Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Itä-Suomen yliopistossa kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede on yhdistetty monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään tutkimusta mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.
Kohderyhmä

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 029 445 7048

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, monimuoto-opintoina tai lähiopintoina

Opintojaksot

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Kolmen ensimmäisen opintojakson osalta opintojakso jakaantuu ns. yhteiseen osaan Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden kanssa ja kummassakin kokonaisuudessa ko opintojakson toinen osa, ns. eriytyvä osa on oppiainekohtainen.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä, opintopiireinä, oppimistehtävinä ja kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. osa opetuksesta on integroitu yliopiston perusopetukseen ja verkkoympäristöön. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan osin aikatauluttaa opintoja opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti, mutta monimuoto-opintojen tukena ei enää edellytetä tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.