TENTIT JA MUUT SUORITUKSET

Avoin yliopisto tallentaa opiskelijoiden opintosuoritukset Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin rekisterin ylläpitovelvoitteeseen perustuen.

Jos opetuksesta vastaa yhteistyöoppilaitokselle erikseen hyväksytetty opettaja, on yhteistyöoppilaitoksen toimitettava suoritukset Avoimeen yliopistoon tallennettaviksi. Tulosten toimittamisessa tulee noudattaa annettuja määräaikoja. Katso Suoritustavat ja arviointi > Opintosuoritukset ja -rekisteri.

Tentinvalvontapöytäkirja ja tuloslistat

Tenttitilaisuudessa tulee pitää tentinvalvontapöytäkirjaa.

Tentaattorimme toivovat saavansa tenttituloslistat  esitäytettyinä. Merkitse tenttituloslistaan opintojakson nimi ja laajuus, opiskelijoiden nimet ja opiskelijanumerot sekä oppilatoksen nimi. Lähetä tentaattorin allekirjoituksella varmennettu tenttituloslista oppiaineen koulutussihteerille heti tulosten varmistuttua opintosuoritusten tallentamista varten. Ota kopio listasta oman oppilaitoksesi käyttöön.

Eri paikkakunnalla tenttiminen

Jos opiskelija haluaa suorittaa tentin muulla paikkakunnalla, opiskelija on itse vastuussa poikkeavan tenttipaikan järjestelyistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Katso tarkemmat ohjeet Tentit ja tenttiminen > Etätentti.

Opintojen arviointi

Katso Suoritustavat ja arviointi

Tenttivastausten ja kirjallisten töiden käsittely ja mahdolliset oikaisuvaatimukset

Tenttivastauksia ja kirjallisia töitä tulee säilyttää vähintään kuusi (6) kuukautta mahdollista oikaisuvaatimusta varten. Jos tentit tai kirjalliset työt palautetaan Avoimelle yliopistolle, säilytyksestä vastaa Avoin yliopisto. Muutoin säilytyksestä vastaa yhteistyöoppilaitos.

Opintosuorituksiin liittyvät valitukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Yhteistyöoppilaitos toimittaa alkuperäinen vastauspaperin ja opiskelijan valituksen Avoimeen yliopistoon oppiaineen koulutussihteerille. Opettaja tekee päätöksen valituksesta ja se toimitetaan opiskelijalle. Tästä päätöksestä on mahdollista valittaa yliopiston muutoksenhakulautakuntaan.

Säilytysajan päätyttyä tenttivastaukset on hävitettävä siten, että opiskelijan henkilötiedot ei voi päätyä ulkopuolisten käsiin.

Tenttitulosten ja muiden opintosuoritusten ilmoittaminen

Tietosuojavaltuutetun antaman ohjeen perusteella henkilötietojen ja opintosuoritusten arvioinnin julkistamisessa noudatetaan seuraavia sääntöjä (Henkilötietolaki: 3 § 1, 2 ja 7 kohta, 5 §, 8.1 § 5 kohta, Julkisuuslaki: 16.3 §):

  • opiskelijanumeroa ja opiskelijan nimeä  EI SAA yhdistää julkisessa luettelossa kuten tenttituloksia julkistettaessa JA
  • tenttitulosten vieminen Internetiin ei edellytä opiskelijan suostumusta, jos tulokset julkaistaan ilman opiskelijan nimeä esimerkiksi opiskelijanumerolla yksilöiden.

Toimitamme yhteistyöoppilatoksille raportit opiskelijoiden opintosuorituksista kolme (3) kertaa vuodessa seuraavasti:
opintosuoritukset 1.1.-30.4.: raportti 31.5. mennessä
opintosuoritukset 1.5.-31.8. raportti 15.9. mennessä
opintosuoritukset 1.9.-31.12. raportti 31.1. mennessä

Opintosuoritusotteet ja todistukset

Opiskelija saa tiedon opintosuorituksesta sähköpostiinsa. Hän voi katsella suorituksia ja tilata sähköisen opintorekiteriotteen Weboodissa. Jos opintosuoritusote tilataan sähköpostitse koulutussihteeriltä (katso yhteystiedot), viestissä pyydetään kertomaan opiskelijan koko nimi, syntymäaika sekä osoite, johon ote toimitetaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa pyynnöstä todistuksenKatso Opintosuoritukset ja kokonaisuustodistus.

Suoritustavat

Luentotentit

Lähiopetuksena toteutettavat opinnot sisältävät luentoja. Luentojen päätteeksi järjestetään opetussuunnitelmien mukaiset luentotentit: ensimmäinen tentti ja 1-2 uusintatenttiä. Oppilaitos pyytää luennoitsijalta luentotenttiin kuuluvat tenttikysymykset ja hoitaa muut tenttijärjestelyt.

Kirjallisuustentit

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kirjallisuustentit suoritetaan erillisinä kirjallisuustenttipäivinä. Tentit järjestetään myös Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, Avoimesta yliopistosta lähetetään yhteistyöoppilaitoksiin kooste tenttiin ilmoittautuneista opiskelijoista. Avoimen yliopiston koulutussihteerit pyytävät tenttikysymykset tentaattorilta ja toimittavat ne yhteistyöoppilaitoksiin. Tentin jälkeen tenttivastaukset lähetetään Avoimen yliopiston toimistoon, josta koulutussihteerit lähettävät ne edelleen tarkastettaviksi.

Muut suoritustavat

Opintojakson suoritustapana voi opetussuunnitelman mukaisesti olla myös kirjallinen työ, oppimistehtävä, essee, seminaarityö tms. Jos tehtävä palautetaan paperitulosteena, ne palautetaan aina yhteistyöoppilaitokseen, jossa pidetään kirjaa tentaattorille lähetetyistä töistä.

Aiemmin hankitun osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Katso Suoritustavat ja arvionti