Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Oppimistavoitteet Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa. 
Kohderyhmä

Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville.
 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille.
 • täydennyskoulutuksesi.
 • tutkinto-opintoihin sivuaineeksi.

Opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot:

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
 • Organisaatioiden johtaminen 3 op
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
 • Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
 • Digiajan työelämä 3 op
 • Elinvoimainen organisaatio 3 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Työ- ja organisaatiopsykologiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Opinnoissa laaditaan oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osan opintojaksoista voi suorittaa verkkotenttinä tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän 20 tuntia. Oppilaitos järjestää myös opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Leila Peiponen, leila.peiponen@uef.fi, 029 445 7060

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina 

Kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

Opintojaksot

Muuttuvat työelämä:

 • Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
 • Muutosviestintä 3 op
 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
 • Valmentava johtajuus  4 op

Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op
 • Osaamisen kehittäminen 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus:

 • Projekti työ 8 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Työ- ja organisaatiopsykologiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Opinnoissa laaditaan oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osan opintojaksoista voi suorittaa osallistumalla vapaaehtoiseen lähiopetukseen, verkkotenttinä tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän 20 tuntia. Oppilaitos järjestää myös opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Leila Peiponen, leila.peiponen@uef.fi,  029 445 7060