Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteena on ihmisen kasvu yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi ja jäsenenä. Opinnoissa korostuvat erityisesti osallisuuteen, kansalaisuuteen ja kansalaiskasvatukseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat.

Kohderyhmä

Sosiaalipedagogiikan opiskelu sopii erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville ja näiden alojen opintoja suunnitteleville. Sosiaalipedagogiikan opinnoista on hyötyä esim. lastentarhanopettajille, opetustehtävissä eri kouluasteella toimiville, nuorisotyössä työskenteleville, kolmannen sektorin työntekijöille, kuntoutustyötä tekeville, sosiaalityöntekijöille ja lastensuojelulaitosten työntekijöille.  Sivuaineeksi sosiaalipedagogiikka soveltuu useisiin tutkintoihin.

Opintojaksot

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op
Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op
Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op

Toteutus oppilaitoksissa

Perusopinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa verkko-opintoina avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Opintojen tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti.

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op -opintojaksoon kuuluu tallennetut verkkoluennot ja verkkotentti. Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op sekä Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op -opintojaksot suoritetaan verkkotentillä tai oppimistehtävällä. Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op ja Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op -opintojaksoihin sisältyy alkutapaaminen/johdantoluento etäyhteydellä ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu opintopiireinä esim. Skypen välityksellä.

Opettaja / tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta. Avoin yliopisto järjestää tarvittaessa Moodlessa myös verkkotuutorointia.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 029 445 7035