Kuntoutustiede

Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu 5 op, verkko-opinnot

Kuvaus

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, apuvälineet ja esteettömyys. Hyvän esteettömyysratkaisun merkitys toimintakyvyn edistämisessä. ICF-luokituksen sisältö ja luokituksen organisaatiotason käyttösovellukset.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  1. On perehtynyt laaja-alaisesti kuntoutujan esteettömän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen.
  2. Tuntee keskeisimmät apuvälineet ja niiden hankintaperusteet.
  3. Hallitsee ICF-luokituksen ja sen organisaatiotasoisen käyttöönoton perusteet.
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatus- sekä työvoima-alan ja järjestöjen työntekijät, työyhteisöt ja opiskelijat, jotka tarvitsevat osaamista ICF-luokituksen käyttöön joko yksittäisen kuntoutujan tai organisaation tasolla.
Toteutus yhteistyöoppilaitoksessa Yhteistyöoppilaiskselle voidaan järjestää opetusta 1-3 tuntia etäopetuksena.
Yhteyshenkilö Maria Luojus, maria.luojus@uef.fi, p. 029 445 7036

Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto 5 op, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään lääkinnällisen, ammatillisen, sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen palvelujärjestelmien toimintaan ja sitä ohjaavaan lainsäädäntöön, palvelujärjestelmien alueellisiin sovellutuksiin sekä työn- ja vastuunjakoon. Opintojaksolla harjoitellaan kuvitteellisen kuntoutujatapauksen kokonaiskuntoutuksen suunnittelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  1. Tuntee lääkinnällisen, ammatillisen, sosiaalisen ja kasvatusalan kuntoutuksen lait, vastuut, palvelut ja kuntoutussuunnittelun asiakirjat.
  2. Hallitsee kuntouksen kuntoutujakohtaisen suunnittelun perusteet.
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatus- sekä työvoima-alan ja järjestöjen työntekijät ja opiskelijat, jotka tarvitsevat osaamista monialaisten kuntoutuspalvelujen kuntoutujakohtaiseen räätälöimiseen.
Toteutus yhteistyöoppilaitoksessa Yhteistyöoppilaiskselle voidaan järjestää opetusta 1-3 tuntia etäopetuksena.
Yhteyshenkilö Maria Luojus, maria.luojus@uef.fi, p. 029 445 7036