Gerontologian perusopinnot 25 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Gerontologian perusopinnoissa olemme kehittäneet sisältöjä vastaamaan vahvemmin käytännön työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Ajankohtaisista teemoja muun muassa:

  • iän mukanaan tuomien elimistön muutosten erottaminen sairauksista.
  • akuutisti sairastunut ikääntynyt ja kiputilanteet.
  • hyvän lääkehoidon ja ravitsemuksen periaatteiden tunnistaminen iäkkäillä.
  • vanhuspalvelujärjestelmän ja sen ohjausmekanismien tuntemus sekä asiakkaan itsemääräämisoikeus
  • muistisairauksien ennaltaehkäisy.
  • vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden huomioiminen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ulottuvuutena.
  • yksilön elämänkulkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen.

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Kohderyhmä

Opinnot on uudistettu sisällöllisesti ja uudistuksessa on huomioitu entistä vahvemmin käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimiehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen.

Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Opintojaksot

Johdatus gerontologiaan 2 op
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 p
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Johdantoluento opintojen alkaessa, opintojaksot ovat verkkojaksoja.

Gerontologian perusopintoja kannattaa tarjota erityisesti sote-alan työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen. Työnantajat ovat entistä enemmän osoittaneet kiinnostusta em. oppiaineesta ja sen mahdollisuudesta päivittää työntekijöiden osaamista.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi, 029 445 7007