Yleisen teologian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Yleisen teologian opinnot johdattavat opiskelijaa monenlaiseen uskonnolliseen ymmärtämiseen. Yleisen teologian opintoihin kuuluvien viiden eri oppiaineen kautta opiskelija saa perustiedot teologisesta ajatellusta.
Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tuutorina voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen teologian maisteri tai tuutorointi voidaan kytkeä Avoimen ylioipiston verkkotuutorointiin, jolloin tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi , 029 445 7007

Yleisen teologian perusopinnot 25 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Uuden testamentin tutkimus 5 op
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhais-
kirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
Johdatus opin historiaan 3 op
Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
Moderni uskonnollisuus 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Yleistä teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan. 

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. 

Yleisen teologian aineopinnot 35 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Vanhan testamentin tutkimus 4 op
Raamatuntuntemus 1 op  (pakollinen kirjatentti tai sähköinen tentti kampuksella)
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2op
Suomen kirkkohistoria 3 op
Kristinuskon historia uuden ajan alusta nykypäivään 4 op
Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op
Teologinen etiikka 2 op
Ekumeniikka 2 op
Uskontokasvatuksen perusteet 3 op
Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op
Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op
Maailmanuskonnot 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Yleistä teologiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Yksi opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan. 

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. .