Kieli- ja viestintäopinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Yliopistotutkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintoja suositellaan erityisesti tutkintoon tähtääville opiskelijoille.

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat opiskelua, joten opiskelijan on hyvä ottaa ne opinto-ohjelmaan jo opintojen alkuvaiheessa.

Osaamistavoitteet

Englannin ja ruotsin kertauskurssien tavoitteena on kerrata ja täydentää ao. kielen perusrakenteita ja -sanastoa sekä parantaa suullista kielitaitoa erityisesti tutkintoihin kuuluvia kursseja ajatellen. Kertauskurssit on tarkoitettu opiskelijoille, joilta puuttuu lukion ao. kielen oppimäärä tai jotka tarvitsevat siihen kertausta ja täydennystä.

Useimmissa oppiaineissa aineopintojen kirjallisuus on englanninkielistä, joten englannin tekstikurssi (English Academic Reading Skills 2 op, Academic English for Law 4 op) vahvistaa erityisesti kurssikirjallisuuden lukemiseen tarvittavia tekstinymmärtämisen taitoja. Myös kirjoitusviestinnän ja puheviestinnän opintojaksoista on hyötyä niin opintojen aikana kuin työelämässäkin.

Ruotsin opintojaksojen (Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op, Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op) kohdalla on hyvä huomioida, että täytettyään toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen osana korkeakoulututkintoa, opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § / valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 1129/2014 7 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat erityisesti tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Opintojaksot

Englannin kertauskurssi 3 op
English Academic and Professional Communication 2 op
English Academic Reading Skills 2 op
Academic English for Law 4 op
Kirjoitusviestintä 2 op
Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op
Puheviestintä 2 - 3 op
Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op
Ruotsin kertauskurssi 3 op
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op
Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa lähiopetuksena kielikeskuksen vahvistamien opintojaksokuvausten mukaisesti.

Opettaja

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen omat opettajat ja/tai sen hyväksymät opettajat. 

Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 029 445 7035