Taloustieteen perusteet 6 op yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin. Kurssi jakaantuu mikrotaloustieteeseen ja makrotaloustieteeseen.
Mikrotaloustiede käsittelee

  • yksilöiden ja kotitalouksienkäyttäytymistä taloudessa.
  • hyödykkeitä ja palveluita tuottavienyritysten toimintaa.
  • hyödykkeiden ja palveluiden kysyntää jatarjontaa markkinoilla ja muillakin tavoilla.
  • julkisen sektorin jajulkisen vallan roolia hyödykkeiden ja palveluiden tuottajana sekä talouden ja markkinoiden sääntelyssä.

Makrotaloustiede käsittelee

  • kansantalouden toimintaa ns.aggregaattien (kuten kokonaiskysyntä, investoinnit, kansantuote jne.) tasolla.
  • raha- ja rahoitusmarkkinoiden toiminnanperusteita.
  • talouspolitiikkaa ja sen reunaehtoja sekä
  • ulkomaankauppaa.
Osaamistavoite Kurssin suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot yllä mainituista kysymyksistä sekä ydinasioiden perusosaamisen ja kykenee soveltamaan tietoja ja osaamista sekä omaksumaan kansantaloustieteen myöhempien kurssien tietoja ja taitoja.
Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille taloustieteestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jakso on pakollinen kauppatieteiden kandidaatintutkinnossa.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan niin, että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintojakson suoritustapana ovat oppimistehtävät. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti. Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim., ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Heli Reijonen, heli.reijonen@uef.fi