Ergonetti, ergonomian ja työhyvinvoinnin verkko-opintokokonaisuus

Ergonetti on Itä-Suomen Avoimen yliopiston perusopintokokonaisuus (25 op), jota voi opiskella joustavasti verkossa. Opinnot ovat monitieteisiä, ja niiden avulla pyritään kehittämään työtä niin, että se vastaa työntekijän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja tarpeita sekä edistää toiminnan taloudellisuutta. Tavoitteena on siis työntekijän terveys ja hyvinvointi sekä työn sujuvuus ja tuottavuus.

Ergonetti - Ergonomian ja työhyvinvoinnoin perusopinnot etäopintoina aikuisille

Ergonetti –opintojen tehtävät toteutetaan ensisijaisesti todellisessa työpaikassa. Opiskelija oppii arvioimaan työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä kehittämään työtä yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa. Vaihtoehtoisesti opinnot voi suorittaa videotallenteiden avulla.

Ergonetin oppimisprosessi perustuu osallistuvan suunnittelun toimintamalliin eli nelivaiheiseen kehittämissykliin. Kehittämissykli käynnistyy nykytilanteen analyysilla, työpaikalla tehtävillä mittauksilla ja selvityksillä. Mittaustuloksista tehdään yhteenveto, jonka pohjalta valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet, joihin opiskelija hakee tutkittua tietoa perusteluksi valituille kehittämistoimenpiteille. Viimeisessä vaiheessa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja laaditaan yhteinen kehittämissuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen ja aikatauluineen.

Opintojen osallistavan suunnittelun toimintamalli: nykytilan kartoitus, kehittämiskohteen valinta, kohteen ymmärrys sekä ratkaisujen etsiminen.

Ergonetti-opinnot ovat Moodle-verkko-oppimisympäristössä, jossa opiskelua ohjaa asiantuntijatuutori. Opiskelu on vuorovaikutteista pienryhmäopiskelua, ja opiskelija saa ohjausta ja tukea tarpeensa mukaan. Ergonetti-opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, joten opinnot soveltuvat hyvin kaikille aiheesta kiinnostuneelle. Toisaalta opinnot sopivat laaja-alaisuutensa ja sovellusmahdollisuuksiensa vuoksi myös täydennyskoulutukseksi jo ergonomian ja työhyvinvoinnin parissa toimiville.

Ergonettiin kuuluu viisi opintojaksoa, mutta voit suorittaa opintoja myös yksittäisinä:

  • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
  • Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
  • Työympäristö 4 op
  • Työyhteisö ja osaaminen 7 op ja
  • Yhteenveto 3 op.

Ensimmäisellä opintojaksolla selvitetään työpaikan kokonaistilanne, jota seuraavilla opintojaksoilla tarkastellaan syvällisemmin eri näkökulmista. Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso tulee suorittaa ensin, mutta seuraavat opintojaksot opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Yhteenveto-opintojakso suoritetaan kokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Opintokokonaisuuden aloitusjakso Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet käynnistyy kolme kertaa vuodessa,  tammi-, huhti- ja syyskuussa.

Tutustu Ergonetti-opintoihin!

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen:  Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot

Kysy lisää

Suunnittelija Merja Mäkitalo, puh. 040 355 3387, merja.makitalo@uef.fi
Koulutussihteeri Tuula Tanskanen, puh. 040 355 3950, tuula.tanskanen@uef.fi.