Ruotsin kielen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Ruotsin kielen perusopinnot 30 op lähiopintoina

Kuvaus

Perusopintokokonaisuus painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille samat. Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1. Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja.
 • hallitsee ruotsin perusrakenteet.
 • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja.
 • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta.
 • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään.
 • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot).
 • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja  tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Opintojaksot

Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op)
Johdatus akateemiseen ruotsiin (5 op)
Ruotsin kielioppi 1 (5 op)
Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (5 op)
Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (5 op)

Yksi seuraavista:

 • Kielitieteen peruskurssi 5 op,
 • Kirjallisuuden peruskurssi 5 op tai
 • Monikielinen viestintä 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Lähiopetuksen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa opetusta myös verkko-opetuksena tai etävälineitä käyttäen.  Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe (kasto valintakriteerit), jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja, Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot

Hyväksytysti suoritettu sivuainekoe.

Sivuainekokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048

 

Ruotsin kielen aineopinnot 30 op lähiopintoina

Osaamistavoite Opiskelijan suoritettua opintokokonaisuuden hänen kieli- ja viestintätaitonsa ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.2. Ruotsin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
 • omaa hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä osaa toimia ruotsinkielisessä ympäristössä ja kulttuurissa.
 • hallitsee ruotsin kieliopin ja erilaisia teksti- ja tyylilajeja sekä tunnistaa puhutun kielen vaihtelua ja osaa soveltaa tietojaan mahdollisissa asiantuntijatehtävissä.
 • osaa arvioida ruotsin kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
 • osaa perusopintotasoa syvemmin kertoa asiantuntijaroolissa ruotsin kielestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä ruotsalaisesta kulttuurista kuten kirjallisuudesta ja elokuvista.
 • osaa havainnollistaa ja visualisoida suullisia ja kirjallisia esityksiään.
 • osaa hakea tietoa ja olla lähdekriittinen.
 • hallitsee ajankäyttöään, on yhteistyötaitoinen ja pyrkii täsmällisyyteen.
 • osaa argumentoida ja perustella väittämiään ja tekemiään johtopäätöksiä asiapohjaisesti.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida ohjatusti suppeahkon tieteellisen tutkimuksen.
 • on tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja osaa noudattaa niitä.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja  tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Opintojaksot

Kielitieteelliset opinnot:

 • Ruotsin kielioppi 2 (5 op)
 • Ruotsin fonetiikka ja fonologia (5 op)

Kielitaito-opinnot:

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä 2 (ruotsin kieli) (5 op)
 • Ruotsin kieliharjoittelu (5 op)

Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot:

 • Ruotsalainen kirjallisuus ja ruotsalaiset elokuvat (5 op)

Valinnaiset opinnot, yhteensä 5 op:

 • Ruotsin sanasto (5 op)
 • Ruotsin kieli opettamisessa (5 op)
 • Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (5 op)
 • Ruotsin kielen historia (5 op)

Opettajaksi opiskelevan suositellaan valitsevan valinnaisiin opintoihin Ruotsin kieli opettamisessa -opintojakso.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048