Kemian perusteet 6 op, lähiopetus yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Aine ja materia, mittayksiköt, kemialliset reaktiot, reaktion stoikiometria, kaasujen ominaisuudet, lämpökemia, atomien rakenne, kemiallinen sidos, molekyylien rakenne, nesteet ja kiinteät aineet, liuosten ominaisuudet, reaktionopeus, kemiallinen tasapaino, hapot ja emäkset, liuostasapaino. Orgaanisen kemian perusteet: yhdisteet, nimeäminen ja reaktiot.

Toteutus oppilaitoksessa

Luennot 42 t, harjoituksia 24 t, välikuulustelut tai tentti.

Suoritustapa: Osallistuminen luentoille ja harjoituksiin. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä.  Kurssin voi suorittaa joko kahdella välikokeella (molempiin osallistuttava) tai yleisenä tenttinä.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi, tiina.pyrstojarvi@uef.fi, 029 445 7044