Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op yhteistyöoppilaitoksille

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset. Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille tilastollisten menetelmien perusteista kiinnostuneille. Myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jakso on pakollinen kauppatieteiden kandidaatintutkinnossa.

Opintojaksot

Opintojakso koostuu kahdesta kolmen opintopisteen laajuisesta osiosta:

  • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
  • Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op

Osiot voi suorittaa tarvittaessa myös erikseen.

Toteutus oppilaitoksessa

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentti. Opintojakson verkko-oppimisympäristö toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim., ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Heli Reijonen, heli.reijonen@uef.fi