klikkaa tästä!

 

Oheen on listattu kasvatustieteen päiville perustetut teemaryhmät.  Ryhmien tarkemmat kuvaukset ja puheenjohtajat löydät klikkaamalla teemaryhmän nimeä.

Aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö
Alkukasvatus: Oppiminen ja sen mahdollisuudet esi- ja alkuopetuksessa
Erityispedagogiikka
Kansalaiskasvatus
Kasvatushistoria ja -filosofia
Kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimus
Kestävä varhaiskasvatus ja esiopetus silloin, nyt ja sitten
Kielipedagogiikka: Elinikäinen kieltenopiskelu
Korkeakouluopiskelu ja opintoihin kiinnittyminen
Korkeakoulupedagogiikka
Kotitaloustiede: Koti, terveys ja hyvinvointi
Koulu(tukse)n arviointi
Koulutusorganisaatiot ja johtaminen
Kriittinen pedagogiikka: Mitä Oslo opettaa?
Käsityö ajassa
Luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen uudet haasteet
Matematiikan opetus ja oppiminen
Mediakasvatus
Narratiiviset lähestymistavat tutkimuksessa, opetuksessa ja opettajankoulutuksessa
Ohjaus
Opettajankoulutus ja perusopetuksen kehittäminen
Perhetutkimus
Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja erilaisissa teksteissä
Sosiologia: 2000-luvun koulutuspolitiikka
Sosiaalipedagogiikka
Sukupuoli, erot ja eriarvoisuus kasvatuksen ja koulutuksen kentillä
Taito- ja taideaineiden ja niiden pedagogiikan tutkimus
Tutkimus ja sivistyshallinto
TVT opetuskäytössä
Uusi lapsuustutkimus
Vuorovaikutustutkimus
Ympäristökasvatus
Yrittäjyyskasvatus
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus - 2000-luvun haasteet
Roundtable: KOULUTUKSELLA TYÖNTEKIJÄKANSALAISEKSI? - Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot
Kutsuesitelmöitsijät: Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi

Teemaryhmäkuvaukset ja koordinaattorit

Aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö

Teemaryhmään toivotaan vapaata sivistystyötä koskevia tutkimuksia, mutta myös aikuiskasvatusta ja –koulutusta laajemmin käsitteleviä esityksiä. Teemaryhmä toimii samalla VSY:n koordinoiman Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) –tutkimushankkeen kehittämisfoorumina, joten sen tematiikkaan liittyvät esitykset ovat tervetulleita. Tutkimushankkeen päätarkoituksena on kirkastaa vapaan sivistystyön toiminta-ajatus, toimintamenetelmät, merkitys ja toimijuus suhteessa sen muuttuvaan yhteiskunnallis-historialliseen kontekstiin. Tähän liittyen on tarkoitus myös analysoida hallinnon, politiikan, tutkimuksen ja vapaan sivistystyön toimijoiden keskinäissuhteita ja tuottaa ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Hankkeen kolmas tarkoitus on luoda toimintamalleja vapaan sivistystyön tutkimuksen ja tieteellisen koulutuksen pitkäjänteiselle harjoittamiselle Suomessa.

Koordinaattorit:
Jyri Manninen, UEF - jyri.manninen (at) uef.fi
Juha Kauppila, UEF - juha.kauppila (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Alkukasvatus: Oppiminen ja sen mahdollisuudet esi- ja alkuopetuksessa

Teemaryhmässä käsitellään kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus – ja kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat esi- ja alkuopetusikäisten lasten opetukseen, oppimiseen ja kehitykseen sekä formaaleissa (mm. esikoulu, koulu) että informaaleissa (esim. koti, kerhot) ympäristöissä. Lisäksi teemaryhmään toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen ilmiöitä.

Teemaryhmässä olemme kiinnostuneita niin oppisisältöspesifeistä tutkimuksista (kuten -lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikka, luonto- ja ympäristötieto, teknologian hyödyntäminen) kuin oppimista ja kehitystä edistävistä teemoista laajemminkin (esim. sosiaaliset taidot ja motivaatio oppimisessa, päiväkodin ja koulun yhteistyö, opettajien ja vanhempien yhteistyö).

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Sari Havu-Nuutinen - sari.havu-nuutinen (at) uef.fi
Martti Siekkinen - martti.siekkinen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Erityispedagogiikka

Teemaryhmä keskittyy erityispedagogiikan alan tai sitä sivuaviin tutkimuksiin tai tutkimusprojekteihin, joissa voivat painottua esim. erityisopetus tai sitä koskevat järjestelyt, inklusiivinen kasvatus, erilaiset oppimisvaikeudet, sosio-emotionaaliset vaikeudet sekä opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, kuten koulu-uupumus tai koulukiusaaminen. Ryhmään toivotaan metodologisesti monenlaisia niin alkuvaiheessa olevia kuin valmiita tutkimuksia.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Leena Holopainen, UEF – leena.holopainen (at) uef.fi
Hannu Savolainen, UEF – hannu.savolainen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kansalaiskasvatus

Teemaryhmässä tarkastellaan kansalaiskasvatusta (citizenship education) ja sen edellytyksiä formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä laaja-alaisesti ja eri näkökulmista.  Tervetulleita ovat kansalaiskasvatusta, myös esimerkiksi osallisuus- tai demokratiakasvatusta, käsittelevät teoreettiset erittelyt sekä tutkimus- ja opetuksen kehittämishankkeiden esittelyt.  Ryhmä tarjoaa foorumin myös pohdiskeluille, jotka luotaavat muuttuvan hyvinvointiyhteiskunnan koulutuspolitiikkaa teemakohtaisesti. Tarkoituksena on vahvistaa kansalaiskasvatukseen liittyvää tutkimuspohjaista keskustelua sekä edistää tutkijoiden, opettajien, opinnäytetyön tekijöiden ja aktiivitoimijoiden keskinäisiä yhteyksiä.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Leena Lestinen, Jyväskylän yliopisto - leena.lestinen (at) jyu.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kasvatushistoria ja -filosofia

Teemaryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa kasvatuksen tai kasvatustieteen kysymyksiä lähestytään historian tai filosofian näkökulmasta. Tarkastelun kohteeksi voi nostaa yhtä lailla kasvatusajattelun kuin kasvatustoiminnankin aina antiikin ajoista nykyaikaan ja kenties jopa tulevaisuuteen saakka. Ryhmässä voi myös esitellä alkavan tutkimuksen tutkimussuunnitelman tai yleisesti jotakin laajempaa tutkimusprojektia.

Seuraavia istuntoja voi seurata verkossa:

Torstai klo 13.30-15.00. Filosofia (Kasvatusfilosofia; esittäjinä Puolimatka, Hirvonen ja Valtonen)

Torstai klo 15.30-17.00. (Filosofia/historia; esittäjinä Puuronen, Jaaski ja Vesterinen)

Perjantai klo 8.30-10.00. (Kasvatushistoria; esittäjinä Möttönen, Innanen, Granbom-Herranen)

Perjantai klo 13.00-14.30 (Kasvatushistoria; esittäjinä Ripatti, Saari ja Tähtinen)

Istuntoon pääsee mukaan klikkaamalla osoitetta

http://video.uku.fi/kasvatus2

Perjantain filosofia-sessio (13-14.30) pyritään tallentamaan videolle.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Risto Ikonen, UEF - risto.m.ikonen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kestävä varhaiskasvatus ja esiopetus silloin, nyt ja sitten

Teemaryhmään kutsutaan esityksiä, jotka kohdistuvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen politiikkaan, asiakirjoihin, opetussuunnitelmiin sekä kulttuurissa vallitseviin teemaan liittyviin käsityksiin ja muutoksiin. Lisäksi toivotaan esityksiä varhaiskasvatustieteestä, teoriasuuntauksista ja teorioiden kehittämisestä. Olisi mielenkiintoista saada esityksiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvästä koulutuksesta ja sen suhteesta työelämään ja tulevaisuuteen. Esitykset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytännöistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, työyhteisöistä sekä johtamisesta yms. ovat tervetulleita. Esityksissä toivotaan tuotavan esiin myös metodologisia ja metodisia näkökohtia. Teemaryhmässä pyritään konstruoimaan sellaisia näkemyksiä, jotka voisivat vastata kestävän inhimillisen kehityksen ja kestävän tulevaisuuden haasteisiin.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Ulla Härkönen ulla.harkonen (at) uef.fi;
Titta Kettukangas titta.kettukangas (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimus

Koska 2005–2014 on Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen  vuosikymmen, aiomme edelleen jatkaa tämän tutkimusteeman parissa  mahdollisimman laaja-alaisesti. Eli kiinnostuksen kohteina ovat  kaikilla koulutuksen asteilla, kaikilla ikätasoilla, formaalin ja 
informaalin oppimisen parissa tapahtuvat kestävän kehitykseen  liittyvät oppimisen ja kasvatuksen ilmiöt ja toiminta. Erityistä  kiinnostusta osoitetaan korkeakoulutukseen että yleissivistävän  koulutukseen liittyvien teemojen tutkimiseen. Ryhmässä on mukana 
kandidaatin tutkielman tekijöitä, pro gradu-vaiheessa olevia,  väitöskirjaa tekeviä, PostDoc-vaiheessa olevia ja muita kestävän  kehityksen kasvatuksesta kiinnostuneita tutkijoita. Uudet jäsenet ovat  tervetulleita ryhmän toimintaan.  Koska vuodet 2011 - 2020 ovat YK:n  julistama Biodiversiteetin vuosikymmen, niin vuosina 2011–2014  erityisen huomion kohteena tulee olemaan kasvatus biodiversiteetin  kestävään käyttöön sekä tähän liittyen LuontoPortti-verkkopalvelun  lajintunnistamispalvelun tutkiminen ja kehittäminen entistäkin enemmän  kestävää kehitystä edistäväksi.

Ryhmän koordinaatoreina toimivat:
Prof Mauri Åhlberg, HY - mauri.ahlberg (at) helsinki.fi
FT Päivi Immonen-Orpana - Paivi.Immonen-Orpana (at) laurea.fi
FT Arto O. Salonen - arto.salonen (at) gmail.com

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kielipedagogiikka - elinikäinen kieltenopiskelu

Teemaryhmään ovat tervetulleita laaja-alaisesti ja monipuolisesti kielten opetusta, opiskelua ja oppimista sekä niiden kehittämistä erilaisissa formaaleissa ja informaaleissa opiskeluympäristöissä tarkastelevat esitykset.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Ritva Kantelinen, UEF - ritva.kantelinen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kotitaloustiede - Koti, terveys ja hyvinvointi

Ryhmään toivotaan esityksiä tutkimuksista, joissa käsitellään kodin ja koulun toiminnan ja vuorovaikutuksen merkitystä yksilöiden terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tutkimusten lähtökohta voi olla kotitaloustieteellinen tai siinä voi olla pedagoginen näkökulma. Hektinen elämäntapa haastaa niin kodin kuin koulunkin ponnistelemaan sen puolesta, että ihmisillä olisi hyvä olla ja tulevista aikuisista kasvaisi tasapainoisia yhteiskunnan jäseniä. Koti ja koulu yhdessä luovat terveyttä ja hyvinvointia. Siinä missä kotitaloudessa harjoitellaan arjen hallinnan taitoja niin koulussa opetetaan terveydenlukutaitoa ja mediakriittisyyttä. Arjen osaamista tarvitaan sekä hyvän terveyden että hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Anna-Liisa Kosonen, UEF - anna-liisa.kosonen (at) uef.fi
Vuokko Vienola, UEF - vuokko.vienola (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Korkeakouluopiskelu ja opintoihin kiinnittyminen

Korkeakoulutuksessa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset asettavat monenlaisia haasteita korkea-asteen opiskelijoita ja opintoja ajatellen. Opintojen pitkittyminen, opintoalan vaihdot, keskeyttäminen ja opiskelijoiden heikko kiinnittyminen opiskeluprosesseihin korkea-asteella on yleistä sekä kansainvälisesti että suomalaisissa korkeakouluissa. Syyt siihen, miksi jotkut opiskelijat pysyvät opinnoissaan ja toiset eivät, ovat hyvin moninaiset. Vaikka aihetta on tutkittu jo pitkään, on tutkimuksellisen tiedon tarve edelleen hyvin ajankohtainen korkeakoulutuksen ja ohjauksen kehittämistä ajatellen.

Korkeakouluopiskelua ja opintoihin kiinnittymistä käsittelevään teemaryhmään toivomme esityksiä, joissa tarkastellaan opiskelun ja opintoihin kiinnittymisen eri puolia, kuten aiemmin mainittuja opintojen etenemisen ongelmia, vieraantumista, opintojen viivästymistä, opinnoista luopumista tai opintoalan vaihtoa. Myös esitykset, joissa tuodaan esille korkeakouluopiskelua ja opintoihin kiinnittymistä edistäviä asioita, kuten opiskelu- ja työelämätaitoja, hyvinvointia, oppimiskokemuksia, opiskelijan identiteettiä, asiantuntijuutta, opiskeluyhteisöjä ja ohjausta kehittäviä näkökulmia, ovat tervetulleita.

Koordinaattorit:
Juhani Rautopuro, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto - juhani.rautopuro (at) jyu.fi
Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö - vesa.a.korhonen (at) uta.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Korkeakoulupedagogiikka

Korkeakoulupedagogiikan teemaryhmä on tarkoitettu esityksille, joissa tarkastellaan korkea-asteen opiskeluun, opetukseen, ohjaukseen ja opetusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Lähestymistapa voi rajautua esimerkiksi opiskelijoiden oppimiseen, opiskelumotivaatioon, opiskeluvalmiuksiin tai opintojen etenemiseen. Myös opettajien pedagoginen osaaminen ja koulutus voivat olla tutkimuksen kohteena. Ryhmässä voi esitellä yhtä lailla aluillaan olevia tutkimushankkeita kuin jotakin laajempaa tutkimusprojektia.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Matti Meriläinen, UEF - matti.merilainen
(at) uef.fi
Matti Kuittinen, UEF - matti.kuittinen
(at) uef.fi

 <takaisin luetteloon>

+ + + +

Koulu(tukse)n arviointi

Arviointi on voimistanut otettaan kaikilla koulutuksen tasoilla. Lapsia ja aikuisia, kouluja ja oppilaitoksia, yliopistoja ja koulutusohjelmia, oppimateriaaleja, koulutusjärjestelmiä – kaikkea mahdollista arvioidaan. Arviointi voi tähdätä perimmäisen tehtävänsä mukaisesti oppimisen ja kehityksen edistämiseen, ja siitä on olemassa maassamme monia hyviä esimerkkejä. Toisaalta arviointi voi olla myös vallankäyttöä ja piilotavoitteita sisältävää tiedonkeruuta, jolloin arvioinnin eettiset kysymykset tulevat pohdittaviksi. Arviointi-inflaatio on maailmalla tuttu ilmiö, ja toisaalta vain asioiden kriittinen tarkastelu on alku uuteen kehitykseen. Ja voisiko olla tuloksellista oppimistakaan ilman arviointia? Tähän teemaryhmään ovat tervetulleita kaikki arvioinnista sen jossakin muodossa kiinnostuneet esitelmän pitäjät. Esitys voi olla teoreettis-käsitteellinen tai sisältää empiiristä aineistoa

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Päivi Atjonen, UEF - paivi.atjonen
(at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Koulutusorganisaatiot ja johtaminen

Toiminnan tehostamisen, arvioinnin ja uudistamisen sykli on nopeutunut merkittävästi koulutusorganisaatioissa aina perusopetuksesta yliopistoon saakka. Pedagogisten asiantuntijayhteisöjen oletetaan kykenevän joustavasti muokkaamaan omaa toimintaansa eri puolilta kohdistuvien odotusten ja vaatimusten ristipaineessa, kuitenkin samanaikaisesti säilyttäen työn mielekkyyden ja eheän näkemyksen organisaation perustehtävästä. Tässä ammatillisen yhteisön merkitysneuvottelussa johtajuus ja johtamisen prosessit korostuvat erityisen keskeisinä mielekkään toiminnan säätelijöinä ja kuormittumisen ehkäisijöinä. Teemaryhmään toivotaan tutkimusperustaisia esityksiä koulutusorganisaatioiden johtamisen ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Erityisesti toivotaan ammatillisen yhteisön kehittämisprosessien tukemiseen ja ohjaamiseen kiinnittyviä monitieteisiä johtajuustutkimuksia eri koulutusasteilta. Teemaryhmän tavoitteena on myös vahvistaa tämän alan tutkijoiden yhteistyötä toteuttamalla esimerkiksi yhteisjulkaisuhanke esitettyjen tutkimusten pohjalta.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Janne Pietarinen, UEF - janne.pietarinen
(at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Kriittinen pedagogiikka: Mitä Oslo opettaa?

Theodor Adorno asetti pedagogiikan ja kriittisen ajattelun tehtäväksi sen, että Auschwitz ei toistu. Oslon järkyttävän joukkosurman jälkeen välittömäksi tehtäväksi suomalaisille kriittisille pedagogeille asettuu väkivallantekoja edistävän suvaitsemattomuuden ja vihapuheen vastustaminen kasvatuksen alalla. Mitä kriittinen pedagogiikka voisi tehdä Suomessa suvaitsevaisuuden ja monikulttuurillisuuden edistämiseksi päiväkodeissa, kouluissa ja aikuiskasvatuksen eri konteksteissa? Kriittisen pedagogiikan teemaryhmään saa tulla esittämään kaikkia kriittiseen pedagogiikkaan liittyviä aiheita, mutta Oslon joukkosurman kaltaisten ilmiöiden ehkäisemistä koskevia esityksiä toivotaan erityisesti.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Rauno Huttunen, UEF - rauno.huttunen
(at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Käsityö ajassa

Teemaryhmään toivotaan esityksiä, joissa avataan keskustelua käsityön monimuotoisuudesta ajassa: se voi tarkoittaa mennyttä, nykytilaa tai tulevaa, lähellä olevaa tai kaukaista, näkyvää tai piilossa olevaa. Teemaryhmään ovat tervetulleita erilaiset laaja-alaisesti käsityöhön, käsityön oppimiseen tai opettamiseen, tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen, käsityöprosessiin, materiaaliseen kulttuuriin tai teknologiaan sekä ihmisen, tuotteiden ja kulttuurin välisiin suhteisiin liittyvät esitykset. Ne voivat olla myös kehittämishankkeisiin tai –kokeiluihin liittyviä uusia polkuja luotaavia näkökulmia tai  kriittisiä puheenvuoroja.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Sinikka Pöllänen, UEF - sinikka.pollanen
(at) uef.fi
Asko Heinonen, UEF - asko.heinonen
(at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen uudet haasteet

Teemaryhmä keskittyy luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimuksiin ja tutkimusideoihin eri koulutusasteilla ja luonnontieteiden opettajankoulutuksessa. Esitykset voivat kohdistua esimerkiksi yhteisölliseen ja/tai tutkivaan oppimiseen, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön luonnontieteiden opetuksessa, luonnontieteellisen toiminnan ja tiedon luonteeseen, terveyskasvatukseen osana luonnontieteiden opetusta, luonnontieteiden opiskelun yhteiskunnallisiin yhteyksiin tai luonnontieteiden opettajuuteen. Tutkimuksia yhdistävänä kontekstina voisi toimia innovatiiviset luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen interventiot.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Anu Hartikainen-Ahia, UEF - anu.hartikainen (at) uef.fi
Kari Sormunen, UEF - kari.sormunen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Matematiikan opetus ja oppiminen

Etusija annetaan tutkimuksille, joiden katsotaan antavan uutta ja relevanttia tietoa matematiikan opiskeluympäristöjen kehittämiselle elinvoimaisten ja kestävän paradigmojen viitekehyksessä ja joissa osataan tarkastella riittävän monta olennaista osatekijää.  Mikäli ehdotuksia tulee enemmän kuin päivien ohjelma salli esitettävän, teemaryhmän koordinaattorit pidättävät oikeuden ehdottaa poster-esityksiä.

Esityksestä on toimitettava teemeryhmän puheenjohtajalle strukturoitu abstrakti (tausta, tavoitteet, tutkimuskysymykset/menetelmät, tulokset, johtopäätökset) esitysten viimeiseen jättöpäivään mennessä. Abstraktit läpikäyvät reviewer-vertaisarvioinnin, jonka jälkeen päätetään hyväksyttyjen esitysten pituudet  (15-30 min). Niiden pitäjät sitoutuvat toimittamaan tutkimuksensa perustana olevan tieteellisen artikkelin (full paper) teemaryhmän vetäjälle.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Lenni Haapasalo, UEF - lenni.haapasalo (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Mediakasvatus

Mediakasvatuksen teemaryhmään toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan mediakasvatuksen opetusta ja tutkimusta laaja-alaisesti, yli koulukuntarajojen. Esityksissä voidaan tarkastella median sekä tieto- ja viestintätekniikan roolia ja pedagogisia malleja opetuksen, opiskelun ja oppimisen ympäristöissä. Media osana yhteiskunnan valtarakenteita, sukupuolittuneita käytänteitä, muuttuvat median muodot, kuten sosiaalinen media, voivat myös olla tarkastelun kohteena.


Teemaryhmän puheenjohtaja:
Heli Ruokamo, Lapin yliopisto - Heli.Ruokamo (at) ulapland.fi
Leo Pekkala, LaY, Leo.Pekkala (at) ulapland.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Narratiiviset lähestymistavat tutkimuksessa, opetuksessa ja opettajankoulutuksessa

Narratiiviseen tutkimukseen kohdistuva mielenkiinto on lisääntynyt monien tieteiden piirissä viime vuosina. Narratiivinen paradigma tarkasteleekin kaikkea ihmisen kommunikaatiota kertomuksina tai kertomusten näkökulmasta. Narratiivinen tutkimus
voi kohdistua niin aikuisiin kuin lapsiin.  Myös opetus voi olla narratiivista.

Teemaryhmässä jatketaan keskustelua narratiivisen tutkimuksen ja opetuksen luonteesta tutkimusesimerkkien ja kokeiluhankkeiden kuvauksilla. Ryhmään toivotaan kuvauksia myös innovatiivisista kokeiluhankkeista, mutta tervetulleita ovat kaikki narratiiviseen tutkimukseen ja opetukseen liittyvät esitykset.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Leena Syrjälä, Oulun yliopisto - Leena.Syrjala (at) oulu.fi
Eero Ropo, Tampereen yliopisto - Eero.Ropo (at) uta.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Ohjaus

Tässä teemaryhmässä  Sinulla on mahdollista esitellä ohjausalan meneillään olevaa tai valmistunutta tutkimustasi. Ohjauksen käytänteet ja teoriat, ohjausprosessit,   opinto-ohjauksen palvelujärjestelmät  eri koulutusasteilla, ohjauksen eri toimintaympäristöt, yksilöiden elämänkulut ja siirtymät  - tässä muutamia ohjauksen tutkimuksen teemoja. Niin pro gradu tutkielman tekijät, lisensiaattitöiden laatijat, väitöskirjan tekijät kuin varttuneetkin tutkijat ovat tervetulleita. Teemaryhmästä on tarkoitus luoda keskusteleva foorumi, jossa  voidaan yhdessä tutkijakollegoiden ja ohjausasiantuntijoiden kesken pohtia tutkimusten saloja ja anteja.  Valmistaudu teemaryhmään tutkimustasi tiivistävällä abstraktilla ja n. 20 minuutin mittaisella esityksellä.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Marjatta Vanhalakka-Ruoho, UEF - marjatta.vanhalakka-ruoho (at) uef.fi
Jussi Silvonen, UEF - jussi.silvonen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Opettajankoulutus ja perusopetuksen kehittäminen

Teemaryhmä keskittyy opettajankoulutuksen, opettajuuden sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksiin/tutkimussuunnitelmiin tai alustaviin tutkimusideoihin. Esityksessä voi painottua esim. jokin seuraavista opettajankoulutuksen, opettajuuden ja perusopetuksen tutkimuksen perspektiiveistä: opettajaan liittyvät tapaustutkimukset, opettajan tieto, opettajan käyttöteoria, opettajan uskomukset (motivaatio); tunteet, sosiaaliset prosessit ja opettaja, luokkahuoneprosessit ja muut oppimisympäristöt; oppilaiden opiskelu ja oppimistulokset jne. siis hyvin monenlaiset – spesifit tai laaja-alaiset tutkimusasetelmat. Tutkimuksia yhdistävänä kontekstina toimii perusopetus ja siihen liittyvä opettajankoulutus. Metodologinen variaatio teemaryhmän esityksissä on laaja mikrotasosta makroon, laadullisesta miksauksiin ja tilastollisiin analyyseihin – mukaan lukien ns. teoreettis-käsitteelliset hahmotelmat.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Harri Pitkäniemi, UEF - harri.pitkaniemi (at) uef.fi
Pertti Väisänen, UEF -  pertti.vaisanen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Perhetutkimus

Perhe, vanhemmuus, monimuotoiset perhesuhteet ja kasvatus perheissä ovat keskeisiä kasvatustieteen tutkimuskohteita. Monet perhe-elämän muutokset tai perheiden ja asiantuntijoiden väliset suhteet ovat ajankohtaisia teemoja kun tarkastellaan perhettä kasvatuksen ja kasvatustieteen näkökulmasta.
Teemaryhmä kutsuu kasvatuksen ja perhe-elämän tutkijoita esittelemään uusimpia tutkimustuloksia sekä teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja perheissä tapahtuvan kasvatuksen tutkimiseksi. Teemaryhmässä perheiden toimintaa, arkea ja ihmissuhteita voi tarkastella missä elämänkaaren vaiheessa tahansa eli varhaislapsuudesta vanhuuteen.
Näkökulma voi kohdistua niin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti perheen ja kasvatukseen muutoksiin kuin perheisiin lasten ja vanhempien, sisarusten tai puolisoiden välisinä suhteina. Erityisesti lapsen näkökulmaa perheeseen valottavaa tutkimusta kaivataan. Myös perheiden ja muiden kasvattajien – päiväkodin, koulun tai median – merkitykset kasvatuksessa ovat tärkeitä näkökulmia samoin kuin kodin ja koulun yhteistyö.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Satu Perälä-Littunen, JY - satu.perala-littunen@jyu.fi
Marja Leena Böök, JY - marja.leena.book@jyu.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja erilaisissa teksteissä

Teemaryhmän tavoitteena on käsitellä työryhmässä rasismin ja antirasismin kysymyksiä historiassa ja nyky-yhteiskunnassa sekä pohtia niitä monikulttuurisen yhteiskunnan ja koulun näkökulmasta. Yhteiskunnan ja koulun muuttuessa entistä monikulttuurisemmaksi opettajiltakin vaaditaan yhä enemmän valmiuksia kohdata rasismin ja erilaisuuden ongelmia sekä laajemminkin yhteiskunnan haasteita. Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi sekä alkuvaiheessa olevia ideointipapereita että valmiita tekstejä. Aihetta lähestytään monelta eri kulmalta ja monitieteisesti. Kyseeseen tulevat esimerkiksi fiktiivisten tekstien analyysit ja tulkinnat, aihepiiriin liittyvät teoreettiset ja koulupoliittiset pohdinnat sekä empiiristen tutkimusten esittelyt.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Raisa Simola, UEF -  raisa.simola (at) uef.fi
Jouko Jokisalo, UEF -  jouko.jokisalo (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikan teemaryhmässä kasvatusta tarkastellaan sosiaalisena toimintana, jonka keskeinen kiinnostus kohdistuu ihmisten arkipäivän yhteisöihin ja niissä toteutuviin yhteisöllisiin suhteisiin, yhteiselämän edellytyksiin ja valmiuksiin. Sosiaalipedagogiikan teemaryhmään ovat tervetulleita kaikki sosiaalista kasvatusta ja sosiaalipedagogista toimintaa sivuavat aiheet, mutta teemaryhmän erityinen painopiste ovat sellaiset kasvatukselliset lähestymistavat ja hankkeet, jotka asettuvat vastustamaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta, taistelemaan sitä vastaan.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Sanna Ryynänen, UEF - sanna.ryynanen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Sosiologia: 2000-luvun koulutuspolitiikka

Työryhmään kutsutaan esityksiä, joissa tarkastellaan 2000-luvun koulutuspolitiikan ideologiaa ja seuraamuksia koulutusyhteiskunnan makro-, meso- ja mikrotasoilla. Miten uusimmat koulutuspoliittiset linjaukset näkyvät koulutustarjonnan muutoksina rakenteellisesti, alueellisesti tai sisällöllisesti? Minkälaisten poliittisten ja pedagogisten perustelujen varassa koulutusjärjestelmän kehittämistyötä toteutetaan valtakunnallisesti tai paikallisilla tasoilla? Minkälaista opiskelu, oppiminen tai opettaminen on rakenteellisen kehittämisen luomissa uusissa organisaatioissa? Mitä alueellisesti eriytyneet ja eriarvoistuneet koulutusmahdollisuudet merkitsevät yksilöllisten koulutuspolkujen raameina? Mitä tapahtuu niille, jotka eivät mahdu koulutusrakenteiden järjestämiin fyysisiin, sosiaalisiin, ideologisiin tai moraalisiin tiloihin? Työryhmäesityksissä aihetta voi tarkastella erilaisista näkökulmista ja koulutusjärjestelmän eri tasoja analysoiden.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Päivi Harinen, UEF - paivi.harinen (at) uef.fi
Leena Koski, UEF - leena.koski (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Sukupuoli, erot ja eriarvoisuus kasvatuksen ja koulutuksen kentillä

Työryhmässä pohditaan sukupuolta sekä siihen kietoutuneita eroja (kuten yhteiskuntaluokka ja seksuaalisuus), erontekoja ja eriarvoisuutta erilaisilla kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Tule mukaan pohtimaan tämän päivän, menneen ja tulevaisuuden näkymiä. Kysymykset voivat kiinnittyä mm. kasvatus- ja koulutusinstituutioiden arkeen, käytäntöihin, erilaisiin kohtaamisiin sekä niin julkilausuttuihin kuin julkilausumattomiin tavoitteisiin. Olet tervetullut esittelemään näitä kysymyksiä käsittelevää tai sivuavaa tutkimustasi sekä osallistumaan yhteiseen keskusteluun.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Sirpa Kokko, UEF - sirpa.kokko (at) uef.fi
Mari Käyhkö, UEF - mari.kayhko (at) uef.fi
Taru Ollikainen, UEF - taru.ollikainen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Taito- ja taideaineiden ja niiden pedagogiikan tutkimus

Toivomuksena saada esityksiä, jotka koskettelevat:
- taito- ja taideaineiden opetusta ja sen kehittämistä,
- taito- ja taideaineiden asemaa ja sen tutkimusta,
- taito- ja taideaineiden merkityksiä koulutyössä,
- taito ja taideaineiden pedagogiikka ja sen tutkimusta,
- taito- ja taideaineiden harrastamista.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Antti Juvonen, UEF - antti.juvonen (at) uef.fi

Tähän teemaryhmään on yhdistetty myös teemaryhmä Taidekasvatus ajassa, paikassa ja tilassa:

Taidekasvatuksen teemaryhmässä käsitellään eri taiteenaloja uusien merkitysten, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurien tuottajina. Painopiste on kuvataiteessa, draama- ja ilmaisukasvatuksessa sekä eri taiteenaloja integroivissa projekteissa. Toivotamme erityisesti tervetulleeksi esitelmät, jotka pohtivat alan tutkimuksen teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia sekä taidekasvatuksen keinoja jäsentää toiseuteen, kansalaisuuteen, sukupuoleen tai vastaavaan seikkaan liittyvää erilaisuutta. Teemaryhmän kielinä ovat suomi ja englanti tarpeen mukaan.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Seija Okkonen, UEF - seija.okkonen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Tutkimus ja sivistyshallinto
 
Sivistyshallinnon ammattilaiset kohtaavat jokapäiväisessä työssään muuttuvan yhteiskunnan ja sen tarpeet. Kasvatustieteellisen alan tutkijoilla on puolestaan tarve tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Työryhmän tavoitteena on saattaa yhteen tutkijoita ja kentän toimijoita sekä aikaan saada tutkijoiden ja sivistyshallinnon välistä verkostoitumista. Mukaan toivotaan esityksiä sekä valmiista tutkimuksesta että idea-asteella olevia suunnitelmia. Esiteltävien tutkimusten teemoja voisivat olla esim. koulutuksen hallinto ja koulutuksen ohjaus, muutoksen johtaminen kunnassa ja oppilaitoksessa, turvallinen koulu, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeminen, koulun ja kodin yhteistyö, jne.  Teemaryhmään kutsutaan mukaan myös kentäntoimijoita, erityisesti sivistyshallinnon edustajia ja keskustelulle pyritään varaamaan runsaasti aikaa.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto - jouni.valijarvi (at) jyu.fi
Tuomo Laitila - tuomo.laitila (at) avi.fi
Päivi Hamarus - paivi.hamarus (at) ely-keskus.fi
Satu Perälä-Littunen, Jyväskylän yliopisto - satu.perala-littunen (at) jyu.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

TVT opetuskäytössä

Teemaryhmässä käsitellään laaja-alaisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä ja sen tutkimusta. Tervetulleita ovat esitykset, joissa tarkastellaan tieto- ja viestintäteknologian merkitystä niin lasten kuin aikuistenkin oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Teemaryhmässä olemme myös kiinnostuneita opetus- ja oppimiskulttuurien kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä; miten esimerkiksi formaaleissa, nonformaaleissa ja informaaleissa ympäristöissä tapahtuvana oppimisen ja opetuksen suunnittelun sulautuminen näyttäytyy tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Mikko Vesisenaho, UEF - mikko.vesisenaho (at) uef.fi
Teemu Valtonen, UEF -  teemu.valtonen (at) uef.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Uusi lapsuustutkimus

Uudessa lapsuustutkimuksessa korostetaan lapsuutta itsessään arvokkaana yhteiskunnallisen olemisen muotona. Lapset nähdään luovina oman sosiaalisen todellisuutensa ja kulttuurinsa tuottajina. Esimerkiksi YK:n lasten oikeudet korostavat lapsen oikeutta aktiiviseen toimijuuteen ja kuulluksi tulemiseen niin kasvatuksen kuin ihmisoikeuksin näkökulmasta. Teemaryhmään toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan lapsia omaehtoisina tiedontuottajina ja toimijoina konteksteissaan, kyseenalaistetaan lapsuutta rajoittavia määritelmiä tai tarkastellaan lasten asemaa laajemmissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Tervetulleita ovat sekä teoreettisiin että empiirisiin tutkimuksiin perustuvat esitykset. 

Teemaryhmän puheenjohtajat:   
Aino Hannula - ainohannula (at) gmail.com
Marita Kontoniemi, JY - marita.kontoniemi (at) norssi.jyu.fi
Kreeta Niemi, JY - kreeta.niemi (at) jyu.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Vuorovaikutustutkimus
   
Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmässä kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutuskäytäntöjä ja niiden rakentumista lähestytään omalakisena, itsessään kiinnostavana ilmiönä. Teemaryhmä tarjoaa ensisijaisesti foorumin tutkijoille, jotka tarkastelevat tutkimuksessaan aitoja vuorovaikutustilanteita (esim. ääni- tai kuvanauhoitetun havainnointiaineiston pohjalta). Nämä vuorovaikutustilanteet voivat edustaa niin tavallisia arkikeskusteluja (esim. lapsen ja vanhemman välisiä keskusteluja) kuin erilaisia institutionaalisia keskustelujakin (esim. ohjaus- ja opetuskeskustelut). Aineiston pohjalta voi tehdä joko perinteisen, tutkimustuloksia esittävän paperiesityksen tai pyytää aikaa ns. datasessiotyöskentelylle. Datasessioon esiintyjä tuo otteita omasta tutkimusaineistostaan yhteisen työskentelyn pohjaksi, ja näin ollen työskentelyyn varataan tarvittaessa tavanomaiseen esitykseen verrattuna pidempi aika. Toivomme esityksiä teemaryhmän molempiin osioihin.

Teemaryhmän puheenjohtajat:
Marjatta Pakkanen, Jyväskylän yliopisto - marjatta.pakkanen (at) jyu.fi
Tanja Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto - tanja.vehkakoski (at) jyu.fi
Inger Österlund, Åbo Akademi - iosterlu (at) abo.fi

<takaisin luetteloon>

+ + + +

Ympäristökasvatus

Teemaryhmässä tarkastellaan ympäristökasvatusta elinikäisenä oppimisena. Ympäristökasvatuksen piiriin kuuluvat yksilöiden tai yhteisöjen arvojen tarkastelu, tiedot, taidot sekä toimintatavat ja osallistuminen yhteiskunnassa. Tavoitteena ovat vastuullinen ja aktiivinen kansalainen sekä kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat.

Teemaeryhmän puheenjohtajat:
Sirpa Kärkkäinen, UEF - sirpa.a.karkkainen (at) uef.fi
Tuula Keinonen, UEF - tuula.keinonen (at) uef.fi

 <takaisin luetteloon>

+ + + +

Yrittäjyyskasvatus

 

Yrittäjyyskasvatus on ollut aihekokonaisuutena peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteissa vuodesta 1994 lähtien. Myös ammatillisen ja kolmannen asteen opetussuunnitelmissa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat olleet esillä kyseisen vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Vähitellen yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on saanut myös tiedeyhteisössä jalansijaa mm. väitöskirjojen muodossa. Tämän lisäksi eri tieteenalan kotimaisissa konferensseissa yrittäjyyskasvatus on ollut teemana vuodesta 2006 alkaen, mm. Kasvatustieteen päivillä ja Aikuiskasvatustieteen kansallisissa ja pohjoismaisissa tutkijatapaamisissa.

Yrittäjyyskasvatuksen teemaryhmässä käsitellään alueen viimeaikaista tutkimus- ja kehitystyötä. Niistä mainittakoon yrittäjyyskasvatuksen eri muodot, yrittäjämäisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittäminen.

 

Teemaryhmän puheenjohtaja:

Heleena Lehtonen, Tampereen yliopisto - Heleena.Lehtonen (at) uta.fi

 

 <takaisin luetteloon>

+ + + +

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus - 2000-luvun haasteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen kohdistuvia tutkimuksia on 2000-luvun alussa ilmestynyt lupaavasti. Oppiaineen sisältöjen laajuus ja moninaisuus asettavat runsaasti haasteita niin aineen opettajille kuin tutkijoillekin - ja opetussuunnitelmien uudistaminenkin puhuttaa. Teemaryhmässä käsitellään äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Teemaryhmään kutsutaan esityksiä mm. kieliopin opetuksesta, kirjallisuuskasvatuksesta, tekstitaitojen opettamisesta eri luokka-asteilla. Huom! Teemaryhmä kokoontuu vain perjantaina 25.11.

Teemaryhmän puheenjohtaja:
Kaisu Rättyä, UEF - kaisu.rattya (at) uef.fi

 <takaisin luetteloon>

+ + + +

Roundtable

KOULUTUKSELLA TYÖNTEKIJÄKANSALAISEKSI?
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot


Roundtablessa tutkijat tuovat esille tutkimustuloksia koskien ammatillista koulutuspolitiikka ja koulutuksen institutionaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä. Tutkijat vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

- miten ammatillisessa koulutuksessa opetetaan ja opitaan yhteiskunnan työntekijäkansalaiseksi
- miten koulutus- ja ammattialojen sosiaaliset erot ja hierarkiat rakentuvat ja miten opiskelijat näille aloille asettuvat ja
miten yhteiskunnalliset eronteot, kuten ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, yhteiskuntaluokka, kulttuurinen tausta, erityisopetustausta, rikostausta ja vammaisuus liittyvät työntekijäkansalaisuuden rakentamiseen.

Roundtable perustuu keväällä 2012 julkaistavaan kirjaan:
Brunila, Kristiina, Katariina Hakala, Elina Lahelma ja Antti Teittinen (toim.) Koulutuksella työntekijäkansalaiseksi? Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Kirjan kustannusneuvotteluja käydään Gaudeamuksen kanssa.

Kirja on lähtökohdiltaan ja tutkimustuloksiltaan ensimmäinen laatuaan suomalaisen ammatillisen koulutuksen tutkimuksessa. Se tarjoaa uuden koulutuspolitiikkaa, koulutuksen kulttuureja ja käytäntöjä yhdistävän näkökulman yhdistettynä elävään empiriaan ja yksilöiden kokemuksiin. Kirja tuo painokkaan puheenvuoron ammatillisen koulutuksen, markkinoituvan yhteiskunnan, työelämän, eriarvoisuuden ja kansalaisuuden kytkennöistä.

Kirja rakentuu tutkimukselle, jota toteutetaan Suomen Akatemian rahoittamassa ja Elina Lahelman johtamassa tutkimushankkeessa Kansalaisuus, erot ja toimijuus toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatillinen koulutus (AMIS). Yhteistyössä on mukana myös Kehitysvammaliitto.

Koordinaattorit:
Kristiina Brunila - kristiina.brunila (at) helsinki.fi
Katariina Hakala - katariina.hakala (at) kvl.fi

  <takaisin luetteloon>