OPINTOMAKSUT JA OPETUSPALKKIOT

Opintomaksut

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimät opintomaksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009) sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1436/2014).  Maksuja ei ole sidottu opetukseen osallistumiseen tai opintosuorituksiin.  Avoimen yliopisto-opetuksen tasa-arvotavoitteiden mukaisesti opiskelijoilta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia.

Yhteistyöoppilaitoksien opiskelijoita perittävät maksut on jaettu lähi- ja monimuoto-opetusmaksuihin. Lähiopetuksen opetuskuluista vastaavat yhteistyöoppilaitokset. Monimuoto- ja verkko-opetuksessa opetuskuluista pääsääntöisesti vastaa yliopisto. 

Opintomaksut lukuvuonna 2020-2021 

Opintojen laajuus Monimuoto-opetus Lähiopetus
Perusopintokokonaisuus, väh. 25 op 220 euroa 70 euroa
Aineopintokokonaisuus, väh. 35 op 320 euroa 85 euroa
Aineopintokokonaisuus, alle 35 op 9 euroa/opintopiste 85 euroa
Yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste 10 euroa/opintopiste

 

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat aina ensin omaan oppilaitokseensa, joten opiskelijoita koskee yhteistyöoppilaitoksen omat maksu- ja perumisehdot. Kun opiskelija on  ilmoittautuu Avoimen yliopiston opiskelijaksi, perumista ilman maksuseuraamusta ei voi tehdä.  Poikkeuksena on vain lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset.

Yhteistyöoppilaitosten perimät opintomaksut tulee olla näkyvillä opetusta markkinoitaessa (mm. opintopolku.fi, omat verkkosivut ja esitteet).

Maksuihin ja palkkioihin liittyvät yhteistoimintamallit lähi- ja monimuoto-opetuksessa:

Tuntiopetuspalkkiot

Lähiopetuksessa oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja tentteihin liittyvistä kustannuksista. Opettaja on tällöin työsuhteessa oppilaitokseen. Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisessa avoimessa yliopisto-opetuksessa noudatetaan Itä-Suomen yliopistossa vahvistettuja tuntiopetuspalkkioita.

Monimuoto-opinnoissa kirjallisuustentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät kustannukset sisältyvät pääsääntöisesti monimuotomaksuun. Mikäli monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta yhteistyöoppilaitoksessa, opetuskustannuksista vastaa yhteistyöoppilaitos.

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa käytettävät

Lisäksi suosituksen sovellusohje sisältäen erillistehtäväpalkkiot.  Tarkempia ohjeita palkkiosuositusten soveltamisesta saat oppilaitosyhteistyön koordinaattoreilta ja oppiaineen suunnittelijalta (yhteystiedot).